Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.252

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
17 07 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
proiectul Legii pentru completarea art.24 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern

(înregistrat în Parlament cu nr. 2439 din 28.06.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectul legii pentru completarea art.24 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică ceea ce corespunde art.72 din Constituţie, deoarece se propune modificarea unei legi atribuite la categoria legilor organice. Conform art.35 alin.(3) al Legii privind actele legislative, actul legislativ de modificare sau completare are, de regulă, o forţă juridică egală cu a actului ale cărui dispoziţii le modifică sau le completează.

3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ supus expertizei rezultă că scopul promovării prezentului act legislativ este realizarea Hotărîrii Parlamentului nr.325-XV din 18 iulie 2003 privind aprobarea Concepţiei politicii naţionale în domeniul resurselor de apă prin acumularea tuturor obligaţiilor din domeniul gospodăriei apelor şi sistemelor hidroedilitare, într-o singură instituţie publică, astfel permiţînd monitorizarea şi gestionarea  proceselor ce se produc în domeniul menţionat.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă este publicată pe web-site-ul Parlamentului, principiul transparenţei procedurii legislative fiind formal respectat.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii despre eventualele cheltuieli necesare pentru implementarea prevederilor propuse.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului, iar nota informativă face doar o referire generală la Directiva -Cadru a Apelor 2006/60 a UE, însă fără a prezenta detalii concrete despre exigenţele conţinute în această Directivă.

7. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi implementarea proiectului va determina cheltuieli bugetare, legate de formarea noii Agenţii (spre exemplu: cheltuielile legate de angajarea şi salarizarea personalului în număr de 11 persoane etc.)

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Nu au fost depistate promovarea intereselor/beneficii.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul nu aduce prejudicii altor categorii de persoane sau interesului public.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare. Totuşi, considerăm necesar ca în procesul de promovare şi adoptare a proiectului supus expertizei să fie luate în considerare principiile de bază ale Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale (Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 30.12.2005) în scopul asigurări şi respectării coerenţei procesului de reformă, fără a admite unele derogări de la principiile de bază, stipulate în punctul 2.3 a Strategiei menţionate.
Adiţional vom remarca faptul că în cuprinsul notei informative se face referire doar la Codul apelor şi Concepţia Politicii naţionale în domeniul resurselor de apă, dar nu se face nici o referire la Strategia de reformă a administraţiei publice centrale, care indiscutabil trebuia să reprezinte cel mai important argument în favoarea constituirii noii Agenţii.
În cazul în care proiectul este promovat fără a fi respectate prevederile de bază ale Strategiei invocate mai sus, suntem în prezenţa unei politici incoerente şi inconsecvente promovate de Guvern, care procedează la formarea unei noi instituţii, fără a ţine cont de propriile sale acte.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punct de vedere al normelor lingvistice.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice Proiectul nu reglementează în mod distinct activitatea unor autorităţi publice, dar se referă la constituirea unei noi autorităţi a administraţiei publice centrale.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului. Nu sunt obiecţii.

Concluzii

Proiectul de lege nu prezintă pericol de favorizare a manifestărilor corupţionale. Totuşi, trebuie să accentuăm faptul că în procesul de promovare, urmează a fi respectate principiile Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale, precum şi trebuie evaluate adecvat costurile şi mecanismele de instituire a acestei noi autorităţi.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI