Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.247

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
5 07 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii pentru modificarea articolului III din Legea nr. 559 din 25.12.2003
pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului

(înregistrat în Parlament cu nr. 2312 din 19.06.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii la proiectul Legii pentru modificarea articolului III din Legea nr. 559 din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.1995

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlamentul Republicii Moldova ceea ce corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, stabilite conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996.

 2. Categoria actului legislativ este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea Legii învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.1995, fapt ce corespunde art. 72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Scopul elaborării proiectului este suspendarea pe un an al  efectului juridic generat de prevederile art. III din Legea nr.559-XV din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (susţinerea învăţământului privat).

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă este publicată pe pagina web a Parlamentului, principiul transparenţei fiind astfel respectat.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine mai multe cauze ale elaborării proiectului de lege şi menţionează necesitatea  modificării prin faptul că "unele instituţii de învăţământ privat" n-au îndeplinit la momentul înaintării proiectului cerinţele Legii supuse modificării, şi anume:

  • nu dispun de capital statutar stabilit printr-un plafon minim în dependenţă de apartenenţa la treptele sistemului de învăţământ;
  • nu dispun de bază materială cu titlu de proprietate adecvată pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

De asemenea, în opinia autorului, modificarea este condiţionată şi prin faptul că "cadrul legal din sfera învăţămîntului ce reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţămînt în prezent se află în proces de perfecţionare".

Argumentarea, însă, nu este suficientă lipsind o serie de informaţii despre respectarea unor proceduri prealabile, indispensabile elaborării proiectelor de legi organice:

  • nu se poate stabili dacă elaborării proiectului au precedat investigaţiile cerute de Legea privind actele legislative; şi
  • dacă a fost cercetată experienţa şi reglementările în domeniu ale altor ţări;

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

6. Fundamentarea financiar-economică nu este prezentată, dar modificarea propusă are un caracter tehnic şi, teoretic, implementarea nu necesită cheltuieli din contul bugetului de stat, cheltuielile de bază revenind instituţiilor de învăţămînt private care urmează să se conformeze rigorilor stabilite de Legea învăţămîntului.

7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Aparent, proiectul de modificare a legii va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării  învăţămîntului privat din republică. Însă, o analiză mai aprofundată denotă faptul că  proiectul este un purtător de beneficii şi interese a unor  instituţii de învăţământ privat care nu s-au conformat cerinţelor Legii. Astfel, în perioada anilor 2005-2007 articolul III din Legea nr. 559 din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.1995 a fost supus modificărilor deja de două ori:

  • Legea nr.141-XVI din 30.06.05, MO95-97/15.07.05;
  • Legea nr. 256-XVI din 27.07.06, MO120/04.08.06.

Analiza proiectului permite să constatăm că în nota informativă lipseşte informaţia privind: -  acele "unele instituţii de învăţămînt privat" care nu s-au conformat sau nu au reuşit să se conformeze  prevederilor art. III din Lege; - daca pe parcursul celor doi ani numărul instituţiilor de învăţământ privat a crescut, a rămas constant  sau s-a micşorat; - daca perioada nou stabilită este sau nu suficientă pentru conformarea instituţiilor de învăţământ privat cerinţelor legii.

8. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Analiza proiectului nu a demonstrat cauzarea de prejudicii anumitor categorii de persoane sau interesului general.

9. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Textul proiectului nu conţine referinţe la activitatea autorităţilor publice.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu respectă întocmai cerinţele Legii privind actele legislative (art.4), conform căruia actul legislativ trebuie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei şi o dată intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil tuturor subiectelor de drept.

Reiterăm faptul că deşi aparent, acest proiect are un scop nobil (susţinerea învăţământului privat),  totuşi trebuie să se ţină cont de faptul că în condiţiile economiei de piaţă instituţiile de învăţământ privat trebuie să activeze în condiţii egale, însă precedentele modificări şi, respectiv, proiectul de lege supus expertizării favorizează concurenţa neloială şi, practic, se promovează în mod direct interesele unor instituţii fapt ce contravine prevederilor Legii nr. 1103-XV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, astfel fiind  creată o situaţie privilegiată pentru o parte din instituţiile de învăţământ privat.

De altfel, proiectul în cauză nu corespunde alin. (7) al art. 5 din Legea privind actele legislative, potrivit căruia actul legislativ general cuprinde norme juridice aplicabile tuturor raporturilor sociale sau subiectelor de drept ori anumitor categorii de raporturi sau de subiecte, fără a-şi pierde caracterul de generalitate.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punctul de vedere al normelor lingvistice.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului, deoarece poate favoriza acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 20, 22 al Legii nr. 780/2001. Considerăm necesară revizuirea proiectului de lege, în vederea asigurării egalităţii în drepturi a tuturor instituţiilor învăţămînt private sau stabilirii unei liste concrete de instituţii private ce vor beneficia de acest privilegiu (respectarea principiului transparenţei) cu stabilirea unor termene rezonabile de conformare a acestora prevederilor legale.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI