Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.238

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
14 06 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii regnului vegetal.

(înregistrat în Parlament cu nr. 1953 din 22.05.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii regnului vegetal.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul, fapt ce corespunde prevederilor articolului 73 din Constituţie şi articolul 44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce nu corespunde art. 72 din Constituţie şi articolului 9 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001, deoarece domeniul reglementat de proiectul legii nu este prevăzut nici de Constituţia Republicii Moldova şi nici de Legea privind actele legislative, ca pasibil de reglementare prin lege organică. Considerăm că pentru astfel de categorii de relaţii sociale este suficientă adoptarea unei legi ordinare.

3. Scopul promovării proiectului. Din nota informativă, precum şi din prevederile art. 1 din proiectul actului normativ expertizat rezultă că scopul promovării proiectului de act legislativ este stabilirea bazelor juridice ale protecţiei mediului de răspîndire şi reproducere a obiectelor regnului vegetal, atribuţiile autorităţilor publice  de  toate nivelurile şi ale instituţiilor ştiinţifice în domeniu.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă este publicată pe web-site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel, Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile cooperării cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii despre eventualele cheltuieli necesare pentru implementarea prevederilor propuse.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În prezenta lege se face referire la Regulamentul Consiliului Europei nr. 338/97CE din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor din fauna şi flora sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ) L 061, 03.03.1997, şi Directiva Consiliului Europei nr. 92/43/CE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică, publicată în  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ) L JO L 123, 24.04.1998.

7. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi implementarea proiectului va determina cheltuieli bugetare în special la implementarea măsurilor de asigurare a conservării şi protecţiei obiectelor regnului vegetal.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Nu au fost depistate promovarea intereselor/beneficii.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Priectul nu aduce prejudicii interesului public.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie directă cu prevederile legislaţiei în vigoare, deşi anumite prevederi ale acestuia necesită o reconsiderare şi o coordonare cu actele legislative în vigoare. Analiza detaliată a acestor prevederi este enunţată la punctul 13 din prezentul raport de expertiză.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul nu corespunde întru totul  normelor lingvistice. Astfel, textul proiectului conţine formulări lingvistice ambiguii care admit interpretări abuzive, precum şi sunt utilizaţi o serie de termeni diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice Proiectul reglementează în mod distinct activitatea unor autorităţi publice. Observaţiile critice cu privire la anumite omisiuni în acest aspect vor fi analizate la punctul 13 din prezentul raport.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului


Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri

Recomandarea

1.

Art.3

"autoritate ştiinţifică CITES - autoritate ştiinţifică naţională desemnată: instituţii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform art. IX alin.(1) lit. b) din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră  pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973 şi art.3 al Legii nr.1246-XIV din   28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră  pe cale de dispariţie (CITES);
organ de gestiune CITES - autoritate administrativă naţională desemnată: autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, conform art. IX alin.(1) lit. a) din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră  pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973 şi art.2 al Legii nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră  pe cale de dispariţie (CITES);

Definiţiile autorităţii ştiinţifice şi a organului de gestiune din articolul 3 din proiectul actului normativ expertizat au o formulare neclară  şi nu poate fi  uşor înţeleasa de către orice subiect interesat. Totodată, nu este clare care sunt aceste instituţii şi cine le-a desemnat sau le desemnează sau dacă ele trebuie doar să fie desemnate. Definirea unei noţiuni printr-o trimitere la o Convenţie sau la o altă lege contravine prevederilor art. 19 din Legea 780/27.12.2001.

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

Propunem de a defini autorităţile ştiinţifice şi organul de gestiune după cum urmează:

"organ de gestiune CITES - autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului"

 

" autoritate ştiinţifică CITES - instituţii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei"  sau se va utiliza formularea din în Legea 1246/28.09.2000 " autoritate ştiinţifică CITES -  Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul Naţional de Ecologie şi Geografie"

2.

Art..3

"regn vegetal (lume vegetală) - totalitatea...."

Potrivit  art. 19 din  Legea 780/27.12.2001  terminologia utilizată în actul elaborat trebuie să fie constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi termen. Astfel, utilizarea                                                                                                                         noţiunii de lume vegetală contravine principiilor tehnicii legislative.

Coruptibilitate
 Formulare lingvistică ambiguă
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen

De a exclude sintagma "lume vegetală"

3.

Art.6 lit. e)

"e) exercitarea altor atribuţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare".

 

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare pe care Guvernul le va exercita  şi care este modul exercitării acestora.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive

Propunem de concretizat în baza căror acte normative  se vor stabili atribuţiile suplimentare ale Guvernului şi care sunt acestea pentru a respecta principiul de  previzibilitate a normelor legale.

4.

Art. 7 lit. c)

"c) aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor de export şi import al plantelor din flora sălbatică, al părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului /exportului, reexportului sau tranzitului speciilor de plante reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973";

 

Potrivit prevederilor normei în cauză rezultă că există careva specii de plante ce au un statut special , care sunt reglementate nu de actele naţionale a RM, dar de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973 şi pentru care exportul şi importul se face printr-o procedură specială.
Însă în textul proiectului actului normativ lipseşte enumerarea  speciilor  de plante ce au un statut special şi se face doar o trimitere la Convenţie.
Totodată nu sunt stabilite cel puţin principiile de bază ale procedurii de autorizare a  activităţilor de export şi import al plantelor din flora sălbatică, al părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului /exportului, reexportului sau tranzitului a acestor plante.

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă
Norme de trimitere
Lipsa procedurilor administrative

Propunem de concretizat care sunt speciile  de plante reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973 şi de stabilit principiile de bază ale procedurii de autorizare a  activităţilor de export şi import al plantelor din flora sălbatică, al părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului /exportului, reexportului sau tranzitului a acestor plante.

5.

Art. 7 lit. d)

"d) dreptului de folosinţă a obiectelor regnului vegetal";

Din conţinutul proiectului nu este clar dacă există două proceduri separate de acordare a dreptului de folosinţă a obiectelor regnului vegetal sau este valabilă o singură procedură,  autorul utilizînd nejustificat doi termeni diferiţi cu referire la acelaşi fenomen.
Totodată, proiectul nu stabileşte modul de  autorizare  sau acordare a dreptului de folosinţă a obiectelor regnului vegetal.

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

Propunem de concretizat cum se transmite  dreptul de folosinţă a obiectelor regnului vegetal prin autorizare sau acordare şi care este modul de transmitere.

6.

Art.7  lit. h)

"h) exercitarea altor atribuţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare".

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare pe care autorităţile centrale abilitate cu gestiunea                      resurselor naturale şi cu protecţia mediului le va exercita  şi care este modul exercitării acestora.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive

Propunem de concretizat în baza căror acte normative  se vor stabili atribuţiile suplimentare ale  autorităţii centrale abilitate cu gestiunea                      resurselor naturale şi cu protecţia mediului şi care vor fi acestea.

7.

Art.8 lit. d)

"d) exercitarea altor atribuţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare".

 

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare pe care autorităţile administraţiei publice locale  le va exercita  şi care este modul exercitării acestora.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive

Propunem de concretizat în baza căror acte normative  se vor stabili atribuţiile suplimentare ale   autorităţilor administraţiei publice locale şi care vor fi aceste atribuţii

8.

Art.9 lit. e)

"e) eliberarea avizelor pentru  folosinţa obiectelor regnului vegetal" ;

Prevederile art. 10 sunt în contradicţie cu prevederile art. 7 lit. d) din actul normativ expertizat şi anume -  potrivit prevederilor art. 7 lit. d) autorităţile centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului sunt împuternicite cu  autorizarea  sau acordarea dreptului de folosinţă a obiectelor regnului vegetal. Totodată, art. 9 lit. e) stabileşte că şi autoritatea ştiinţifică  eliberează avize pentru  folosinţa obiectelor regnului vegetal. Astfel, sunt două norme care reglementează practic aceeaşi procedură dar acordă acest drept diferitor organe.
În cazul în care ceasta totuşi este o exprimare lingvistică ambiguă a autorului  şi s-a considerat că  autorităţile centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului trebuie doar să încheie careva acte juridice, cum ar fi un contract etc., iar autoritatea ştiinţifică eliberează actele necesare pentru aceasta, atunci suntem în prezenţa unor cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor interesate. Această cerinţă excesivă se manifestă prin obligarea subiectului interesat să apeleze la mai multe instanţe şi instituţii în vederea perfectării actelor necesare pentru a beneficia de dreptul său, fapt care inevitabil va favoriza săvîrşirea a actelor de corupţie. 
Totodată, proiectul nu stabileşte procedura de eliberare a acestor avize.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Atribuţii paralele

Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a modifica prevederile art. 7 a actului normativ expertizat şi de exclus litera e) din atribuţiile autorităţii ştiinţifice.

9.

Art.9 lit. g)

"g) exercitarea altor atribuţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare".

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare pe care  autorităţile ştiinţifice le va exercita  şi care este modul exercitării acestora.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive

Propunem de concretizat în baza căror acte normative  se vor stabili atribuţiile suplimentare ale    autorităţilor ştiinţifice .

10.

Art.9
alin.3 lit. d)

"d) exercitarea altor atribuţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare".

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare pe care Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice le va exercita  şi care este modul exercitării acestora.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive

Propunem de concretizat în baza căror acte normative  se vor stabili atribuţiile suplimentare ale     Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.

11.

Art.10 lit. e)

"e) să contribuie la amenajarea teritoriilor şi la crearea noilor terenuri cu spaţii verzi şi alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare".

 

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative persoanele fizice şi juridice trebuie  să contribuie la amenajarea teritoriilor şi la crearea noilor terenuri cu spaţii verzi.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem de concretizat în baza căror acte normative   persoanele fizice şi juridice trebuie  să contribuie la amenajarea teritoriilor şi la crearea noilor terenuri cu spaţii verzi .

12.

Art.12

Articolul 12. Participarea publicului la activităţile de conservare şi protecţie a  obiectelor regnului vegetal

 

Nu este clar din ce cauză autorul proiectului actului normativ în cauză a separat drepturile persoanelor juridice şi persoanelor fizice în două articole separate art. 10 "Drepturile persoanelor fizice şi juridice" şi art. 12 " Participarea publicului la activităţile de conservare şi protecţie a  obiectelor regnului vegetal". Trebuie de menţionat că potrivit prevederilor art. 180 al Codului civil al RM organizaţiile neguvernamentale de asemenea sunt considerate persoane juridice iar cetăţenii şi sunt persoane fizice.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem de a comasa aceste două articole în unul singur.

13.

Art.13 alin.(2)

"(2) Măsurile de asigurare a pazei şi protecţiei obiectelor regnului vegetal  trebuie efectuate prin metode care exclud cauzarea prejudiciului  obiectelor naturale şi patrimoniului  cultural-istoric, afectarea vieţii şi sănătăţii populaţiei şi/sau proprietăţii de orice tip, cu excepţia cazurilor prevăzute   de legislaţie".

Din textul actului normativ nu este clar care sunt cazurile excepţionale în care măsurile de asigurare a pazei şi protecţiei obiectelor regnului vegetal  pot fi executate în aşa mod ca să cauzeze prejudicii  obiectelor naturale şi patrimoniului  cultural-istoric, afectarea vieţii şi sănătăţii populaţiei şi/sau proprietăţii de orice tip. De asemenea nu este clar care acte normative reglementează aceste situaţii.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem de concretizat în baza căror acte normative   pot fi stabilite cazurile excepţionale ce permit cauzarea de prejudicii în cazul efectuării   măsurilor de asigurare a pazei şi protecţiei obiectelor regnului vegetal.

14.

Art.14 alin.(2)

"(2) Importanţa  ştiinţifică,  culturală, educaţională şi estetică  a colecţiei  este  stabilită  de un grup de experţi,  care include  specialişti  şi oameni de ştiinţă din domeniu".

Din textul proiectului nu este clar care este componenţa numerică a experţilor care trebuie să stabilească  importanţa  ştiinţifică,  culturală, educaţională şi estetică  a colecţiei,  precum şi cine trebuie să formeze această comisie; care sunt actele eliberate de comisie; termenul în care se convoacă şi termenul de apreciere a  importanţei  ştiinţifice,  culturale, educaţionale şi estetice  a colecţiei.

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă
Lipsa procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete

Propunem de a concretiza în textul actului normativ: componenţa numerică a experţilor ce trebuie să stabilească  importanţa  ştiinţifică,  culturală, educaţională şi estetică  a colecţiei; autoritatea abilitată să formeze această comisie; categoriile de acte eliberate de comisie; termenul de convocare şi termenul de apreciere a  importanţei  ştiinţifice,  culturale, educaţionale şi estetice  a colecţiei.

15.

Art.14 lit. b)

"b) lista exponatelor din colecţie, cu indicarea denumirii speciilor în limbile  moldovenească şi  latină sau,  după caz, rusă şi specificarea numărului de indivizi";

Nu este stabilit care sunt acele cazuri excepţionale în care persoanele interesate trebuie să prezinte lista  exponatelor din colecţie, cu indicarea denumirii speciilor şi în limba rusă.

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

De concretizat expres în actul legislativ în ce situaţie  persoanele interesate trebuie să prezinte lista  exponatelor din colecţie, cu indicarea denumirii speciilor şi în limba rusă.

16.

Art.14 alin.(7)

"(7) Certificatul de înregistrare a colecţiei se eliberează gratis, iar taxele pentru eliberarea acordurilor de mediu pentru export şi permiselor/certificatelor CITES,  stabilite în anexa nr.1 la prezenta lege, se achită la data eliberării actului şi se transferă la contul Fondului Ecologic Naţional".

 

Sintagma eliberării actului trebuie să fie înlocuită cu sintagma "eliberării acordului" deoarece potrivit Legii 780/27.12.2001 terminologia utilizată în textul actului normativ trebuie să fie constantă.

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

Propunem înlocuirea sintagmei " eliberării actului" cu "eliberării acordului".

17.

Art.15 alin. (3)

"(3) În cazul răspîndirii plantelor incluse Cartea Roşie a Republicii Moldova pe terenurile repartizate pentru construcţii, linii de comunicaţii sau pe terenurile care urmează a fi inundate, se asigură, în măsura posibilităţilor, replantarea plantelor pe terenuri cu condiţii similare de creştere, cu acordul deţinătorilor  de terenuri şi respectarea recomandărilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei."

 

Actul normativ expertizat nu stabileşte criteriile de stabilire a posibilităţii persoanelor implicate în astfel de raporturi. O astfel de neclaritate poate favoriza săvîrşirea de acte de corupţie din partea funcţionarilor responsabili de asigurarea îndeplinirii prevederilor art. 15 alin. (3).

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă
Lipsa procedurilor administrative

De concretizat expres în actul legislativ în ce situaţie şi condiţiile de stabilire a "posibilităţii"  persoanelor implicate în astfel de raporturi.

18.

Art.23

"Articolul 23. Folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal
(1) Folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal se efectuează de către persoanele fizice şi juridice, cu respectarea  normelor şi regulilor prevăzute de legislaţie, pentru satisfacerea necesităţilor de producţie sau ştiinţifice, precum şi în scopul obţinerii beneficiilor de la vînzarea acestor resurse sau a produselor din ele,  în baza autorizaţiilor şi altor documente legale, eliberate de autorităţile publice centrale împuternicite în acest scop, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Sistarea dreptului de folosinţă specială se realizează prin anularea, în condiţiile legii, a autorizaţiei sau altui document legal de către autoritatea publică care a eliberat documentul în cauză"

Această normă poate favoriza săvîrşirea de acte de corupţie din partea responsabililor de implementare, deoarece nu stabileşte cu claritate ce se subînţelege prin noţiunea de  folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal, care sunt  normele şi regulile prevăzute de legislaţie care trebuie respectate de către persoanele fizice şi juridice ce vor folosi în regim special  obiectele regnului vegetal. De asemenea, nu este clar care act legislativ reglementează  normele şi regulile ce trebuie respectate de către persoanele fizice şi juridice ce vor folosi aceste obiecte. Totodată, nu este clar care sunt documentele necesare pentru a folosi aceste obiecte şi ce se subînţelege prin sintagma "alte documente" cine stabileşte care sunt acele "alte documente" .
Nici procedura de sistare a dreptului de folosinţă specială nu este stabilită expres în actul legislativ expertizat.
Lipseşte procedura de contestare a acţiunilor funcţionarilor în cazul în care se sistează dreptul de folosinţă specială.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Lipsa temeiurilor pentru survenirea răspunderii
Lipsa mecanismului de supraveghere şi control

Propunem de a desfăşura prevederile art. 23 din actul expertizat cu concretizarea tuturor elementelor de obţinere, retragere, contestare a autorizaţiilor de folosire a obiectelor regnului vegetal în vederea eliminării elementelor ce pot favoriza acte de corupţie.

19.

Art.24

Articolul 25. Recoltarea masei lemnoase în procesul de tăiere a vegetaţiei forestiere.

Deoarece acest articol stabileşte organele împuternicite să elibereze autorizaţia de recoltare a masei lemnoase în procesul de tăiere a vegetaţiei forestiere, iar din conţinutul lui rezultă că eliberarea autorizaţiei o fac doar tei organizaţii, propunem de modificat şi de redactat prezentul articol specificînd pentru fiecare instituţie separat atribuţiile acesteia, cu specificarea documentelor necesare pentru obţinerea acestor autorizaţii.

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

Propunem de a redacta articolul menţionat.

20.

Art.31

Articolul 31. Limitarea, sistarea sau interzicerea folosinţei speciale a  obiectelor  regnului vegetal

(1) Limitarea, sistarea sau interzicerea folosinţei speciale a  obiectelor regnului vegetal ţine de competenţa  autorităţilor care au acordat acest drept.

(2) Limitarea, sistarea sau interzicerea folosinţei speciale a obiectelor regnului vegetal proprietate publică sau privată pot fi aplicate în cazul:

Prezenta normă poate favoriza săvîrşirea de acte de corupţie din partea responsabililor de luarea deciziei de sancţionare a persoanelor care au dreptul de folosire specială a obiectelor regnului vegetal. Or, prin această reglementare legiuitorul lasă la latitudinea subiectivă a responsabilului de implementare de a alege pedeapsa aplicată persoanelor fizice sau juridice care au încălcat regimul special de folosire a  obiectelor regnului vegetal. Astfel, responsabilul are la libera sa discreţie trei sancţiuni pe care le poate aplica şi în mod evident poate fi influenţat/corupt în vederea aplicării unei pedepse mai blînde.

Coruptibilitate
Lipsa mecanismului de supraveghere şi control
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Propunem de a concretiza expres în actul normativ în ce situaţii concrete se va aplica sancţiunea de limitare a dreptului de folosinţă, sistare şi interzicere a dreptului de folosinţă.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare, deoarece poate favoriza direct şi indirect apariţia unor acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 19, art. 22 al Legii nr. 780/2001. De asemenea că proiectul actului legislativ în cauză trebuie să prevadă şi responsabilităţii concrete a funcţionarilor publici, a controlului intern etc.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI