Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.231

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
4 06 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul
Legii pentru completarea art.83 al Codului
cu privire la contravenţiile administrative

(înregistrat în Parlament cu nr. 1849 din 14.05.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art.83 al Codului cu privire la contravenţiile administrative.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este un deputat în Parlament, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativpropus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001, avînd în vedere că legea de modificare trebuie să fie cel puţin de acelaşi nivel ca şi legea ce urmează să fie modificată.

3. Scopul promovării proiectului. Conform notei informative, proiectul de lege este elaborat pentru a reglementa baza juridică de sancţionare a funcţionarilor administraţiei publice locale pentru nerespectarea atribuţiilor de gestionare a deşeurilor menajere, în conformitate cu Legea privind deşeurile de producţie si menajere.

Fundamentarea proiectului

4. Suficienţa argumentării. Proiectul permite înţelegerea poziţiei şi scopurilor urmărite de autorul proiectului, deşi argumentarea actualităţii, în speţă, lipseşte.

5. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul nu face referinţă la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.

6. Fundamentarea financiar-economică. Implementarea proiectului de lege de modificare nu va necesita cheltuieli financiare.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul de lege în cauză nu promovează interese inpiduale sau de grup, contrare interesului public.

8. Prejudiciu aduse prin aplicarea actului. Nu a fost identificat.

9. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare, deşi conceptul contravine art. 1, 9, 126 şi 127 din Constituţie.

10. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul proiectului necesită a fi redactat şi corelat exigenţelor de tehnică legislativă.

11. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine asemenea reglementări.

12. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului.

a) cît priveşte conceptul proiectului legii menţionăm că, actualmente, în Parlament, se află spre examinare şi adoptare, deja pentru lectura a doua, proiectul noului Cod contravenţional. În legătură cu acest fapt ar fi oportun ca modificarea propusă să fie operată în noul Cod contravenţional, dar nu în Codul cu privire la contravenţiile administrative care urmează a fi abrogat;

b) la alin. (1) obiecţia priveşte termenul "micilor producători". Legislaţia în vigoare nu reglementează cu asemenea termen juridic. Propunem excluderea acestui termen, fapt ce, în opinia noastră, doar va contribui la precizarea domeniului de aplicare a normei contravenţionale;

c) la acelaşi alineat (1) nu este clară intenţia autorului expusă în textul "Nerespectarea atribuţiilor de ... şi de afectare a locurilor pentru depozitarea lor". Considerăm necesară concretizarea normei evidenţiate.

Concluzii

Expertiza proiectului Legii pentru completarea art.83 al Codului cu privire la contravenţiile administrative nu a identificat riscuri de coruptibilitate, cu remarca înlăturării neconcordanţelor şi impreciziilor cu caracter lingvistic. De asemenea, proiectul de lege urmează a fi expus într-o formă proprie unui act de modificare, conform cerinţelor de tehnică legislativă.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI