Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.227

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
4 06 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea si completare
Legii nr.100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă

(înregistrat în Parlament cu nr. 1825 din 10.05.2007)

în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea si completare Legii nr.100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Conform notei informative ce însoţeşte proiectul de lege, acestaeste elaborat întru executarea punctului 6 al hotărîrii Guvernului nr.606 din 24 iunie 2005 "Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Dezvoltării Informaţionale".

Fundamentarea proiectului

4. Suficienţa argumentării. Proiectul este argumentat şi permite înţelegerea poziţiei şi scopurilor urmărite de autorul proiectului.

5. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul nu face referinţă la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. în mare parte acesta ţine de aspecte de ordin intern, deşi unele aspecte principiale ar merita o comparaţie cu acquis-ul comunitar (spre exemplu sistemul de finanţare extrabugetară a autorităţilor publice).

6. Fundamentarea financiar-economică. Implementarea proiectului de lege de modificare nu va necesita cheltuieli financiare, însă unele prevederi ale acestui proiect pot să afecteze în viitor, în mod continuu, veniturile ce ar putea completa bugetul public.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Considerăm că proiectul de lege promovează intereseledepartamentale ale. Sistemului organelor de stare civilă, acestea urmărindu-se prin operarea unor modificări neesenţiale de structură (executarea punctului 6 al Hotărîrii Guvernului nr.606 din 24 iunie 2005) şi atribuirea unor drepturi de autogestiune financiară Sistemului organelor de stare civilă.

8. Prejudiciu adus prin aplicarea actului. Efectele aplicării proiectului se vor materializa prin diminuarea veniturilor la bugetul public.

9. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Din punct de vedere tehnic proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare, deşi conceptul contravine art. 1, 9, 126 şi 127 din Constituţie.

10 . Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. în general, textul proiectului este întocmit corect din punct de vedere al normelor lingvistice.

11. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul reglementează în mod distinct activitatea Sistemului organelor de stare civilă.

12. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului

12.1 Obiecţia se referă la p. 6 din proiectul de lege. Art. 15 alin. (4) al Legii nr. 100/26.04.2001 prevede că "funcţiile de supraveghere şi control asupra activităţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în domeniul înregistrării actelor de stare civilă sînt exercitate de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale".

însă, prin Legea nr. 42/02.03.2006, Republica Moldova a aderat la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. Art. 2 din legea enunţată prevede doar 2 autorităţi responsabile de aplicarea apostilei pe actele oficiale: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova. Aceste aspecte sunt detaliate în Hotărîrea Guvernului nr. 163/15.02.2007. Art. 15 alin. (4) nu ia în considerare însă acest aspect.

12.2 Obiecţia de principiu care denotă, în opinia noastră, un risc sporit de coruptibilitate şi de neechitate ţine de modificarea art. 16 alin. (2). în opinia noastră, existenţa unor fonduri extrabugetare şi admiterea creării acestora facilitează abuziv "îmbogăţirea" unor autorităţi publice în detrimentul necesităţilor/cheltuielilor publice. Crearea unor fonduri speciale afectează completarea veniturilor la buget.

Autorul proiectului menţionează în nota informativă că finanţarea activităţii Serviciului stare civilă şi din surse speciale cu posibilitatea dispunerii de balanţă autonomă a veniturilor şi cheltuielilor simplifică procesul de implementare a tehnologiilor. Totuşi, nu este clară în acest caz condiţiile şi modalitatea de asigurare cu tehnologii a altor autorităţi nu mai puţin importante - Ministerul Educaţiei si Tineretului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Reintegrării etc. Admiterea unui asemenea principiu de abordare creează o inechitate între posibilităţi şi necesităţi precum şi prejudiciază acumularea veniturilor la bugetul public pe lungă durată.
Mai mult decît atît, un asemenea sistem, bazat pe acumularea de venituri la fonduri proprii speciale/extrabugetare, venituri care nu se varsă în bugetul public determină existenţa unui risc sporit de coruptibilitate.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI