Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.225

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
31 05 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea art.2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994
privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte

(înregistrat în Parlament cu nr.1726 din 03.05.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art.2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata o încercare de a preciza subiecţii "limitînd" categoria de "conducători a întreprinderilor" ce beneficiază de privilegiile oferite prin posedarea de paşaport de serviciu.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Proiectul plasat pe site-ul Parlamentului nu este însoţit de vre-o argumentare.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În lipsa notei informative, este dificil de a constata dacă a fost verificată compatibilitatea unui asemenea proiect cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.

7. Fundamentarea financiar-economică. În lipsa notei informative, este dificil de a constata dacă s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Totuşi, proiectul de lege supus expertizei ar putea duce la diminuarea cheltuielilor financiare.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Considerăm că proiectul de lege promovează interesele"conducătorilor întreprinderilor de stat gestionate de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile". Deşi proiectul are drept scop concretizarea, prin limitare, cercul de persoane care pot beneficia de paşapoarte de serviciu, textul literei j) din alineatul (5) al articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 - este în esenţă coruptibil, dat fiind promovarea unor interese de grup, incompatibile pentru o societate democratică, incompatibilă intereselor publice (a se vedea analiza detaliată).

9. Prejudiciu aduse prin aplicarea actului. Proiectul aduce prejudiciu interesului public deoarece se referă la inserarea unor norme cu potenţial coruptibil care pot să afecteze imaginea statului şi bugetul public.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Din punct de vedere tehnic proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare, deşi conceptul propriu-zis al acestuia contravine art. 1, 9, 126 şi 127 din Constituţie.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punctul de vedere al normelor lingvistice.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu reglementează în mod distinct activitatea unor autorităţi publice.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului. Articolul 2 din Legea nr. 273-XII din 09.11.94 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, reglementează la alin (4) şi (5) bazele regimului sistemului de paşapoarte de serviciu. Astfel, alin. (4) prevede că paşaportul de serviciu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova în vederea îndeplinirii unor funcţii de serviciu peste hotare, iar alin. (5) enumără categoriile de beneficiari ai paşaportului de serviciu. Conform lit. j) alin. (5) art. 2 din Legea nr. 273/1994, în aceste categorii sunt incluşi: conducătorii întreprinderilor Aviaţiei Civile, Căii Ferate din Moldova, Asociaţiei Internaţionale de Transport Auto şi locţiitorii lor, precum şi comandanţii, piloţii de nave aeriene, şefii de tren de trafic internaţional.

Observăm că aceste persoane reprezintă nu altceva decît conducerea unor agenţii economici, deşi cu capital de stat, dar oricum agenţi economici (întreprinderile Aviaţiei Civile, Căii Ferate din Moldova), conducerea unei organizaţii neguvernamentale - Asociaţiei Internaţionale de Transport Auto (care este o asociaţie obştească), iar comandanţii, piloţii de nave aeriene, şefii de tren de trafic internaţional - nu sunt altceva decît angajaţi ai agenţilor economici menţionaţi.

Altfel zis, prin articolul 2 din Legea nr. 273/1994, legislatorul a oferit dreptul unor persoane ce nu au statut public (nu sunt funcţionari publici) paşapoarte ce determină existenţa unei funcţii publice, unui interes public.

Mai mult decît atît, această nominalizare selectivă favorizează apriori agenţii economici şi asociaţia obştească menţionată, în raport cu alţi agenţi economici şi alte asociaţii obşteşti, a căror valoare şi aport economico-fiscal ar putea chiar să depăşească aportul beneficiarilor actuali de paşapoarte de serviciu.

Concluzii

În concluzie, lit. j) alin. (5) art. 2 din Legea nr. 273/1994, în redacţia actuală, contravine principiilor economiei de piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă, astfel cum este statuat în art. 126 din Constituţie, precum şi în art. 1, 9, 127 din Constituţie. Neconstituţionalitatea prevederii date implică, în mod evident, şi coruptibilitatea acesteia.

Aceeaşi concluzie poate fi invocată şi în cazul literelor i), k), l) şi m) din art.2 din Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, deşi proiectul Legii pentru modificareaart.2 din Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, urmează să limiteze cercul de întreprinderi doar la întreprinderi de stat, conducătorii cărora ar putea dispune de paşapoarte de serviciu, această modificare nu soluţionează aspectul de neconstituţionalitate/coruptibilitate invocat. Prin urmare, considerăm că proiectul supus expertizei poate fi considerat coruptibil.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI