Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.221

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
24 05 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ"
la proiectul Legii privind acordarea compensaţiilor unice pentru
conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural

(înregistrat în Parlament cu nr. 1590 din 25.04.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este determinat corect - lege organică, atît în virtutea temeiului constituţional al adoptării, cît şi în virtutea domeniului reglementat - regim general privind raporturile de muncă, sindicatele şi protecţia socială, ceea ce corespunde lit. j), art.72 din Constituţia ţării şi art. 9 alin. (1) din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului este menţionat în preambul şi prezumă finalităţile urmărite de Parlament prin adoptarea proiectului avizat care constă în "atragerea specialiştilor în mediul rural şi acordării asistenţei sociale sporite unor categorii de populaţie în legătură cu conectarea gospodăriilor la conducta de gaze naturale".
Considerăm, însă, că reglementările şi mecanismul propus pentru implementarea legii avizate nu vor contribui la realizarea plenară a scopului trasat, din următoarele motive: din conţinutul legii conchidem că beneficiarii vor fi specialiştii care deja activează în sectorul rural (deşi nu este prevăzut expres); printr-o compensaţie unică problema cadrelor - beneficiare ale compensaţiei în cauză nu va fi soluţionată, e nevoie de o strategie mai complexă şi bine fundamentată.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului şi conţine anumite informaţii referitor la scopul şi necesitatea promovării. Astfel, considerăm că Parlamentul respectă formal principiile transparenţei şi cooperării cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Argumentarea prezentată în nota informativă este insuficient întemeiată.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă anexată la Proiect nu conţine referinţe speciale la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale în domeniul asistenţei sociale.

7. Fundamentarea financiar-economică. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi implementarea proiectului presupune cheltuieli considerabile din bugetul de stat.
Potrivit art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include ... lit. d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Nerespectarea acestei prevederi generează riscul coruptibilităţii care va periclita legalitatea procesului de promovare a proiectului.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă promovarea anumitor interese/beneficii de grup. Astfel prin proiect se urmăreşte interesul acordării asistenţei sociale sporite unor categorii de populaţie.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Referitor la anumite prejudicii care pot fi cauzate prin aplicarea actului supus expertizei, poate fi evidenţiată împovărarea bugetului public naţional. Vom mai remarca faptul că stabilirea compensaţiilor propuse de proiect ar putea prejudicia interesul public general, în favoarea categorii de persoane menţionate.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Reiterăm faptul că reglementările privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural nu contravin altor acte legislative naţionale.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul proiectului conţine formulări vagi şi ambigue referitoare la proceduri, termene, modalităţi de exercitare a drepturilor persoanelor beneficiare etc.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul include reglementări referitoare la organele abilitate cu dreptul de stabilire şi plată a compensaţiilor unice.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului

Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri

Recomandarea

1.

Preambul.

"în scopul atragerii specialiştilor în mediul rural şi acordării asistenţei sociale sporite unor categorii de populaţie în legătură cu conectarea gospodăriilor la conducta de gaze naturaleî",

Legea asistenţei sociale nr. 547/25.12.2003 defineşte asistenţa socială " componentă a sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia statul şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate".

Coruptibilitate

Conflictul normelor de drept
Formulare lingvistică ambiguă

Revizuirea, ajustarea şi uniformizarea noţiunilor utilizate

2.

Art.1

"Dreptul la compensaţie unică pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie (în continuare - compensaţie unică), stabilită în conformitate cu prezenta lege, îl deţin persoanele specificate la articolul 2, cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în localităţi rurale.

Noţiunile utilizate sînt neadecvate

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

Revizuirea, ajustarea şi uniformizarea noţiunilor

3.

Art. 2.

"Beneficiarii de compensaţie unică"
Beneficiarii de compensaţie unică, conform prezentei legi, sunt persoanele care activează în domeniile învăţămîntului, culturii şi medicinii şi fac parte din următoarele categorii de populaţiei î.

Intenţia de ajutorare/susţinere a unor anumite categorii de populaţie este, într-o anumită măsură binevenită, dar celelalte categorii de persoane - locuitori ai satelor se vor întreba de ce ei nu sunt susţinuţi. Se vor mulţumi cu formularea "în scopul atragerii specialiştilor în mediul rural". Or nu este clar, dacă în cazul dat statul acordă indemnizaţie condiţionată de conectarea la conducta de gaze?

Alte riscuri
Norma ar putea genera nemulţumirea/revolta populaţiei
Marginalizarea unor pături sociale.

Găsirea altor soluţii de atragere a specialiştilor în mediul rural;
Acordarea compensaţiilor într-o sumă nai mică, însă tuturor persoanelor ce se vor conecta la conducta de gaz.

4.

Art.. 3

"Stabilirea şi plata compensaţiei unice prevăzute în prezenta lege se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale ale raioanelor, unităţilor administrativ teritoriale autonome Gagauzia (Gagauz-Yeri), municipiilor Chişinău şi Bălţi."

împuterniciri exagerate acordate administraţiei publice, fapt care poate conduce la anumite abuzuri.

Coruptibilitate

Atribuţii excesive

Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Concretizarea obligaţiunilor funcţionarilor publici..

Concluzii

14. În concluzie, considerăm necesară revizuirea de substanţă şi concept a proiectului, ţinînd cont atît de obiecţiile şi sugestiile înaintate în prezentul raport de expertiză, precum şi de necesitatea reglementării unor mecanisme de control a procesului de implementare a legii (doar dacă se va insista la promovarea acestuia în redacţia prezentată).
La fel trebuie remarcat, caracterul practic declarativ al proiectului, marea parte a reglementărilor fiind lăsată la latitudinea autorităţilor publice centrale şi locale, fapt care poate servi drept premisă pentru comiterea unor eventuale acte de corupţie.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI