Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.216

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
21 05 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative

(înregistrat în Parlament cu nr. 1576 din 24.04.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Legea privind drepturile copilului, Legea cu privire la tineret).

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este un deputat în Parlament, prevederile art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.44 din Regulamentul Parlamentului fiind respectate.

2. Categoria actului legislativ este determinată corect - lege organică, în virtutea faptului că unul din actele legislative propuse pentru modificare - Legea nr.279-XIV din 11.02.1999 cu privire la tineret are prescrisă expres categoria de lege organică (conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară). În acelaşi timp, categoria juridică a celorlalte două acte legislative vizate de proiect nu este pe deplin explicită, dar putem conchide că şi Legea nr.273-XIII din 9.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte are caracter organic, deoarece: - determină tipurile şi statutul actelor de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova, categoriile de beneficiari de acte ce acordă statut diplomatic; este corelativă anumit drepturi stabilite prin legi organice (date personale, biometrice); - a fost modificată în repetate rînduri prin legi organice.

3. Scopul promovării proiectului este enunţat evaziv în cuprinsul notei informative şi ar consta în contribuirea la respectarea obligaţiunii statutului de a asigura protecţie social-juridică copiilor şi tinerilor, de a facilita economic îndeplinirea obligaţiunilor ce revin familiei. Deşi nu este enunţat şi determinat pe deplin adecvat, realizarea scopului propus poate fi facilitată prin implementarea prevederilor incluse în proiect, însă într-o măsură redusă, fiind vorba doar de anumite facilităţi la primirea a două tipuri de acte de identitate, de către anumite categorii de cetăţeni.

4. Fundamentarea proiectului este insuficientă, elaborarea sa nu a fost prevăzută anterior în documente programatice.

5. Nota informativă este publicată pe web-site-ul Parlamentului.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii despre numărul de potenţiali beneficiari şi nici estimarea cheltuielilor pentru implementarea prevederilor propuse.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă se face trimitere la numite acte internaţionale, autorul menţionînd că din conţinutul acestora ar rezulta şi angajamente de genul măsurilor propuse în proiect. În acelaşi timp, trimiterea este generală, nu se indică normele concrete a căror implementare se urmăreşte. Lipsesc informaţii exhaustive despre analiza comparativă a reglementărilor existente cu cele în materia respectivă ale legislaţiei comunitare şi despre armonizarea cu legislaţia comunitară.

7. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi implementarea proiectului va determina cheltuieli bugetare considerabile: persoane în vîrstă de pînă la 25 ani în Republica Moldova sînt peste un milion, circa 1/3 din populaţie (datele recensămîntului din anul 2004). Conform art.20 din Legea privind actele legislative şi art.46 alin.(7) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, trebuie să fie anexată fundamentarea economico-financiară.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează anumite facilităţi pentru cetăţenii în vîrstă de pînă la 25 de ani, argumentînd aceste propuneri prin situaţia social-economică precară a majorităţii familiilor şi necesitatea asigurării unei protecţii social-juridice a copiilor şi tinerilor. Considerăm că promovarea respectivelor interese/beneficii este corelată interesului public general, în virtutea faptului că potenţialii beneficiari reprezintă o categorie foarte mare a populaţiei (fiind, de fapt, cea mai numeroasă - peste 1,28 milioane de persoane). Această categorie este concomitent şi cea mai slab protejată economic şi social (nu are venituri proprii, nu primeşte indemnizaţii sociale şi nu are facilităţi), ceea ce argumentează în plus oportunitatea intervenţiei legislative.

Documentarea deplină a populaţiei prezintă avantaje esenţiale din punct de vedere social, permite evidenţa adecvată a persoanelor şi astfel, contribuie la realizarea drepturilor cetăţeneşti, la asigurarea ordinii de drept.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Prejudiciile care pot fi aduse prin aplicarea actului legislativ vizează doar sporirea considerabilă a cheltuielilor bugetului de stat, ceea ce ar putea să se răsfrîngă negativ asupra nivelului de protecţie al altor categorii sociale.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile din art. I al proiectului (privind completarea art.2 alin.(2) din Legea nr.273/1994) nu sînt în deplină compatibilitate cu prevederile Legii nr.338/15.12.1994 privind drepturile copilului, art.1 alin.(2) al căreia stabileşte că "o persoană este considerată copil din momentul naşterii pînă la vîrsta de 18 ani".

De asemenea, necesită precizare textul propus la art.3 alin.(11) din Legea nr.273/1994, după cuvîntul "cetăţenii" urmînd a fi adăugate cuvintele "Republicii Moldova". În caz contrar, apare o neconcordanţă între respectivele prevederi şi cele ale art.3 alin.(3), ceea ce ar permite interpretarea prevederilor în sensul posibilităţii obţinerii gratuite a buletinelor de identitate şi de către refugiaţi (care sînt "cetăţeni", dar nu ai Republicii Moldova).

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, proiectul corespunde cerinţelor şi regulilor redactării lingvistice, ortografice şi tehnico-legislative, cu excepţia aspectelor invocate mai sus.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Dispoziţiile incluse vizează activitatea autorităţilor publice doar din aspect al lărgirii contribuţiilor acestora pentru necesităţi sociale: - instituţiile abilitate cu dreptul de eliberare a actelor de identitate vor trebui să beneficieze de finanţare sporită; - în cazul acceptării propunerilor, este posibilă creşterea numărului de cereri de documentare, ceea ce ar necesită resurse umane şi tehnice suplimentare, iar în lipsa lor se vor produce blocaje care pot favoriza manifestări corupţionale, atestate şi în prezent.

Concluzii

13. Proiectul de lege nu prezintă pericol de favorizare a manifestărilor corupţionale şi poate fi susţinut total sau parţial, în dependenţă de existenţa resurselor financiare necesare asigurării implementării acestuia.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI