Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.211

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
15 05 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii
pentru modificarea Codului audiovizualului (art. 2, 36, 66)

(înregistrat în Parlament cu nr. 1477 din 19.04.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Codului audiovizualului.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este de lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului nu este menţionat în textul proiectului, iar nota informativă, care l-ar putea preciza - lipseşte. În lipsa notei informative este dificil de a constata oportunitatea promovării proiectului respectiv. Totuşi se poate presupune că acesta are drept scop eliminarea unor conflicte a normelor de drept, cu referire specială la terminologia şi instituţiile din domeniul audiovizualului.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative nu este posibilă evaluarea suficienţei argumentării proiectului.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul nu conţine referinţe speciale la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale în domeniul audiovizualului şi telecomunicaţiilor.

7. Fundamentarea financiar-economică lipseşte.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă promovarea directă a anumitor interese/beneficii de grup sau individuale. Totuşi, prevederile punctului 3 din proiect, pot fi considerate ca promotoare a intereselor întreprinderilor şi instituţiilor specializate în domeniul telecomunicaţiilor.

Astfel, reieşind din logica modificării propuse, se intenţionează excluderea interdicţiei stabilite pentru întreprinderile şi instituţiile din domeniul telecomunicaţiilor de a evolua în calitate de fondatori ai radiofuzorilor privaţi. Vom reitera faptul că, în lipsa notei informative, este foarte dificil de a stabili raţionamentul acestei modificări, care, în mod indiscutabil, afectează gradul de previzibilitate a codului supus modificării.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din lectura proiectului nu este evidentă prejudicierea directă a unor interese de grup sau individuale, deşi acestea ar putea fi afectate prin modificările propuse la articolul 66 din Codul audiovizualului.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Referitor la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale, vom menţiona că atît legislaţia, cît şi actele normative nu au fost revizuite în rezultatul adoptării Codului audiovizualului. Dimpotrivă, se atestă o situaţie inversă: Codul audiovizualului în vigoare se racordează la prevederile normative anterioare elaborării şi adoptării acestuia, fapt care, în viziunea noastră, generează şi va genera o serie de conflicte a normelor de drept.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Proiectul are mai mult un conţinut tehnic, respectiv, nu sunt atestate formulări lingvistice deficiente.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul supus expertizei nu conţine norme care să reglementeze activitatea autorităţilor publice, cu excepţia modificării propuse la punctul 1, conform căreia se propune substituirea cuvintelor "autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate" prin cuvintele "autoritatea publică centrală de reglementare". În linii mari, poate fi admis faptul că în procesul elaborării şi promovării proiectului Codului audiovizualului au fost comise unele erori, inclusiv în determinarea autorităţii responsabile de emiterea licenţei tehnice, iar proiectul are drept scop eliminarea acestor erori.

Concluzii

13. În concluzie menţionăm că, deşi proiectul are un caracter mai mult tehnic (şi nu doar prin noţiunile specifice utilizate), totuşi anumite prevederi ale acestuia pot fi apreciate ca promotoare de interese şi beneficii.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI