Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.193

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
28 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii privind retragerea din circuitul agricol a unor terenuri de calitate superioara

(nr. de înregistrare în Parlament nr. 864 din 05.03.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii privind retragerea din circuitul agricol a unor terenuri de calitate superioara.

Evaluare generală

1. Din punct de vedere formal, proiectul legii menţionate corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, stabilite conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996, autorul iniţiativei legislative fiind Guvernul Republicii Moldova.

2. Trebuie remarcat faptul că elaborarea şi promovarea unui proiect de act legislativ în domeniul abordat nu sînt prevăzute în Programul calendaristic al acţiunilor legislative ale Parlamentului şi nici în programele sau strategiile elaborate la nivel de Guvern.

3. Categoria actului legislativ propus este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea unui cod, lege organică care cumulează reglementările speciale în domeniul legislaţiei funciare. Conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, legile se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.

4. Cît priveşte respectarea cerinţelor tehnicii legislative, remarcăm că proiectul contravine prevederilor Legii privind actele legislative 780/2001. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau, cel puţin nota informativă nu a fost publicată pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură şi nu se reflectă fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.
Acest fapt, în viziunea noastră, afectează principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.
Conform art. 4 din Legea enunţată, actul legislativ trebuie să corespundă dispoziţiilor constituţionale şi să fie în concordanţă cu cadrul juridic existent, cu sistemul de codificare şi unificare a legislaţiei. Proiectul în cauză, însă, contravine prevederilor art. 83 din Codul funciar, care stabileşte că, "Retragerea terenurilor agricole de calitate superioară din circuitul agricol pentru necesităţile de stat şi publice se face numai în cazuri excepţionale, prin hotărîre a Guvernului." Însă, în cazul proiectului analizat, nu este clar care sunt necesităţile de stat şi publice excepţionale care trebuie să determine legislativul să schimbe destinaţia unui teren agricol de calitate superioară.

Trebuie de menţionat că o intenţie similară de schimbare a destinaţiei terenului agricol de calitate superioară proprietate privată a Societăţii pe Acţiuni "Cariera Cobusca", pentru extinderea carierei de nisip în extravilanul com. Cobusca Veche, raionul Anenii Noi a fost înaintată şi anterior. Astfel, la data de 27.09.2006 în Parlament a fost înregistrat proiectul Legii privind retragerea din circuitul agricol a unui teren agricol de calitate superioara, proiect nr. 3626, propus de deputaţii Iu. Eriomin, Gh. Popa.

Constatări de fond

5. Cît priveşte identificarea unor norme juridice ce favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestora, menţionăm că nu au fost depistate prevederi ale proiectului care pot condiţiona comiterea unor acte de corupţie.

6. Însă, reieşind din faptul că se încearcă insistent promovarea unui act legislativ care să modifice destinaţia terenului agricol ce aparţine Societăţii pe Acţiuni "Cariera Cobusca", pentru extinderea carierei de nisip în extravilanul com. Cobusca Veche, raionul Anenii Noi este evident faptul că se încearcă promovarea intereselor acestei societăţi şi nu numai. Astfel, se încearcă promovarea unor acte legislative pentru a satisface interesele materiale ale unei singure întreprinderi, în detrimentul intereselor globale şi primordiale ale societăţii şi anume: protecţia terenurilor şi a mediului înconjurător care constituie o prioritate naţională şi care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii în viitor. În opinia noastră, promovarea intereselor Societăţii pe Acţiuni "Cariera Cobusca" poate fi calificată ca un element de coruptibilitate.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI