Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.192

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
28 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
l
a proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul fiscal - art. 92, 129, 187, ş.a.; Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal - art. 4; ş.a.)

(înregistrat în Parlament cu nr.859 din 02.03.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Evaluare generală

1. Din punct de vedere procedural, proiectul legii corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996. În acest context, autorul iniţiativei legislative fiind Guvernul Republicii Moldova.

2. În conformitate cu statuările constituţionale, Parlamentul este în drept să adopte legi, în baza art.66 lit. a), art.72 alin. 3 lit. r) şi art. 132 din Constituţie, conform cărora, impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc, conform legii, de Parlamentul Republicii Moldova. Trebuie de atenţionat, că domeniul sistemului fiscal îi este atribuit statutul de lege organică, doar în cazul cînd Parlamentul consideră necesar adoptarea de asemenea legi. În acest caz, proiectul menţionat are un caracter general fiind aduse modificări la un şir legi organice, fapt care motivează statutul proiectului dat.

3. În conformitate cu art. 19 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, textul propus corespunde, în esenţă, cerinţelor redactării lingvistice.

Obiecţii de fond

4. Proiectul nu corespunde plenar dispoziţiilor Legii privind actele legislative. În special, menţionăm următoarele:
- proiectul de act legislativ nu este însoţit de nota informativă, ceea ce nu conferă transparenţă şi motivaţie concretă pentru propunerile de modificare a legilor menţionate (art. 21 alin.(1) din Legea nr.780/2001);
- lipsesc informaţii despre efectuarea expertizelor juridică, economică, financiară şi ştiinţifică stabilită art. 22 alin.(2), (3), (4) şi (5) din Legea nr.780/2001.

- în preambul ar putea fi adăugate informaţii despre condiţiile care au generat elaborarea legii;
- în cuprinsul clauzei de adoptare poate fi adăugat temeiul constituţional în baza căruia se adoptă actul legislativ (art.72 alin.(3) lit. p) din Constituţie).

5. Din analiza conţinutului proiectului, remarcăm, că proiectul propus are drept scop stabilirea regimului juridic al foştilor deţinători de patentă, cărora prin modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător li se oferă un nou regim organizatorico-juridic tranzitoriu (înregistrarea unor întreprinderi individuale), ceea ce are ca efect modificarea regimului juridic fiscal al acestora. Proiectul propune un regim juridic preferenţial pentru foştii deţinători de patentă în raport cu celelalte întreprinderi individuale, fapt ce condiţionează un regim fiscal facilitar de evidenţă numai pentru acele întreprinderi (persoane fizice), al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi nu este înregistrată ca subiect T.V.A., prezentînd doar o dare de seamă fiscală unificată nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Deci, se materializează o inegalitate de tratament, din punct de vedre al regimului fiscal aplicat, pentru întreprinderile individuale înregistrate în Republica Moldova.
Din acest considerent, putem constata anumite neconcordanţe dintre proiect şi statuările constituţionale. În acest sens, putem afirma, că proiectul contravine art. 58 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova care statuează că "sistemul fiscal de impunere trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale". Argumentarea acestor statuări constituţionale rezultă din următoarele considerente:
- instituirea unui sistem distinct pentru un segment de întreprinderi individuale şi aplicarea unui regim fiscal diferit pentru celelalte categorii de întreprinderi favorizează un climat favorabil pentru unele categorii de subiecte impozabile, faţă de celălalt segment de subiecte, cărora li se aplică un regim mai strict de evidenţă şi control, defavorizînd, astfel, unele categorii de contribuabili;
- aceste modificări contravin art. 6 alin. (8) lit. a) şi c) din Codul fiscal. În acest sens, se încalcă principiul "neutralităţii impunerii" şi "echităţii fiscale". Prin neutralitate se înţelege: asigurarea prin legislaţia fiscală a condiţiilor egale tuturor contribuabililor. Prin echitate fiscală se înţelege: tratare egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiţii similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale.

6. Trebuie de remarcat, că aplicarea acestor dări de seamă unificate va fi ineficientă şi greu realizabilă, deoarece activitatea de întreprinzător impune un regim fiscal mai complex, pentru a fi controlabil printr-o singură dare de seamă unificată. Este binevenită, în acest sens, ideea de a prezenta metodologia acestei dări de seamă unificate. Din acest considerent, lipsa notei informative afectează principiul transparenţei şi cooperării cu societatea civilă şi dezbaterile publice, oportune privind regimul juridic fiscal al acestor categorii de contribuabili.

7. Din punct de vedere aplicativ, darea de seamă va ridica un şir de probleme de ordin facilitar, aplicînd acestor categorii de întreprinderi individuale sistemul deducerilor, aplicat persoanelor ce practică activitatea de antreprenoriat, prevăzut de Capitolul 3 din Codul fiscal. În legislaţia fiscală instituţia facilităţilor fiscale, (referindu-ne doar la deducerile aplicate persoanelor fizice şi juridice ce practică activitatea de antreprenoriat), este cel mai frecvent supusă impactului coruptibilităţii, avînd în vedere regimul juridic al facilităţii aplicate privite prin prisma cheltuielilor legal permise, care sunt scăzute de agentul economic prin intermediul instituţiei deducerii. În mod frecvent, acest compartiment este pus în discuţie, deoarece prin acesta agenţii economici micşorează veniturile nete care sunt supuse impozitării. Sunt situaţii cînd funcţionarii organelor fiscale pot facilita unele resurse financiare, pentru a le scădea la cheltuieli. Totuşi, trebuie menţionat, că cel mai frecvent însăşi legislaţia fiscală este contradictorie la acest compartiment prin multitudinea de acte adoptate privind regimul juridic aplicat facilităţilor fiscale, fapt care contribuie ca în instanţă contribuabilii cu uşurinţă să cîştige procesele, din cauza unui cadru legislativ şi normativ lacunar.

8. Reieşind din analiza proiectului legii trebuie să menţionăm, că regimul aplicat întreprinderilor individuale va ridica riscul coruptibilităţii prin faptul aplicării deducerilor, care în legislaţia fiscală sunt neadecvat reglementate. Problema apare în situaţia unei singure dări de seamă unificate în care să fie aplicate aceste deduceri printr-o singură evidenţă anuală.

9. O altă problemă la acest compartiment o constituie eficienţa implementării acestui proiect de lege în practică. Considerăm, că aplicarea pentru foştii deţinători de patentă a regimului juridic organizaţional de întreprinderi individuale nu este motivat din punct de vederea fiscal. Aplicarea în practică a patentei prin plata unei sume fixe avea un caracter previzibil şi stabil din punct de vederea al planificării financiare a veniturilor bugetare. Pe de altă parte, aplicarea regimului de întreprindere individuală categoriilor menţionate poate duce la micşorarea veniturilor bugetare sau chiar sistarea resurselor financiare. Ne referim la situaţia cînd întreprinzătorul individual va scădea la cheltuieli legal permise de legislaţia fiscală: cheltuielile de antreprenoriat, diferenţele de curs, plata contabilului, cheltuielile pentru achiziţionarea utilajului inclusiv a aparatului de casă şi control etc., ceea ce va duce la diminuarea veniturilor bugetare şi ridicarea riscurilor de coruptibilitate în perioada dintre depunerea dării de seamă fiscale şi controalelor efectuate de organele fiscale.

Concluzii

10. În general, modificările propuse nu sunt nici oportune, nici eficiente. Considerăm, că odată cu adoptarea acestui proiect de lege, coruptibilitatea va spori, ceea ce plasează acest proiect în categoria proiectelor de legi cu risc ridicat de coruptibilitate, de evaziune fiscală şi instabilitate financiară. În altă ordine de idei, considerăm binevenită formarea unui nou concept de impunere a venitului pentru statul nostru şi anume: impunerea venitului din cifra de afaceri. Acest sistem va exclude în cazul dat multiple elemente de coruptibilitate şi de evaziune fiscală din Republica Moldova.

11. În concluzie, putem menţiona, că legiferarea unor asemenea facilităţi fiscale va ridica un şir de probleme în aplicarea practică a legislaţiei fiscale în vigoare.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI