Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.191

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
28 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii cu privire la Complexul hotelier-turistic "Nistru"

(nr. de înregistrare în Parlament nr. 850 din 02.03.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la Complexul hotelier-turistic "Nistru".

Evaluare generală

1. Din punct de vedere procedural, proiectul legii menţionate corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996, autorul iniţiativei legislative fiind Guvernul Republicii Moldova.

2. Categoria actului legislativ propus, în viziunea noastră, nu este determinată corect - lege organică, deoarece potrivit prevederilor art. 72 din Constituţie şi art. 9 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, relaţiile sociale stabilite de legile, de la normele cărora se propun anumite derogări, nu reprezintă obiectul de reglementare a unor legi organice.

3. Trebuie remarcat faptul că elaborarea şi promovarea unui proiect de act legislativ în domeniul abordat nu este prevăzut în Programul calendaristic al acţiunilor legislative ale Parlamentului şi nici în programele sau strategiile elaborate la nivel de Guvern.

4. Cît priveşte respectarea cerinţelor tehnicii legislative, remarcăm că proiectul contravine prevederilor Legii privind actele legislative 780/2001. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau, cel puţin, nota informativă nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură şi nu se conţine fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.

De asemenea, proiectul expertizat contravine prevederilor art. 22 din Legea nr. 780/2001 potrivit căreia pentru evaluarea proiectului de act legislativ, se efectuează expertiză juridică, economică, financiară, ştiinţifică, ecologică şi de alt gen, în dependenţă de tipul raporturilor sociale reglementate, precum şi o expertiză lingvistică. Luînd în considerare faptul că se intenţionează adoptarea unui act normativ prin care se modifică statutul unor zone şi fîşii de protecţie a apelor rîurilor, acest proiect de act legislativ vizează în mod direct domeniul ecologic. Astfel, considerăm imperativ necesar ca proiectul actului legislativ să fie supus unei expertize ecologice, care să analizeze consecinţele de ordin ecologic, în cazul aplicării prevederilor, impactul asupra societăţii, sănătăţii persoanei şi protecţia mediului înconjurător etc. Această expertiză trebuie efectuată de către instituţiile şi specialiştii consacraţi din domeniu, inclusiv organizaţiile neguvernamentale de profil. Spre regret, materialele plasate pe site-ul Parlamentului nu conţin informaţii despre efectuarea unei expertize de asemenea gen.

Acest fapt, în viziunea noastră, afectează principiului transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă.

5. Textul proiectului legii expertizate corespunde în esenţă cerinţelor redactării lingvistice, stabilite de art.19 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001

Obiecţii de fond

6. Reiterăm faptul că dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului este cauzată de lipsa unei expuneri de motive ce l-ar însoţi. Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite ce ar însoţi proiectul de lege examinat nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

7. Cu referire la impactul anticorupţie al reglementărilor propuse în proiectul legii expertizate, menţionăm că, în esenţă, cuprinsul proiectului nu ridică probleme speciale în materie de favorizare a unor activităţi corupţionale.

Concluzii

8. În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză nu poate fi adoptat, pînă nu vor fi îndeplinite prevederile art. art. 20, 22 şi 23 din Legea privind actele legislative 780/2001. Or, în cazul în care se promovează un proiect de lege care cuprinde norme de excepţie, este deosebit de importantă publicarea notei informative, care să specifice expres condiţiile care au impus elaborarea proiectului (solicitarea concretă a subiecţilor interesaţi de promovarea proiectului, condiţiile de selectare a acestora etc.), precum şi efectuarea expertizei de profil.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI