Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.187

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
22 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul
legii pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul
de salarizare in sectorul bugetar (art.35, 36, anexa nr.1)


(înregistrat în Parlament cu nr. 800 din 27.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar (art.35, 36, anexa nr.1).

Evaluare generală

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

- autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova fapt ce corespunde prevederilor articolului 73 din Constituţie şi articolul 44 din Regulamentul Parlamentului;
- Parlamentul este competent să modifice legislaţia în vigoare în domeniul regimului general al raporturilor de muncă sindicatele şi protecţia socială în temeiul art. 66 şi art.72 lit. j) din Constituţie.

2. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului este determinată de lipsa unei expuneri de motive. Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite ce ar însoţi proiectul de lege nu corespunde exigenţelor enunţate în art.23 din Legea privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

3. Expunerea de motive la proiectul de lege este necesară, deoarece propunerea de modificare solicitată de autorul proiectului tinde să schimbe modalitatea de aplicare a Legii cu privire la salarizarea în sectorul bugetar, calcularea salariilor şi altele, un domeniu sensibil pentru beneficiarii legii. Explicaţiile de rigoare privind utilitatea modificărilor sunt necesare pentru a explica poziţia autorilor proiectului privind schimbarea unor dispoziţii tranzitorii de aplicare a legii, cauzele şi condiţiile înaintării unei asemenea propuneri întru înlăturarea unor interpretări subiective şi unilaterale.

4. Proiectul de lege propune includerea actului legislativ în categoria legilor organice. Clauza de adoptare este corectă, deoarece se propune modificarea unei legi care la rîndul său este atribuită categoriei de legi organice. Conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.

5. Textul proiectului corespunde cerinţelor redactării lingvistice, cît şi cerinţelor de tehnică legislativă.

Constatări de fond

6. Cu referire la identificarea unor norme juridice ce favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestora, menţionăm că proiectul de lege în general urmăreşte reducerea perioadei de aplicare a legii în vigoare, deoarece, actualmente, deşi actul normativ este în vigoare aplicabilitatea lui este limitată pînă la o anumită perioadă indicată în art.35 art.36 a Legii cu privire la salarizare în sectorul bugetar. Astfel, prin modificările propuse a fost propusă reducerea perioadei de aplicare temporară şi data de calculare a salariilor în deplin volum a fost schimbată cu una mai apropiată. Aceste propuneri de modificare impun alocarea unor mijlocare financiare suplimentare şi recalcularea veniturilor fapt care necesită o anumită explicaţie din partea autorilor proiectului. Asemenea explicaţii nu sunt anexate, fapt care reduce transparenţa activităţii Guvernului, care evident, poate fi interpretat în defavoarea acestei autorităţi.

7. La fel prin cumul de modificări expuse în proiect s-a propus excluderea din art.36 alin.1 lit. b) a Legii a unei categorii de persoane şi anume personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice din modalitatea de calculare expusă în această normă (actualmente majorarea cu coeficientul K=0.9 din minimum de grila de salarii expusă în anexa nr. 8 la Lege). În schimb această categorie de beneficiari a fost inclusă în art.36 alin.1 lit. e) al aceleiaşi legi stabilindu-se modalitatea de calculare egală cu cea aplicată funcţionarilor publici (stabilirea în cuantum de 90 % din mărimile minime nominale prevăzute în anexele nr.4-6).

8. Eroarea autorilor proiectului rezida în faptul că noua redacţie poate provoca apariţia unor eventuale confuzii modalitatea dublă de aplicare. În linii generale modificarea nu va dăuna intereselor beneficiarilor referitor la cuantumul salariului calculat deoarece mărime acestuia rămîne aceiaşi. Dar formularea normei prevăzute de art.36 alin.1 lit. e) a legii propusă de autorii proiectului ar determina aplicabilitatea la ambele categorii de beneficiari (şi funcţionarii publici şi personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice) a tuturor anexelor la care se face referire (şi a anexelor nr. 4-6 şi a anexei nr. 8). Astfel, anexele nr. 4-6 conform actului legislativ în cauză se supun modificărilor exclusiv prin lege, pe cînd anexa nr. 8 nu i se aplică această regulă. La fel toate anexele nominalizate exhaustiv stipulează grila de salarii care sunt diferite pentru ambele categorii, pe cînd interpretarea articolului 36 alin.1 lit. e) în redacţia propusă ar permite eventual aplicarea anexelor unor beneficiari care fac parte dintr-o altă categorie. Conform textului propus se stabilesc iniţial beneficiarii normei (funcţionarii publici şi pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice) modalitatea de calculare (în cuantumul 90 %) şi doar după această se face referinţă la ambele anexe unde este fixată minimul nominal. Din acest punct de vedere cum s-a mai spus mai sus se creează confuzia care anume anexă şi cărei categorii se aplică şi persistă posibilitatea extinderii calcului în baza minimului nominal fixat într-o anexă care nu se referă la subiectul normei (spre exemplu la calcularea salariilor unui funcţionar se vor aplica minimele din anexa nr. 8 care se referă exclusiv personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice şi viceversa).

9. Ambiguitatea normei nu este permisă în asemenea condiţii, deoarece permite dublă interpretare şi extinderea aplicării acesteia peste limitele urmărite de legislator.

Concluzii

10. Considerăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat cu condiţia modificării textului în redacţia după cum urmează:

"litera e) va avea următorul cuprins:
e) salariile de funcţie pentru funcţionarii publici se vor stabili în cuantum de 90 % din mărimile minime nominale prevăzute în anexele nr.4-6 şi pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice se vor stabili în cuantum de 90 % din mărimile minime nominale prevăzute în anexa nr.8, iar în mărime deplină, vor fi plătite începînd cu 1 decembrie 2007".
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI