Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.186

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
23 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii
pentru abrogarea Legii nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă

(înregistrat în Parlament cu nr.760 din 23.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru abrogarea Legii nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Proiectul examinat nu este însoţit de o notă informativă, prin care autorii proiectului să indice scopul promovării lui. Cu toate acestea, chiar din denumire rezultă că proiectul urmăreşte abrogarea Legii nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă. Intrarea în vigoare a Codului civil nr.1107 din 06.06.2002 a schimbat semnificaţia juridică a noţiunii de arendă în legislaţia civilă a Republicii Moldova, astfel încît Legea nr.861-XV a căzut în desuetudine, fiind adoptată o nouă Lege cu privire la arenda în agricultură, nr.198-XV din 15.05.2003.

Conform Legii cu privire la arendă Nr.861-XII, puteau fi arendate "bunuri din toate tipurile şi formele de proprietate" (art.5). Începînd cu 12 iunie 2003, noul Cod civil a stabilit că arenda este contractul care are ca obiect "terenuri şi de alte bunuri agricole" (art.611).

Legea pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, Nr.1125-XV din 13.06.2002, prevede în art.2 lit. b) că "legile şi actele normative în vigoare se vor aplica în măsura în care nu contravin Codului civil al Republicii Moldova", iar art.3 alin.(2) lit. a) stabileşte obligaţia Guvernului de a prezenta propuneri Parlamentului pînă la 1 ianuarie 2003 "pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu dispoziţiile Codului civil al Republicii Moldova". Prin urmare, promovarea acestui proiect urmăreşte executarea tardivă a obligaţiei Guvernului de a face propuneri de aducere a legislaţiei în conformitate cu rigorile noii legislaţii civile. În special, promovarea acestui proiect va transforma o situaţie existentă de fapt, a inaplicabilităţii Legii Nr.861-XII, la o situaţie de drept, prin abrogarea sa expresă.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Proiectul plasat pe site-ul Parlamentului nu este însoţit de vre-o argumentare.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Aşa cum textul Legii Nr.861-XII a căzut în desuetudine încă la de la intrarea în vigoare a Codului civil la 12 iunie 2003 în virtutea Legii pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, Nr.1125-XV, considerăm că promovarea proiectului supus expertizei nu este susceptibil de a stabili careva interese/beneficii.

8. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. A se vedea comentariile de la p.7.

9. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Textul proiectului nu conţine referinţe la activitatea autorităţilor publice.

Concluzii

10. În concluzie, menţionăm că raportul de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate. Atenţionăm doar asupra lipsei notei informative.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI