Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.183

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
21 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii
privind abrogarea Legea pentru modificarea şi completarea
Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar nr. 442-XVI din 28.12.2006

(înregistrat în Parlament cu nr.712 din 14.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind abrogarea Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 442-XVI din 28.12.2006.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Proiectul urmăreşte abrogarea ultimelor modificări operate în Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi revenirea la situaţia anterioară adoptării Legii de modificare şi completare nr.442-XVI din 28,12.2006.

Potrivit opiniei expuse de autori în nota informativă, scopul urmărit prin promovarea proiectului este înlăturarea "inegalităţilor artificiale dintre cetăţenii ţării" prin neadmiterea transferării termenului de aplicare a legii la o dată ulterioară (1 decembrie 2007).

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. După cum vom arăta în continuare, proiectul dispune de o argumentare valabilă, întemeiată şi serioasă, însă prea insuficientă pentru a promova proiectul în forma sa actuală.

5.1. Argumentarea autorilor proiectului. Potrivit opiniei autorilor proiectului expuse în nota informativă "Adoptarea modificărilor la Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar este o lovitură catastrofală pentru sute de mii de oameni în întreaga ţară." ... "Argumentul invocat de reprezentanţii guvernării, la momentul adoptării acestei decizii - "în legătură cu faptul că mijloacele prevăzute pentru implementarea legii acoperă doar necesităţile pentru plata salariilor în mărimile prevăzute pentru anul 2006, majorările prevăzute pentru 2007 nu au acoperire financiară." - este inacceptabil în condiţiile în care Guvernul atestă că executarea bugetului de stat pentru anul 2007 se produce cu depăşirea ritmurilor preconizate."... "Astfel, modificările adoptate la care ne-am referit creează inegalităţi artificiale între cetăţenii ţării. Propunem spre adoptarea Parlamentului proiectul de lege privind abrogarea Legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar."

5.2. Insuficienţa argumentării reieşind din conţinutul Legii nr.422-XVI din 28.12.2006 propusă spre abrogare de proiect. Considerăm argumentarea autorilor valabilă, dar insuficientă. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 442-XVI din 28.12.2006 prevede nu doar amînarea termenelor de punere în aplicare a diferitelor prevederi ale Legii Nr.355-XVI prin care urmau să se constituie majorări la salarii în sectorul bugetar, dar mai prevede şi alte modificări şi completări care nu ţin de termene. Aceste prevederi de modificare şi completare deja au constituit drepturi atît pentru categorii specifice din angajaţii sectorului public, precum şi au stabilit noi reguli, unele favorabile, altele nefavorabile pentru angajaţii acestui sector. În orice caz, abrogarea acestor norme nu este echitabilă şi justificată deoarece au determinat apariţia unor drepturi noi, cel puţin nu în lipsa înlocuirii acestora cu norme noi.

Mai mult decît atît, în Legea nr.442-XVI din 28.12.2006 prevederile cu caracter generator de drepturi prevalează la număr în comparaţie cu prevederile de amînare şi eşalonare a termenelor de aplicare a legii. Astfel:

- p.5 al Legii Nr.442-XVI extinde acordarea sporului pentru vechime în muncă conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare de la cercetătorii ştiinţifici prevăzut în art.29 alin.(4) al Legii Nr.355-XVI şi "preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, funcţionarilor aparatului administrativ al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, ...".
- De asemenea, în p.5 al Legii Nr.442-XVI se prevede completarea art.29 cu un nou alin.(10) cu următorul conţinut: "Pentru personalul unităţilor bugetare, inclusiv pentru funcţionarii publici ai unităţilor din partea stîngă a Nistrului, din satul Varniţa al raionului Anenii Noi şi din satele Copanca şi Hagimus ale raionului Căuşeni, se stabileşte un spor în mărime de pînă la 30 % din salariul de bază."
- p.6 al Legii Nr.442-XVI prevede completarea alin.(3) al art.30 cu următorul text: "În cazul îndeplinirii de către angajatul care nu este locţiitor titular a obligaţiilor unei persoane temporar absente care deţine o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de rangul întîi, acestui angajat i se va plăti salariul lunar al conducătorului absent.".
- p.10-14 ale Legii Nr.442-XVI concretizează drepturile salariale ale angajaţilor din localităţile din stînga Nistrului, ale Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ale funcţionarilor din cadrul Aparatului Guvernului, ale Direcţiilor teritoriale control administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale, ale Aparatului permanent al Comisiei Electorale Centrale etc.

5.3. Insuficienţa argumentării reieşind din considerente legate de tehnica legislativă. Atenţionăm asupra faptului că o parte din modificările dispuse de Legea nr.422-XVI din 28.12.2006 au intrat deja în vigoare. În aceste împrejurări, considerăm abrogarea acesteia irealizabilă din motivul imposibilităţii suprimării efectelor produse deja. Dacă intenţia autorilor a fost curmarea în viitor al anumitor efecte ale Legii nr.422-XVI din 28.12.2006, procedeul corect al tehnicii legislative trebuia să fie modificarea legii de bază nr.93-XIV, şi nu abrogarea legii de modificare.

Adiţional, considerăm conţinutul proiectului insuficient pentru o lege de abrogare. Legea nr.780-XV stabileşte în art.39 alin.(2) că în textul actului legislativ de abrogare urmează să fie indicate în ordine cronologică toate prevederile şi actele legislative care se abrogă. Constatăm că proiectul supus expertizei nu satisface această cerinţă.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.

7. Fundamentarea financiar-economică. Nota informativă menţionează următoarele: "Conform prognozelor anunţate creşterea veniturilor pentru tot anul curent este preconizată în volum de 13,5 la sută, iar în perioada lunii ianuarie veniturile proprii ale bugetului de stat deja au depăşit cu 34 la sută volumul defalcărilor din perioada similară a anului trecut." Din aceste motive, "Fracţiunea AMN consideră inacceptabilă atît transferarea la 1 decembrie 2007 a termenului de aplicare a legii, cît şi eşalonările parţiale pe care le anunţă Guvernul, în condiţiile în care cetăţenii sunt impuşi acum să plătească preţuri majorate la toate tarifele, să plătească impozite majorate pe imobil şi taxe sociale sporite, costuri majorate pentru asigurările obligatorii de sănătate."

În situaţia în care Legea nr.422-XVI ar propune modificări doar referitoare la amînarea şi eşalonarea termenelor de aplicare a prevederilor Legii nr.355, această justificare financiar-economică ar fi fost binevenită. Însă, aşa cum Legea nr.422-XVI din 28.12.2006 propusă a fi integral abrogată de proiect constituie un set de drepturi salariale noi pentru lucrătorii din sectorul bugetar, această fundamentare financiar-economică nu mai este suficientă.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Adoptarea proiectului va servi intereselor salariaţilor din sectorul public pentru care vor fi reduse termenele de aplicare a anumitor prevederi ale Legii nr.355, prin care se vor opera majorări la salarii. De asemenea, promovarea proiectului va restabili drepturile personalului instanţelor judecătoreşti, procuraturii, autorităţilor publice centrale şi locale la sporul la salariu pentru utilizare, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Promovarea proiectului în versiunea sa curentă va duce la o suprimare abuzivă a drepturilor acelor salariaţi ai sectorului public pentru care Legea nr.422-XVI a constituit noi drepturi salariale.

10. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Textul proiectului nu conţine referinţe la activitatea autorităţilor publice. Cu toate acestea, promovarea lui va conduce la modificări favorabile şi nefavorabile drepturilor salariale ale diferitor categorii de angajaţi din sectorul public.

Concluzii

11. În concluzie, menţionăm că raportul de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate. Totuşi, atenţionăm asupra alegerii procedeului legislativ eronat de către proiect, şi anume abrogarea unei legi de modificare, intrată deja în vigoare, care a constituit drepturi şi obligaţii valabile, precum şi asupra fundamentării insuficiente pentru a susţine o asemenea abrogare.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI