Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.188

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
20 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii privind activitatea sanitara veterinara

(nr. de înregistrare în Parlament nr. 817 din 28.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii privind activitatea sanitara veterinara.

Evaluare generală

1. Din punct de vedere formal, proiectul legii corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, stabilite conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996, autorul iniţiativei legislative fiind Guvernul Republicii Moldova.

2. Categoria actului legislativ propus considerăm că este determinată corect - lege organică, deoarece se propune adoptarea unei legi ce va stabili principiile de bază ale organizării şi desfăşurării activităţii sanitare veterinare. Totodată, aplicarea prevederilor actului normativ în cauză va avea şi un efect indirect şi anume asigurarea sănătăţii publice a populaţiei prin prevenirea transmiterii de boli între animale şi om, siguranţa produselor de origine animală destinate consumului uman etc., iar potrivit art. 9 din Legea 780/2001 mijloacele de ocrotire şi protecţie a sănătăţii fizice şi mintale a persoanei se reglementează prin legi organice.

3. Proiectul nu corespunde întru totul cerinţelor tehnicii legislative, în special celor referitoare la efectuarea investigaţiilor ştiinţifice, care să determine consecinţele politice, sociale, economice, financiare, juridice etc., ale reglementărilor propuse. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau cel puţin nota informativă la proiect nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări va necesita cheltuieli financiare şi de altă natură.

4. Totodată, remarcăm că proiectul contravine prevederilor art. 19 din Legea nr. 780/2001 potrivit căruia în textul proiectului actului legislativ terminologia utilizată trebuie să fie constantă şi uniformă atît în actul elaborat, cît şi în toate celelalte acte legislative, se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia. Autorul proiectului actului legislativ nu a respectat acest principiu (spre exemplu: art. 3 "Noţiuni principale" oferă noţiunea de "autoritate centrală de supraveghere sanitară veterinară", iar la noţiunea "medicului veterinar oficial" autorul proiectului să utilizeze deja termenul de "autoritatea publică centrală de supraveghere sanitară veterinară", ca mai apoi în tot textul proiectului actului legislativ să se utilizeze termenul "autoritatea sanitară veterinară".
De asemenea sînt încălcate prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 780/2001. Potrivit articolului menţionat dispoziţiile de conţinut sînt sistematizate în următoarea succesiune logică:
a) dispoziţiile de drept material le preced pe cele de ordin procedural;
b) dispoziţiile cuprinzînd sancţiuni se grupează, de regulă, în ultima parte a actului legislativ.
Această regulă nu a fost respectată de către autorul proiectului actului legislativ, deoarece răspunderea subiecţilor raporturilor juridice în cauză a fost prevăzută chiar în art. 1 alin. (2)

Obiecţii de fond

6. Cît priveşte identificarea unor norme juridice ce favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestora, menţionăm că unele prevederi ale proiectului pot condiţiona comiterea unor acte de corupţie. Considerăm că aceste prevederi trebuie să fie revizuite, fie eliminate din cuprinsul proiectului.

a. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) persoanele fizice ce sînt subiecţii raporturilor juridice răspund pentru aplicarea şi respectarea întocmai a prevederilor legi şi a normelor sanitare veterinare. Autorul, însă, nu menţionează în ce condiţii se va naşte răspunderea persoanei, categoria răspunderii, organul competent să atragă la răspundere şi care este procedura de sancţionare. Această omisiune poate favoriza săvîrşirea de către funcţionarul public a actelor de corupţie ce se vor manifesta prin selectarea unilaterală şi arbitrară de către acesta a modalităţii şi a cazurilor de sancţionare.

b. Articolul 2 alin. (2), trebuie expus într-o altă redacţie, deoarece sintagma "prioritate au reglementările internaţionale" are o semnificaţie mai largă şi poate fi greşit interpretată. Propunem ca articolul 2 alin. (2) să aibă următoarea redacţie: "(2) Dacă un acord internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte prevederi decît cele cuprinse în legislaţia sanitar veterinară a Republicii Moldova, se aplică prevederile acordului internaţional."
c. Articolul 3 noţiunea "activitate sanitară veterinară de stat" este mai degrabă o scurtă descrie a scopului şi sferei de reglementare a prezentei legi. Totodată, considerăm că prin această noţiune se încearcă indirect interzicerea practicării activităţii veterinare private, deoarece noţiunea în cauză este una largă care cuprinde toată activitatea din domeniul în cauză. Potrivit proiectului legii activitate sanitară veterinară privată este activitatea, alta decît cea de stat, efectuată de medicii veterinari privaţi, în condiţiile legii. Astfel, persoana care va dori să desfăşoare o astfel de activitate nu o va putea face, deoarece activitatea sanitară veterinară de stat cuprinde toată ramura în cauză.

d. Articolul 3 la noţiunea "medicului veterinar oficial" nu este clar care este autoritatea care trebuie să stabilească activităţile sanitare veterinare ce trebuie să fie practicate de către acesta.

La noţiunea "medicului veterinar împuternicit" nu este clar ce se înţelege prin direcţia sanitară veterinară şi siguranţa alimentară raională/municipală şi care este de fapt statutul acestor direcţi, deoarece potrivit proiectului aceste direcţii sînt doar nişte subdiviziuni ale Agenţiei Sanitare Veterinare şi Siguranţa Alimentară. În cazul în care ele sînt doar nişte subdiviziuni a Agenţiei cu ce drept ele vor transfera medicului veterinar împuternicit competenţa de a efectua unele activităţi sanitare veterinare de stat. De asemenea, nu este clar cine va încheia cu medicii veterinari împuterniciţi contractele de transferare a competenţei de a efectua unele activităţi sanitare veterinare de stat. Totodată, credem, că anume prin prezentul act legislativ ar trebui să fie prevăzute nişte criterii, potrivit cărora Agenţia, va stabili care activităţi sanitare veterinare de stat sînt încredinţate medicilor veterinari împuterniciţi, stabilindu-se şi unele condiţii speciale pentru ca aceste activităţi să li se încredinţeze, retragă etc.

e. Credem că ar fi binevenit de concretizat ce se înţelege prin control sanitar veterinar şi supraveghere sanitară veterinară, deoarece aceste două noţiuni rezultă una din altă şi în practică va fi una şi aceeaşi activitate de control.

f. Articolul 3 stabileşte că autorizaţia sanitară veterinară este un document oficial, emis de autoritatea sanitară veterinară competentă, însă autorul proiectului actului legislativ în cauză nu concretizează în tot proiectul actului legislativ care este autoritatea sanitară veterinară competentă care eliberează o astfel de autorizaţie şi care sînt condiţiile necesare pentru aceasta. Propunem de a stabili concret, pentru a nu crea confuzii cine şi pentru ce eliberează autorizaţii sanitare veterinare.

g. Articolul 3 prevede noţiunea de punere sub sechestru veterinar . Această procedură potrivit autorului ţine de competenţa autorităţii sanitare veterinare, însă autorul a uitat să menţioneze expres care este autoritatea sanitară veterinară competentă să aplice acest sechestru. Credem, că anume prin lege trebuie să fie stabilit expres care este autoritatea sanitară veterinară competentă să aplice sechestru. Totodată, această normă este una de blanchetă deoarece legiuitorul pune în sarcina organului executiv să elaboreze procedurile de aplicare a punerii sub sechestru veterinar, termenele şi temeiurile acestuia. Coruptibilitatea acestei norme se manifestă prin faptul că, lăsă reglementarea detaliată a raporturilor juridice din domeniu în competenţa unui organ executiv, astfel, legiuitorul provoacă autoritatea publică să-şi creeze condiţii "comode" de funcţionare, care pot fi în detrimentul intereselor cetăţenilor. Acest element este coruptibil nu prin natura sa, dar prin faptul că contribuie la apariţia unor elemente nemijlocit coruptibile. La fel este o normă de blanchetă şi noţiunea dată "confiscării veterinare" deoarece, ca şi în cazul sechestrului, legiuitorul pune în sarcina organului executiv să elaboreze procedurile de confiscare şi documentele ce însoţesc această operaţiune.

h. Articolul 3 şi articolul 30 stabilesc procedura de carantina profilactică. Potrivit articolelor menţionate, carantina profilactică se stabileşte pentru o perioadă ce nu poate depăşi 30 de zile. Totodată, termenul, condiţiile şi cazurile de instituire a carantinei profilactice va fi stabilit de către Agenţie. Considerăm că, în scopul evitării abuzurilor şi săvîrşirii actelor de corupţie din partea funcţionarilor publici, în proiectul actului legislativ trebuie de stabilit concret care sînt cazurile de instituire a carantinei profilactice şi care este termenul pentru fiecare caz separat, procedura etc.

i. La articolul 3 la noţiunea "carantina de necesitate" trebuie de explicat ce se subînţelege prin persoanele fizice şi juridice cu funcţii de răspundere şi anume care sînt aceste persoane cu funcţii de răspundere, îndeosebi ce se înţelege prin persoanele juridice cu funcţie de răspundere.

î. Noţiunile date "nimicirii" şi "uciderii" din art. 3 sînt norme de blanchetă, deoarece legiuitorul pune în sarcina organului executiv să elaboreze procedurile de nimicire şi documentele adiacente acesteia şi procedurile de ucidere specifice diferitelor specii de animale şi contextul epizootic în care se aplică acestea. După cum am menţionat mai sus, coruptibilitatea acestei norme se manifestă prin faptul că, lăsă reglementarea detaliată a raporturilor juridice din domeniu în competenţa unui organ executiv, astfel, legiuitorul provoacă autoritatea publică să-şi creeze condiţii "comode" de funcţionare, care pot fi în detrimentul intereselor cetăţenilor.

j. Nu este clar ce înseamnă subordonare tehnică. Definiţia dată de către autorii proiectului actului normativ este una neclară. Acest fapt contravine prevederilor art. 19 din Legea nr. 780/2001 potrivit căruia fraza se construieşte conform normelor gramaticale, astfel încît să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat, această regulă însă nu a fost respectată de către autor.

l. Cît priveşte noţiunea de "siguranţa alimentară (inofensivitatea produselor alimentare)" nu este clar ce se înţelege prin certitudine argumentată a faptului că în condiţii obişnuite de preparare şi/sau utilizare, produsele alimentare nu sînt periculoase şi nu prezintă risc pentru sănătatea generaţiei actuale şi a celei viitoare şi anume nu este clar care sînt acele argumente, precum şi cum şi cînd ele trebuie să se manifeste pentru a afirma cu certitudine faptul că produsele pot fi considerate inofensive. Credem că autorii actului normativ în cauză trebuie să mai revadă încă o dată această noţiune.
La fel trebuie de explicat mai detaliat ce se subînţelege prin "expertiza sanitară veterinară" şi anume prin ce se manifestă "evaluarea argumentată a calităţii produselor".

m. Articolul 6 stabileşte că profesiunea de medic veterinar se exercită pe teritoriul Republicii Moldova de către orice persoană, cetăţean al Republicii Moldova, care posedă diplomă de medic veterinar obţinută în Republica Moldova, precum şi de către cetăţeni străini stabiliţi pe teritoriul Republicii Moldova, care posedă diplomă de medic veterinar sau alte documente obţinute în afara Republicii Moldova şi care atestă această calificare, similară cu cea obţinută în Republica Moldova, şi echivalată oficial, conform legii. În redacţia dată articolul în cauză încalcă grav prevederile articolului 19 şi articolului 43 din Constituţia Republicii Moldova. Potrivit prevederilor articolelor menţionate cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova, iar art. 43 stabileşte că orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului. Însă potrivit articolului 6 profesia de medic veterinar o poate exercita doar cetăţenii RM care au obţinut diploma de studii în RM şi cetăţenii străini, iar apatrizii şi cetăţenii RM care au făcut studiile în străinătate nu au dreptul să exercite profesia de medic veterinar. Din aceste considerente propunem de a modifica art. 6 şi de al expune în următoarea redacţie: "Profesiunea de medic veterinar se exercită pe teritoriul Republicii Moldova de către orice persoană cu domiciliul permanent în Republica Moldova şi care posedă diplomă de medic veterinar. Cetăţeni străini vor exercita profesia de medic veterinar dacă sînt stabiliţi pe teritoriul Republicii Moldova, posedă diplomă de medic veterinar sau alte documente obţinute în afara Republicii Moldova şi care atestă această calificare, similară cu cea obţinută în Republica Moldova, şi echivalată oficial, conform legii."

n. La art. 8 propunem ca alin. (1) să fie exclus, deoarece potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol activităţile sanitare veterinare private sînt licenţiate de către Camera de Licenţiere conform legislaţiei în vigoare, astfel, pentru a desfăşura o astfel de activitate este necesar, în mod obligatoriu, obţinerea licenţei, iar potrivit art. 6 profesia de medic veterinar o pot exercita numai persoanele ce au diplomă în acest domeniu. Din aceste considerente, activitatea sanitară veterinară privată nu poate fi desfăşurată de orice subiect al antreprenoriatului privat, fiindcă pentru desfăşurarea acestei activităţi este necesară îndeplinirea anumitor condiţii.

De asemenea, trebuie de explicat prevederile art. 8 alin. (4) şi anume ce se înţelege prin măsuri sanitare veterinare strategice pe care titularii licenţei pentru activităţi sanitare veterinare private trebuie să le efectueze.

La art. 8 alin. (5) trebuie de prevăzut care va fi periodicitatea verificărilor efectuate de către medicii veterinari împuterniciţi şi care verificări sînt obligatorii, deoarece serviciile prestate de către medicii veterinari împuterniciţi sînt oneroase. Aceasta este necesar pentru a evita săvîrşirea de către medicii veterinari împuterniciţi a abuzurilor prin efectuarea de controale nejustificate cu solicitarea ulterioară a achitării de către persoanele supuse supravegherii a serviciilor prestate.

La art. 8 alin. (6) trebuie de specificat pentru ce serveşte licenţa de asistenţă medicală veterinară, care sînt subiecţii ce trebuie să solicite eliberarea unei astfel de licenţe, termenul în care se eliberează aceasta şi cine va elibera această licenţă.

La art. 8 alin. (7), lit. b) trebuie de specificat care sînt încălcările cerinţelor sanitare veterinare la efectuarea asistenţei medicale veterinare. Aceasta este necesar, pentru a evita retragerea nejustificată de către funcţionarul public împuternicit a licenţei în cauză. De asemenea, credem că ar fi oportun de menţionat şi care este organul competent să retragă această licenţă precum şi procedura de retragere şi contestare a retragerii. Totodată, pentru evitarea săvîrşirii de către funcţionarii publici a actelor de corupţie trebuie de stabilit condiţiile, termenele şi procedura de restabilire sau redobîndire a licenţei de asistenţă medicală veterinară.

o. La art. 9 alin. (1) lit. a), trebuie descris conţinutul listelor A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii cel puţin sub formă de anexă la actul normativ în cauză.

p. Prevederile art. 10 sînt în contradicţie cu prevederile art. 3 din actul normativ expertizat şi anume potrivit prevederilor art. 3, tehnicianul veterinar activează sub supravegherea unui medic veterinar împuternicit; însă art. 10 stabileşte că tehnicienii veterinari îşi desfăşoară activitatea numai sub conducerea unui medic veterinar . Astfel, propunem de a modifica prevederile art. 3 din actul legislativ expertizat şi de exclus cuvîntul "împuternicit".

r. Prevederile art. 12, lit. a-h) trebuie să fie revăzute, deoarece sînt norme de blanchetă precum şi stabilesc atribuţii extensive de reglementare transmise în competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, fapt ce poate duce la săvîrşirea de către funcţionarii publici împuterniciţi a eventualelor acte de corupţie. De asemenea, credem că trebuie de concretizat care sînt autorităţile sanitare veterinare competente cărora li se conferă aceste drepturi.

s. La art. 16 lin. (1) lit. h) întru evitarea săvîrşirii sau provocării săvîrşirii de către funcţionarii publici a eventualelor acte de corupţie, trebuie de indicat expres care autorităţi sanitare veterinare competente trebuie să anunţe persoana fizică despre mişcarea sau transportarea animalelor vii, produselor şi materialului germinativ de origine animală, supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar.

La lit. i) şi lit. p) de asemenea trebuie de specificat care sînt autorităţile sanitare veterinare competente să solicite prezentarea de către persoana fizică, în original sau copii, documentele şi certificatele ce însoţesc animalele vii, produsele şi materialul germinativ de origine animală, supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar. Totodată, trebuie de menţionat care sînt documentele şi certificatele care trebuie să însoţească animalele vii, produsele şi materialul germinativ de origine animală, supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar precum şi termenul de păstrare a acestora.

La art. 16 alin. (2) trebuie de desfăşurat şi de explicat ce se subînţelege prin activităţi ce cad sub incidenţa competenţelor serviciilor sanitare veterinare şi anume de indicat expres care activităţi în conformitate cu legislaţia RM cad sub incidenţa competenţelor serviciilor sanitare veterinare.

ş. La art. 17 alin. (1) şi (2) trebuie de indicat direct care este autoritatea sanitară veterinară competentă, abilitată să elibereze anual autorizaţii ce vor permite funcţionarea exploataţiilor de animale, a fermelor de carantină, a celor cu animale de vînat, parcurilor, rezervaţiilor naţionale şi grădinilor zoologice, păşunilor şi taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, staţiilor de incubaţie a ouălor, precum şi a unităţilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ, produse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale de uz veterinar, deşeuri, produse de origine animală care nu sînt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii prime utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor, precum şi mijloacele de transport care transportă animalele vii şi produse supuse controlului sanitar veterinar.

Articolul 17 alin. (3) este o normă coruptibilă prin conţinutul său, deoarece stabileşte cerinţe exagerate faţă de persoana ce solicită realizarea dreptului său la obţinerea autorizaţiei, precum şi cerinţele respective nu sînt concret determinate. Acest element prin natura sa este nemijlocit coruptibil. Astfel, prevederea că autoritatea sanitară veterinară de stat competentă, care, de altfel, nu este determinată, autorizează unităţile prevăzute în art. 17 alin. (1) numai dacă acestea îndeplinesc cerinţele prevăzute de normele sanitare veterinare în vigoare poate favoriza comiterea de acte de corupţie de către funcţionarii publici, deoarece nu sînt concretizate care cerinţe şi norme trebuie respectate de către solicitant. Considerăm că pentru eliminarea condiţiilor săvîrşirii de către funcţionarii publici a actelor de corupţie trebuie de specificat expres toate cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru a obţine autorizaţia specificată precum şi care este procedura, termenele de eliberare a acestor autorizaţii.

La fel şi prevederile alin. (4) din art. 17 este unul pasibil de favorizare a actelor de corupţie atîta timp cît nu este specificat detaliat în ce condiţii autoritatea publică centrală de supraveghere sanitară veterinară autorizează funcţionarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1) al art. 17, care practică activităţi de export. Totodată, trebuie de menţionat că ar fi binevenit de specificat ce se subînţelege prin autoritatea publică centrală de supraveghere sanitară veterinară, deoarece art. 3 nu defineşte o astfel de instituţie.

Articolul 17 alin. (6) este o normă de blanchetă, deoarece legiuitorul pune în sarcina organului executiv elaborarea procedurilor de eliberare a autorizaţiilor. Astfel, coruptibilitatea acestei norme se manifestă prin faptul că, lăsă reglementarea detaliată a raporturilor juridice din domeniu în competenţa unui organ executiv, astfel, legiuitorul provoacă autoritatea publică să-şi creeze condiţii "comode" de funcţionare, care pot fi în detrimentul intereselor cetăţenilor.

t. Pentru evitarea actelor de corupţie propunem ca la art. 20 să fie explicat în care " anumite cazuri" Agenţia dispune aplicarea de măsuri speciale de protecţie împotriva oricărui risc de natură să afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa produselor de origine animală, or din conţinutul proiectului actului normativ în cauză nu este clar care sînt aceste situaţii speciale. Totodată, propunem de a specifica şi care sînt măsurile speciale pe care Agenţia le poate aplica.

ţ. De asemenea, propunem de a specifica şi concretiza prevederile art. 23 alin. (1) şi anume care sînt cerinţele sanitare veterinare specifice pe baza cărora se realizează comerţul, importul, producerea, punerea pe piaţă, tranzitul şi exportul de produse şi subproduse de origine animală supuse supravegherii sanitare veterinare şi controlului sanitar veterinar, destinate consumului uman.

u. Articolul 25 alin. (2) stabileşte că autorităţile sanitare veterinare competente au puterea legală de a dispune întreruperea fabricării de produse sau alimente de origine animală neconforme prevederilor legislaţiei sanitare veterinare specifice, pînă la remedierea deficienţelor, remediere certificată de medicul veterinar oficial care are în supraveghere sanitară veterinară şi control sanitar veterinar întreprinderea respectivă, de a retrage de pe fluxul tehnologic, din depozitele distribuitorilor sau din reţeaua de vînzare cu amănuntul produsele şi alimentele respective şi de a dispune, după efectuarea unor investigaţii de laborator, dacă este necesar, utilizarea acestora în alte scopuri (industriale) sau nimicirea sub supraveghere sanitară veterinară oficială. Pentru a evita comiterea unor eventuale acte de corupţie, propunem de a stabili concret care este autoritatea veterinară concretă ce are dreptul de a dispune întreruperea fabricării, retragerea etc. şi care sînt temeiurile şi procedura legală de aplicare a astfel de acţiuni.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare, deoarece, în viziunea noastră, ar putea favoriza comiterea unor acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 19, art. 20 şi art. 22 al Legii nr. 780/2001. De asemenea proiectul actului legislativ în cauză trebuie să prevadă şi responsabilităţii concrete a funcţionarilor publici, a controlului intern etc., care au fost omise cu desăvîrşire din cuprinsul proiectului expertizat.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI