Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.185

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
15 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii cu privire la completarea articolului 87 din Codul civil, nr.1107-XV din 06.06.2002

(înregistrat în Parlament cu nr. 746 din 22.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la modificarea articolului 87 din Codul civil.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este un deputat în Parlament, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus spre examinare este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea şi completarea Codului civil - lege organică, care cumulează prevederile fundamentale ale legislaţiei civile, iar conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară. Remarcăm, totodată, că din clauza de adoptare a proiectului legii lipseşte temeiul legal de adoptare a acesteia, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 27 alin (2) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

3.Competenţa legiuitorului de a examina obiectul propus spre reglementare.Parlamentul este competent să modifice legislaţia în domeniul respectiv, în temeiul art. 66 lit. a) şi art.72 alin. (1) din Constituţie.

4. Scopul promovării proiectului. Elaborarea şi promovarea proiectului nu este prevăzută de planurile şi strategiile naţionale prioritare.

5. Cerinţe de ordin lingvistic.Textul proiectului corespunde cerinţelor redactării lingvistice.

Constatări de fond

6. Corespunderea proiectului cerinţelor legii nr. 780/2001 privind actele legislative. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă. Cu toate acestea considerăm că nota informativă nu reflectă pe deplin necesitatea înaintării proiectului. Astfel, lipsesc informaţii relevante, date statistice care să ateste cazurile frecvente referitor la "gravele neînţelegeri între fondatori, care să afecteze funcţionalitatea persoanei juridice", informaţii referitor la o practică judiciară la acest capitol. De asemenea, nota informativă nu conţine referinţe la reglementările corespondente ale legislaţie comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză (lit. e) din articolul 20 al Legii 780/2001). Or, referinţa la Legea României nu reprezintă o analiză comparată cu aqeuis-ul comunitar.

Pentru a fi în corespundere plenară cu dispoziţiile Legii nr.780/2001 privind actele legislative, proiectul ar necesita, de asemenea, următoarele completări:
a) în preambul ar putea fi adăugate informaţii despre condiţiile care au generat elaborarea legii;
b) elaborării legii nu au precedat investigaţiile ştiinţifice cerute de Legea privind actele legislative, nu este prezentată argumentarea economico-financiară, estimarea corectă şi concretă a consecinţelor reglementărilor propuse;

7. Corespundere actelor internaţionale şi interne anticorupţie
Proiectul nu conţine prevederi care ar fi în contradicţie directă cu legislaţia naţională sau internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.

Alte constatări de conţinut

8. Este important să menţionăm că anterior, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a prezentat un raport de expertiză (nr.158 din 23 ianuarie 2007) la proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii privind societăţile pe acţiuni (înregistrat în Parlament cu nr.4978 din 28.12.2006), care, de altfel, propunea introducerea unor modificări similare. Astfel, proiectul Legii pentru modificarea Codului civil, supus expertizei, reprezintă "formalizarea" sugestiei înaintate de CAPC în cadrul raportului enunţat mai sus (p.1.11 din raportul CAPC), prin care a fost enunţată necesitatea modificării preferenţiale a Codului civil. Totuşi, CAPC insistă asupra expunerii lit. e) propuse la alin. (1) art.87 din Codul civil în redacţia propusă anterior şi anume:

"e) există grave neînţelegeri între asociaţi care afectează funcţionalitatea societăţii comerciale sau a cooperativei. Neînţelegerea este gravă şi în cazul în care instanţa constată că adunarea generală nu şi-a desfăşurat lucrările mai mult de doi ani la rînd, sau în aceiaşi perioadă nu poate adopta hotărîrea de desemnare a administratorului".

Concluzii

Deşi în procesul expertizării proiectului nu au fost depistate elemente cu potenţial evident de coruptibilitate, totuşi, considerăm că promovarea proiectului este posibilă, doar după analiza comparată a prevederilor proiectului cu normele corespondente ale acquis-ului comunitar.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI