Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.184

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
14 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul
de lege pentru modificarea şi completarea
anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

(înregistrat in Parlament cu nr.718 din 22.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea si completarea Anexei nr. 3 la Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova.

Evaluare generală

1. Corespunderea proiectului cu cerinţele iniţierii actelor legislative:
- autor al iniţiativei legislative este un deputat în Parlament, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
- elaborarea şi promovarea proiectului nu este prevăzută de planurile şi strategiile naţionale prioritare;
- nota informativă nu conţine toate informaţiile necesare pentru examinarea şi soluţionarea problemei transferării unei localităţi din componenţa unei unităţi administrativ-teritoriale existente.

2. Categoria actului legislativ propus spre examinare este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea şi completarea Legii organice privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.

3. Textul proiectului conţine unele carenţe de redactare tehnico-legislativă, în special referitoare la lipsa reglementărilor tranzitorii şi despre intrarea în vigoare a legii.

Constatări de fond

4. Cerinţele Legii privind actele legislative
Pentru a-l aduce în concordanţă deplină cu dispoziţiile Legii 780/2001, proiectul poate fi completat:
a) în preambul ar putea fi adăugate informaţii despre condiţiile care au generat elaborarea legii (îndreptarea erorii, scopul creării condiţiilor optime pentru locuitori, tradiţiile locale etc.);
b) în cuprinsul clauzei de adoptare poate fi adăugat temeiul constituţional în baza căruia se adoptă actul legislativ (art.72 alin.(3) lit. f) din Constituţie).
Din nota informativă anexată nu rezultă că elaborării legii au precedat investigaţiile ştiinţifice prevăzute de Legea privind actele legislative, nu este prezentată o argumentare economico-financiară clară a modificărilor propuse.

5. Corespundere actelor internaţionale şi interne anticorupţie.
Proiectul nu conţine prevederi care ar fi în contradicţie directă cu legislaţia naţională sau internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.

În ceea ce priveşte corespunderea generală cu actele internaţionale, menţionăm că art.4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale stabileşte că colectivităţile locale trebuie să fie consultate, pe cît posibil, în timp util şi de o manieră apropiată în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziei pentru toate chestiunile care le privesc direct. Constatăm că, în cazul examinat, consultarea nu s-a realizat, din materialele accesibile ale proiectului de lege nu rezultă că colectivităţile şi autorităţile locale concrete au fost informate şi consultate în prealabil (se conţin informaţii despre demersuri ale prefecturii şi consiliului raional, dar problema nu este de competenţa acestora, ci a colectivităţilor şi autorităţilor locale concrete, de nivelul I).

6. Corespundere legislaţiei
Conform art.18 din Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, modificarea hotarelor unităţii administrativ-teritoriale cauzată de necesitatea transferării localităţilor dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta se efectuează de către Parlament "după consultarea cetăţenilor".

Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.741/15.02.96 stabileşte:
- formarea şi desfiinţarea localităţilor care nu constituie o unitate administrativ-teritorială, precum şi schimbarea subordonării lor se hotărăsc de către Parlament, " la propunerea consiliilor locale respective după consultarea cetăţenilor" (pct.3 din Regulament);
- la stabilirea şi modificarea hotarelor raioanelor, municipiilor, comunelor şi satelor (ca unităţi administrativ-teritoriale), trebuie să fie anexate: " deciziile consiliilor locale respective; decizia adunării generale a locuitorilor localităţii sau a adunării reprezentanţilor lor; caracteristica economică a unităţii administrativ-teritoriale, a localităţii; harta schematică cu modificările propuse" (pct.17 lit. c) din Regulament).

Din materialele proiectului nu rezultă că au fost întreprinse acţiunile stabilite de lege, că ar fi prezente hotărîrile, deciziile şi alte materiale prevăzute obligatoriu de lege în acest scop.

Alte constatări şi obiecţii de conţinut

7. Proiectul nu conţine reglementări tranzitorii şi despre intrarea în vigoare a legii, ceea ce poate genera probleme de aplicare, în special, legate de apropiatele alegeri locale generale, dar şi de corespunderea legală a actelor eliberate de autorităţile de stare civilă, autorităţile locale.

8. Autorul iniţiativei presupune că situaţia actuală s-ar datora unei "greşeli mecanice", dar asemenea erori nu pot fi admise în cazul unor legi, mai ales în legi organice, care vizează comunităţi locale concrete. În cazul că era vorba de o eroare, aceasta trebuia reparată imediat, prin publicarea rectificării la lege sau promovarea în regim de urgenţă a modificării corespunzătoare.

În Nota Informativă se menţionează că chiar şi după adoptarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001:
- toate evidenţele legate de satul Tudoreşti s-au efectuat şi se efectuează de către primăria Tartaul de Salcie;
- la toate alegerile parlamentare şi locale locuitorii satului votează fiind incluşi pe lista suplimentară în componenţa primăriei Tartaul de Salcie.

Dacă situaţia se prezintă anume astfel, putem constata că timp de 6 ani Legea nu este respectată şi autorităţile de orice nivel acceptă acest lucru: alegerile sînt validate, actele de stare civilă şi orice alte acte cu caracter juridic sînt considerate valabile (presupunem că şi impozitele sînt percepute după tradiţie, nu în localitatea reşedinţă), chiar dacă conform legii, subordonarea administrativă ar trebui să fie alta.

9. Aceste constatări şi atitudini prezintă un pericol esenţial pentru consolidarea respectului faţă de lege şi generează mai multe întrebări faţă de capacităţile şi atitudinea autorităţilor locale care admit situaţia, dar şi faţă de autorităţile centrale, organele de control administrativ din teritoriu, care nu au intervenit prompt pentru înlăturarea "greşelilor" sau dacă nu e vorba de greşeli - pentru asigurarea executării legii aşa cum este ea scrisă şi publicată.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI