Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.177

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
12 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul
legii privind abrogarea Legii nr.208-XVI din 07.07.2006 (privind modificarea si completarea unor acte legislative)

(înregistrat în Parlament cu nr.594 din 14.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind abrogarea Legii nr.208-XVI din 07.07.2006 privind modificarea si completarea unor acte legislative.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus nu este specificată în proiectul de lege supus expertizei. Pentru corespunderea cerinţelor art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001, proiectul urmează să includă în clauza de adoptare categoria de lege organică, deoarece legea acţiunea căreia intenţionează să o abroge aparţine acestei categorii.

3. Scopul promovării proiectului. Proiectul urmăreşte abrogarea ultimelor modificări operate în Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi revenirea la situaţia anterioară, adică:
- includerea defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale de stat în taxa pentru patentă (art.12) şi anularea obligaţiei deţinătorului de a achita personal aceste contribuţii (art.17 în redacţia Legii nr.208-XVI);
- transferarea mijloacelor băneşti încasate de la eliberarea patentelor şi prelungirea termenelor lor de valabilitate nu integral la bugetele locale (conform art.14 alin.(3), în redacţia Legii nr.208), ci în proporţie de 70% la bugetele locale şi 30% la bugetul asigurărilor sociale de stat (art.17, în redacţia anterioară adoptării Legii nr.208-XVI).
- posibilitatea titularilor patentei de a comercializa materiale de construcţie, mobilă, articole de uz casnic (pentru care Legea nr.208-XVI a stabilit interdicţie cu începere de la 1 ianuarie 2007), precum şi produse alimentare (pentru care Legea nr.208-XVI a stabilit interdicţie cu începere de la 1 ianuarie 2008);
- posibilitatea de a practica activităţile prevăzute în anexa Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, care au fost excluse prin efectul Legii nr.208-XVI.

Din nota informativă şi din textul proiectului nu poate fi determinat exact scopul urmărit de autori. Nota informativă sugerează doar că promovarea proiectului va preveni anularea patentei de întreprinzător.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă tratează succint justificarea şi consecinţele adoptării Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, după care critică sever anularea patentei de întreprinzător, deşi nu este clar în ce moment patenta a fost anulată. Nota informativă prezintă chiar un tabel cu o analiză comparativă a argumentelor pro şi contra anulării patentei, şi propune în concluzie abrogarea Legii nr.208-XVI din 07.07.2006. Cu toate acestea, trebuie de menţionat că Legea 208-XVI din 07.07.2006 nu a stabilit anularea patentei, ci a dispus excluderea treptată, în decurs de 3 ani, a anumitor genuri de activitate economică, care pot fi practicate în baza patentei, în total 11 dintr-o lista de 53 de activităţi.

Atenţionăm asupra faptului că o parte din modificările dispuse de Legea nr.208-XVI din 07.07.2006 au intrat deja în vigoare. Mai mult decît atît, Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.42 din 12.01.2007 cu privire la patenta de întreprinzător "întru realizarea Legii nr.208-XVI din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative", ce a intrat în vigoare la 19.01.2007. Ţinînd cont de specificul legii de modificare nr.208-XVI, considerăm abrogarea acesteia irealizabilă din motivul imposibilităţii suprimării efectelor produse deja. Proiectul nu poate propune aplicarea sa retroactivă sau ultra-activitatea Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător în redacţia anterioară adoptării şi intrării în vigoare a Legii nr.208-XVI de modificare a ei, pentru că acest lucru contravine art.46 al Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative. Dacă intenţia autorilor a fost curmarea în viitor al efectelor legii de modificare nr.208-XVI, procedeul corect al tehnicii legislative trebuia să fie modificarea legii de bază nr.93-XIV, şi nu abrogarea legii de modificare.

Adiţional, considerăm conţinutul proiectului insuficient pentru o lege de abrogare. Legea nr.780-XV stabileşte în art.39 alin.(2) că în textul actului legislativ de abrogare urmează să fie indicate în ordine cronologică toate prevederile şi actele legislative care se abrogă, iar în alin.(3) că "dacă pentru executarea prevederilor actului legislativ supus abrogării au fost emise acte subordonate, în actul de abrogare se dispune, de regulă, abrogarea lor expresă". Constatăm că proiectul supus expertizei nu satisface nici una din aceste cerinţe.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului, iar din nota informativă lipsesc.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Adoptarea proiectului va servi intereselor deţinătorilor de patentă pentru genurile de activitate care urmau a fi excluse prin Legea Nr.208-XVI.

8. Prejudicii aduse prin aplicarea proiectului. Din textul proiectului nu rezultă expres prejudicierea anumitor categorii de persoane.

În acelaşi timp, considerăm că argumentele expuse de către autorii proiectului în defavoarea menţinerii modificărilor introduse prin prevederile Legii nr.208-XVI din 07.07.2006 (vezi "Analiza comparativă" din Nota informativa) confirmă faptul că promovarea proiectului de lege expertizat va lucra împotriva "diminuării evaziunii fiscale", " sporirea concurenţei", "protecţia consumatorului"etc.

9. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul propune modificări în activitatea autorităţilor publice locale, care eliberează şi prelungesc patenta de întreprinzător, şi anume revenirea la atribuţiile anterioare ale acestor autorităţi.

Concluzii

10. În concluzie, menţionăm că raportul de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate. Totuşi, atenţionăm asupra alegerii procedeului legislativ eronat de către autorii proiectului, şi anume abrogarea unei legi de modificare, intrată deja în vigoare, care a constituit drepturi şi obligaţii valabile, precum şi asupra fundamentării insuficiente pentru a susţine o asemenea abrogare.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI