Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.182

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
14 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul
 legii pentru completarea art.141 din Codul cu privire la contraventiile administrative

(înregistrat în Parlament cu nr. 706 din 21.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru completarea art.141 din Codul cu privire la contraventiile administrative.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative
Proiectul examinat reflectă intenţia Guvernului de a realiza modificarea art. 141 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. Prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Competenţa legiuitorului de a examina obiectul propus spre reglementare
Parlamentul este competent să modifice legislaţia în domeniul respectiv, în temeiul art.66 lit. a) şi art.72 alin. (1) si alin. (3) lit. r) din Constituţie.

Constatăm, de asemenea că actualmente, în Parlament, se află spre examinare şi adoptare, deja pentru lectura a doua, proiectul noului Cod contravenţional. În legătură cu acest fapt, opinăm că, ar fi oportun ca modificarea propusă să privească implicit noul Cod contravenţional, dar nu Codul cu privire la contravenţiile administrative care urmează să fie abrogat.

3. Clauza de adoptare a actului legislativ
Categoria actului legislativ de modificare propus este - lege organică, ceea ce corespunde categoriei Codului cu privire la contravenţiile administrative şi exigenţelor art. 72 din Constituţie. Remarcăm, totodată, că din clauza de adoptare a proiectului legii lipseşte temeiul legal de adoptare a acesteia, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 27 alin (2) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative. 

4. Cerinţe de ordin lingvistic
Proiectul corespunde normelor de redactare lingvistică şi nu conţine expresii dificil de înţeles.

Constatări de fond

5. Corespunderea proiectului cerinţelor legii nr. 780/2001 privind actele legislative
Cît priveşte respectarea cerinţelor privind fundamentarea, avizarea şi expertiza proiectului de lege, remarcăm că pe site-ul Parlamentului lipseşte nota informativă, obligativitatea căreia este reglementată de art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative. Astfel, dificultatea realizării unei expertize complete a proiectului vine din lipsa detaliilor referitor la efectul social, economic şi de altă natură al reglementărilor proiectului.

Or, în viziunea noastră, lipsa notei informative pe site-ul Parlamentului afectează principiul transparenţei procesului legislativ şi nu respectă principiile de cooperare cu societatea civilă.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

6. Încălcarea principiului previzibilităţii normei
Art. 141 CCA în vigoare, prevede răspunderea contravenţională pentru încălcarea regulilor de protecţie a conductelor magistrale. Însă, modul de expunere a dispoziţiei contravenţionale este susceptibil de neconstituţionalitate, dat fiind că nu corespunde exigenţei de previzibilitate consfinţite în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) la art. 6 alin. (1) din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale din 04.11.50.

CEDO subliniază că este important ca legea să fie previzibilă în aplicare, astfel încît să fie conformă cu standardul de "legitimitate" fixat de Convenţie, standard care impune ca legea să fie suficient de precisă şi să prevadă cu o precizie rezonabilă în anumite circumstanţe, consecinţele unui act. (vezi Steel şi alţii c. Marii Britanii, hotărîrea din 23 septembrie 1998, Rapoartele 1998-VII, par. 54, ş.a., inclusiv Hotărîrea CEDO din 11.10.2005 - Saviţchi versus Moldova).

Altfel zis, previzibilitatea presupune dreptul persoanei de a cunoaşte faptele, care prin lege sunt considerate drept ilegale şi pentru care survine o anume răspundere. Acestui drept îi corespunde şi o obligaţie a statului - de a adopta doar prevederi ce permit înţelegerea clară a condiţiilor pentru care survine o răspundere juridică (obligaţie realizată de legislativ) şi obligaţia de a face public conţinutul normei legale prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Conţinutul normei art. 141 din Codul cu privire la contravenţiile administrative nu asigură o previzibilitate, fiind foarte vag şi imprecis, inclusiv datorită multitudinii de acte normative care conţin norme imperative de protecţie a conductelor magistrale, precum şi datorită caracterului neexhaustiv al acestora.

În legătură cu acest fapt, orice condamnare contravenţională a persoanei în temeiul art. 141 din Codul cu privire la contravenţiile administrative este, în opinia noastră, susceptibilă de ilegalitate. Mai mult, imprevizibilitatea prevederii art. 141 CCA determină un cîmp prielnic pentru apariţia actelor de corupţie.

În legătură cu această obiecţie de concept, considerăm inadmisibilă modificarea art. 141 CCA, inclusiv a sancţiunii cuprinse de acest articol.

7. Determinarea conflictului normelor de drept
Proiectul de lege supus expertizării prevede completarea art. 141 din Codul cu privire la contravenţiile administrative cu o notă similară: "Notă. Demolarea construcţiilor şi defrişarea arborilor şi arbuştilor se execută de către proprietar din cont propriu sau, în mod forţat, de către autorităţile publice locale - din contul proprietarului".

Deşi este clară intenţia pozitivă a Guvernului, totuşi considerăm o asemenea prevedere ilegală din următoarele considerente.

Art. 23 din Codul cu privire la contravenţiile administrative enumeră sancţiunile administrative ce pot fi aplicate faţă de contravenient pentru contravenţia săvîrşită. Articolul dat nu prevede drept sancţiune contravenţională impunerea obligaţiei de a recupera un prejudiciu cauzat prin contravenţie.

Această obligaţie a contravenientului reiese sau poate reieşi din prevederile Codului civil, inclusiv în conformitate cu Capitolul XXXIV "Obligaţiile care se nasc din cauzarea de daune".

Reglementînd însă asemenea obligaţie în Codul cu privire la contravenţiile administrative, legislatorul va crea un conflict de norme juridice impunînd unei relaţii civile aspecte improprii, în speţă, contravenţionale. Intenţia de a reglementa o asemenea prevedere o considerăm inadmisibilă, precum şi generatoare de abuzuri. Atenţionăm şi asupra faptului, că legislatorul a admis deja o asemenea încălcare la art. 149 din Codul cu privire la contravenţiile administrative.

Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză nu poate fi adoptat în redacţia în care este propus Parlamentului şi necesită a fi corelat cu cerinţele Legii nr. 780/2001 privind actele legislative, standardele internaţionale anticorupţionale şi jurisprudenţa CEDO relevantă.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI