Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.176

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
1 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii privind terenurile proprietate publica şi delimitarea lor
(înregistrat în Parlament cu nr. 540 din 09.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind terenurile proprietate publica si delimitarea lor.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Cerinţe de ordin lingvistic. Utilizarea termenilor în cuprinsul proiectului de lege trebuie să fie uniformă. Astfel, în unele articole se utilizează termenul "terenuri din proprietate publică" (art. 1, 3, 4, 6, 9, 10) iar în altele "terenurile din domeniul public" (art. 2, 5, 7, 8). În opinia noastră unificarea se poate face prin utilizarea termenului "terenurile din domeniul public", termen, care de altfel este utilizat şi în art. 296 din Codul civil.

Constatări de fond

5. Corespunderea proiectului cerinţelor legii nr. 780/2001 privind actele legislative

 • Cît priveşte respectarea cerinţelor privind fundamentarea, avizarea şi expertiza proiectului de lege, remarcăm că pe site-ul Parlamentului lipseşte nota informativă, necesitatea căreia este reglementată de art. 23 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.
  Astfel, dificultatea realizării unei expertize complete a proiectului este cauzată de lipsa acesteia. Or, în viziunea noastră, lipsa notei informative pe site-ul Parlamentului afectează principiului transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă, stipulate în Concepţia respectivă a Parlamentului (HP nr.373-XVI din 29.12.2005).
 • Remarcăm totodată că din clauza de adoptare a proiectului legii lipseşte temeiul legal de adoptare a acestuia, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 27 alin (2) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

6. Prevederi neconstituţionale

Menţionăm că la data de 21 aprilie 2005 Curtea Constituţională a declarat neconstituţională Legea ordinară nr. 981-XIV din 11 mai 2000 "Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor". Cu toate acestea, în opinia noastră, prezentul proiect de lege reproduce în cea mai mare parte conţinutul Legii nr. 981-XIV din 11 mai 2000.

7. Interacţiunea proiectului de lege cu prevederile Codului Civil

Referitor la interacţiunea prezentului proiect de lege cu alte acte legislative, în opinia noastră, la elaborarea proiectului nu s-a ţinut cont de prevederile corespunzătoare ale Codului civil. Astfel:

 • Sintagmele "sînt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile" si "nu pot fi dobîndite de alte persoane prin uzucapiune" utilizate în redacţia art. 2 alin. (1) din proiectul de lege, referitor la terenurile care fac parte din domeniul public, reiterează sensul art. 296 alin. (4) din Codul civil, referitor la bunurile domeniului public. De asemenea, alin. (2) al art. 2 al proiectului se conţine în art. 222 din Codul civil, iar alin. (3) al art. 2 din proiect se conţine în art. 296 alin. (1) din Codul civil.
  In contextul celor constate, recomandăm autorilor proiectului să revizuiască prevederile art. 2 alin. (1), (2) şi (3) din proiect, prin prisma principiului (de legiferare) coerenţei si echilibrului între reglementările concurente, aşa cum acesta este stipulat de art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea privind actele legislative.
 • Art. 5 alin. (2) al proiectului urmează a fi coroborat cu art. 296 alin. (1) din Codul civil, care instituie o prezumţie, conform căreia bunurile care aparţin statului sau unităţilor administrativ teritoriale fac parte din domeniul privat. De aceea, art. 5 alin. (2) urmează a fi formulat în aşa fel, încît prezumţia invocată mai sus să nu suporte modificări.
 • Art. 8 din proiect urmează a fi coroborat cu art. 296 alin. (1) si alin. (2) din Codul civil. Conţinutul art. 296 alin. (2) din Codul civil, care prevede că "din domeniul public al statului sau a unităţii administrativ teritoriale fac parte bunurile determinate de lege ... " permite a afirma că, odată ce bunurile domeniului public sunt determinate de lege, doar prin lege ele vor putea fi trecute atît din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, cît şi în domeniul privat.

Alte obiecţii de conţinut

 • Din denumirea proiectului de lege reiese că acesta se referă la terenurile proprietate publică şi la delimitarea lor. În acelaşi timp, în preambulul proiectului de lege se prevede că "Prezenta lege reglementează delimitarea terenurilor proprietate publică (...)". Astfel, rezultă că acest proiect de lege ar cuprinde reglementări numai referitoare la delimitarea terenurilor proprietate publică. Însă, conţinutul articolelor cuprinse în acest proiect de lege ne permite să afirmăm că doar art. 3 se referă, propriu zis, la delimitarea terenurilor proprietate publică. Celelalte articole, fie că reglementează nişte noţiuni (art. 1, art. 4 şi art. 6), fie că se referă la regimul juridic al terenurilor proprietate publică (art. 2), fie că cuprind alte reglementări decît delimitarea terenurilor proprietate publică.
 • Avînd in vedere ca art. 1 al proiectului explică termeni si defineşte concepte, sîntem de părerea, ca este necesar ca noţiunile principale utilizate în textul proiectului, sa fie explicate în acest articol în forma unei enumerări de definiţii, într-un singur alineat cu diviziuni, (conform regulilor de tehnica legislativa aplicabile).
 • Art. 4 si art. 6 din proiect reglementează noţiunile utilizate in proiectul de act legislativ şi repetă definiţia inclusă în art. 1 alin (1) al proiectului. De aceea, propunem excluderea acestora.

8. Evaluarea coruptibilităţii normelor proiectului

 • Prevederea "prin excepţie, pot fi încheiate contracte directe cu proprietarii construcţiilor amplasate legal pe teren" din art. 2 alin. (6), determina un spectru prea larg de atribuţii discreţionare autoritarilor publice, care vor putea decide subiectiv asupra aplicării sau neaplicării acestor prevederi legale, motiv pentru care urmează a fi exclusă.
 • În art. 2 alin. (7) este necesar de exclus sintagma "în conformitate cu legislaţia". În acest sens, pentru a înlătura caracterul de trimitere al normei, urmează a fi enumerate cazurile în care terenurile domeniului public vor putea fi transmise în folosinţă şi persoanelor juridice cu scop nelucrativ.

Concluzii

Analiza proiectului de lege privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, permite a concluziona că în cea mai mare parte reglementările din acest proiect sunt cuprinse deja în Codul civil, care în opinia noastră sunt mai reuşite. La fel, mai multe articole poartă doar un caracter declarativ, iar unele chiar conţin elemente de coruptibilitate.

Considerăm că proiectul de lege menţionat urmează a fi adus în corespundere cu prevederile Codului civil, iar elementele de coruptibilitate evidenţiate urmează a fi excluse.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI