Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.174

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
1 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la patenta de întreprinzător, Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, etc.)
(înregistrat în Parlament cu nr. 498 din 07.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative.

Evaluarea generală

1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Proiectul urmăreşte ajustarea legislaţiei referitoare la activitatea de antreprenoriat, în special a Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi a Legii nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor În principiu, propunerile de modificare ale ambelor legi nu afectează substanţial conceptul legilor propuse pentru modificare.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului, fapt ce corespunde prevederilor art. 13 al Legii privind actele legislative nr. 780-XIV din 27.12.2001. Însă, nota informativă are un caracter general de constatare a situaţiei existente şi nu oferă informaţii detaliate privind impactul propus de modificările incluse în proiect. Considerăm că în acest fel, autorii iniţiativei legislative respectă doar parţial principiul transparenţei procesului legislativ.

5. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

6. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului poate fi dedus faptul că acesta promovează interesele deţinătorilor de patentă. Totodată, trebuie menţionat că textul proiectului nu afectează în mod direct interesele generale ale societăţii.

7. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă expres prejudicierea anumitor categorii de persoane.

8. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu reglementează în mod expres activitatea autorităţilor publice şi nu stabileşte noi atribuţii pentru acestea.

Concluzii

9. Deşi în procesul expertizei coruptibilităţii proiectului legii nu au fost identificate norme care să favorizeze în mod direct comiterea unor acte de corupţie, totuşi, ţinînd cont de importanţa stabilirii şi reglementării detaliate a genurilor de activitate de antreprenoriat pentru desfăşurarea cărora se poate obţine patenta de întreprinzător suntem de părerea că autorii proiectului de Lege urmau să propună o nouă redacţie a anexei la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, în scopul excluderii unor interpretări diferite şi potenţiale abuzuri în procesul de aplicare.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI