Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.171

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
21 02 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii ramîn in proprietatea statului
(înregistrat în Parlament cu nr. 423 din 01.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii ramîn in proprietatea statului.

Evaluare generală

1.Corectitudinea înaintării iniţiativei legislative
Din punct de vedere formal, proiectul legii menţionate corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, stabilite conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996, autorul iniţiativei legislative fiind Guvernul Republicii Moldova.

2.Competenţa legiuitorului de a examina obiectul propus spre reglementare
Parlamentul este competent să modifice legislaţia în domeniul respectiv, în temeiul art. 66 lit. a) şi art.72 alin. (1) din Constituţie.

3. Categoria actului legislativ înaintat spre examinare, temeiul adoptării actului
Categoria actului legislativ propus este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea unei legi, care poate fi atribuită la categoria legilor organice. Astfel, conform art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, actul legislativ de modificare sau completare are, de regulă, o forţă juridică egală cu cea a actului ale cărui dispoziţii le modifică sau le completează.
Remarcăm totodată că din clauza de adoptare a proiectului legii lipseşte temeiul legal de adoptare a acestuia, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 27 alin (2) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

4. Cerinţe de ordin lingvistic
Proiectul corespunde normelor de redactare lingvistică şi nu conţine expresii dificil de înţeles.

Constatări de fond

5. Corespunderea proiectului cerinţelor legii nr. 780/2001 privind actele legislative
Cît priveşte respectarea cerinţelor privind fundamentarea, avizarea şi expertiza proiectului de lege, remarcăm că pe site-ul Parlamentului lipseşte nota informativă, reglementată de art. 23 din Legea nr. 780/2001 privind actele legislative.

Astfel, dificultatea realizării unei expertize complete a proiectului vine din lipsa detaliilor referitor la efectul social, economic şi de altă natură al reglementărilor proiectului şi din lipsa informaţiei despre fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.
Ori, în viziunea noastră, lipsa notei informative pe site-ul Parlamentului afectează principiul transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă.

6. Evaluarea coruptibilităţii normelor proiectului
Cu referire la identificarea unor norme juridice ce favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestora, reiterăm faptul că în lipsa notei informative, este dificil să evaluăm potenţialul de coruptibilitate a proiectului de act legislativ supus expertizei.
Cu toate acestea, considerăm că proiectul legii analizate instituie o reglementare care ar putea ridica probleme în sfera coruptibilităţii, avînd în vedere că modificarea propusă micşorează radical suprafaţa terenurilor destinate agriculturii, care au rămas în proprietatea statului. In lipsa unei note informative a proiectului, care să se refere la regimul juridic ulterior a suprafeţei de teren retrase din proprietatea Gospodăriei agricole "Flori", din municipiul Chişinău" (spre exemplu ulteriorul proprietar al acestuia), se poate presupune că proiectul ar putea fi expresia unor interese individuale ori de grup.
Dincolo de cele formulate mai sus, în opinia noastră, completarea proiectului legii cu încă un articol întitulat "Dispoziţii finale şi tranzitorii" ar avea un potenţial de contracarare a corupţiei, în cazul în care ar reglementa expres:

  • destinaţia ulterioară a terenului retras;
  • tipul ulterior de proprietate asupra acestuia, iar în cazul păstrării aceluiaşi tip de proprietate publică, titularul ulterior al dreptului de proprietate;
  • temeiului juridic în baza căruia este retras terenul respectiv din proprietatea Gospodăriei agricole "Flori, avînd în vedere lipsa temeiului constituţional din clauza de adopate a proiectului, precum şi necesitatea protecţiei terenurilor pentru asigurarea folosirii lor raţionale, în special în ceea ce priveşte terenurile agricole.

Lipsa unor asemenea prevederi ar putea conduce la comiterea de acte de corupţie din partea funcţionarilor publici, în sarcina cărora va fi pusă determinarea statutului juridic de mai departe a terenului agricol respectiv, ce se pot manifesta prin favorizarea diferitor persoane fizice sau juridice, în vederea obţinerii de către acestea a dreptului de proprietate asupra lui.

Adiţional, considerăm important să remarcăm faptul că înaintarea proiectului, fără o justificare adecvată, iscă anumite dubii referitor la raţionamentul păstrării Legii pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, ţinînd cont de frecventele modificări care se operează în textul acestea (18 modificări!!!) şi tendinţa constantă de reducere a suprafeţei acestor terenuri. Or, în opinia noastră, suntem în prezenţa unei încălcări a principiului stabilităţii legislative, modificările la Legea enunţată mai sus, intervenind conjunctural, în dependenţă de anumite interese şi situaţii care apar pe piaţa funciară, inclusiv majorarea preţului terenurilor.

Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză nu poate fi adoptat în redacţia în care este propus Parlamentului în lipsa unor garanţii suplimentare, care ar asigura realizarea interesului general de protecţie a terenurilor agricole.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI