Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.173

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
17 02 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (în domeniul activităţii micului business)
(înregistrat în Parlament cu nr.440 din 02.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Proiectul urmăreşte ajustarea legislaţiei la prevederile Legii nr.206-XVI din 07.07.2006 pentru susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii care, în Capitolul III "Dispoziţii finale şi tranzitorii" art.12 alin.(4) stabileşte o asemenea obligaţie pentru Guvern. Majoritatea propunerilor de modificare ale proiectului se referă la înlocuirea expresiei "businessul mic şi mijlociu" cu expresia "sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii". Alte modificări propuse de proiect urmăresc excluderea menţiunii despre "Fondul de dezvoltare a micului business", instituţie care şi-a pierdut valabilitatea odată cu abrogarea expresă a Legii nr.112-XIII din 20 mai 1994 cu privire la susţinerea şi protecţia micului business.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Deşi nota informativă lipseşte, înaintarea proiectului este determinată de Capitolul III "Dispoziţii finale şi tranzitorii", art.12 alin.(4) al Legii nr.206-XVI din 07.07.2006 pentru susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, care prevede că "Guvernul, în termen de 6 luni: va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege". Cu toate acestea, anumite propuneri înaintate de proiect, cum ar fi art. I şi art. VI ar avea nevoie de o argumentare ulterioară, în situaţia în care nu se propune o înlocuire corespunzătoare a instituţiei juridice a legii abrogate cu cea a legii noi, ci simpla ei excludere.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului, iar nota informativă lipseşte.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale.

8. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă expres prejudicierea anumitor categorii de persoane. Cu toate acestea, propunerea de modificare conţinută în art. VI al proiectului este susceptibilă de a afecta interesele persoanelor neangajate în cîmpul muncii.

Art.24 alin.(2) al Legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nr. 102-XV din 13.03.2003 prevede printre "sursele de constituire a fondului de finanţare a proiectelor angajatorilor şi şomerilor destinate creării a noi locuri de muncă" fondul de dezvoltare a micului business. Proiectul propune excluderea acestui fond din lista surselor de finanţare a acestor proiecte sociale, deoarece acesta era prevăzut de Legea nr.112-XIII din 20 mai 1994 cu privire la susţinerea şi protecţia micului business, abrogată prin adoptarea Legii 206-XVI. Considerăm această excludere nejustificată, în situaţia în care acest fond are un "succesor" instituţional, prevăzut de art.8 al Legii 206-XVI: "fonduri speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii". Astfel, proiectul urma să propună înlocuirea şi nu excluderea "fondului de dezvoltare a micului business" sau să propună o sursă alternativă de compensare a excluderii lui.

9. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu se referă la activitatea autorităţilor publice.

Analiza detaliată a anumitor prevederi

10. Art. I. Modificarea Legii nr. 906-XII din 29 ianuarie 1992 privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei.

Nr. Art. Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1.

Art.2 alin.3

Proiectul propune excluderea acestui alineat care are următorul conţinut: "Pentru a finanţa dezvoltarea activităţii de antreprenor şi a concurenţei Guvernul creează Fondul pentru susţinerea activităţii de antreprenor şi pentru dezvoltarea businessului mic".

Excluderea nu este argumentată, deoarece legea nouă nr.122-XVI prevede un "succesor" juridic al fondului de dezvoltare al micului business, fondurile speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
De asemenea, considerăm că susţinerea activităţii şi dezvoltării businessului mic reprezintă o măsură antimonopol, motiv din care o asemenea prevedere îşi are locul în această lege.

Alte riscuri:
Lipsa stabilităţii şi previzibilitatăţii legislative.

înlocuirea formulării alin.3 după cum urmează "Pentru a finanţa dezvoltarea activităţii de antreprenor şi a concurenţei sînt create fonduri speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii".

11. Art. VI. Modificarea Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Nr. Art. Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1.

Art.24 alin.(2)

Proiectul propune excluderea "Fondului de dezvoltare a micului business" din lista surselor de constituire a fondului de finanţare a proiectelor angajatorilor şi şomerilor destinate creării a noi locuri de muncă şi organizării unei activităţi de întreprinzător.

Excluderea nu este argumentată, deoarece legea nouă nr.122-XVI prevede un "succesor" juridic al fondului de dezvoltare al micului business, "fondurile speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii".
Mai mult decît atît, această excludere lezează interesele unei categorii social vulnerabile a populaţiei, şomerii. Considerăm că excluderea nu poate fi operată fără includerea unei noi surse de finanţare pentru proiectele de creare a locurilor noi de muncă pentru şomeri.

Alte riscuri:
Lipsa stabilităţii şi previzibilitatăţii legislative.
Lezarea intereselor şomerilor.

înlocuirea expresiei "Fondul de dezvoltare a micului business" "Pentru a finanţa dezvoltarea activităţii de antreprenor şi a concurenţei sînt create fonduri speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii".

Concluzii

12. în concluzie, menţionăm că raportul de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate. Totuşi, atenţionăm asupra lipsei fundamentării proiectului, precum şi asupra existenţei propunerilor de excludere a anumitor prevederi care ar necesita o argumentare suficientă şi valabilă.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI