Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.175

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
16 02 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova
(înregistrat în Parlament cu nr.528 din 08.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Proiectul intenţionează un "transfer" al regulii prevăzute în art.30 alin.(2) la art.11 alin.(4) al Legii nr.595-XIV privind tratatele internaţionale ale RM. Este vorba de regula referitoare la traducerea oficială, autentificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a tratatelor internaţionale, textul autentic al cărora nu există în limba de stat. Actualmente, prezentarea acestei traduceri oficiale a tratatelor internaţionale este obligatorie doar în momentul publicării lor, adică ulterior ratificării tratatelor de către Parlament. Proiectul propune excluderea alineatului care stabileşte această regulă în art.30 şi "transferarea" acestei reguli prin introducerea unui nou alin.(4) în art.11, pentru a stabili că momentul prezentării traducerii oficiale a tratatelor internaţionale este prezentarea lor în Parlament spre examinare.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. În nota informativă, autorul aduce o justificare valabilă şi suficientă pentru susţinerea proiectului, menţionînd următoarele: "În conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova tratatele internaţionale semnate de Republica Moldova, cu excepţia celor care contravin Constituţiei, sînt parte componentă a sistemului naţional de drept.", pe cînd "Legea cu privire la tratele internaţionale ale Republicii Moldova stabileşte obligativitatea prezentării traducerii autentificate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării doar la etapa publicării" (art.30 alin.(2)). Autorul consideră "că această prevedere este insuficientă, deoarece legiuitorul urmează să cunoască care este textul corect la tratatului internaţional, supus dezbaterilor, pentru a exclude orice interpretare eronată a prevederilor acestuia."
6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe lipsesc în nota informativă şi în textul proiectului, fiind o chestiune lăsată la libera discreţie a statelor suverane, deoarece ţine de reglementarea tehnică a procedurilor legislative.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul nu promovează interese/beneficii de grup sau individuale.

8. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii de persoane.

9. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu propune asemenea intervenţii.

Concluzii

10. În concluzie, menţionăm că proiectul legii expertizate nu conţine norme cu potenţial de coruptibilitate, dispune de o argumentare adecvată, iar promovarea lui va contribui la îmbunătăţirea procedurii de examinare a tratatelor prezentate Parlamentului spre ratificare.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI