Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.163

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
7 02 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii privind modificarea si completarea anexei la Legea nr.582-XV din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial si reglementarea utilizarii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
(înregistrat în Parlament cu nr. 153 din 18.01.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea si completarea anexei la Legea nr.582-XV din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial si reglementarea utilizarii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

Evaluare generală

1 Din punct de vedere formal, proiectul legii menţionate corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, stabilite conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996, autorul iniţiativei legislative fiind Guvernul Republicii Moldova.

2. Categoria actului legislativ propus este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea unei legi atribuite la categoria legilor organice. Conform art.35 alin.(3) al Legii privind actele legislative, actul legislativ de modificare sau completare are, de regulă, o forţă juridică egală cu a actului ale cărui dispoziţii le modifică sau le completează.

3. Cît priveşte respectarea cerinţelor tehnicii legislative, remarcăm că proiectul contravine prevederilor Legii privind actele legislative 780/2001. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001, cel puţin nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură şi nu conţine fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.

Acest fapt, în viziunea noastră, afectează principiului transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă, stipulate în Concepţia respectivă a Parlamentului (HP nr.373-XVI din 29.12.2005).

Obiecţii de fond

4. Cît priveşte identificarea unor norme juridice ce favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestora, menţionăm că unele prevederi ale proiectului pot condiţiona comiterea unor acte de corupţie. Considerăm că aceste prevederi trebuie să fie revizuite, fie eliminate din cuprinsul proiectului.

5. Prevederile art. 7 din actul legislativ expertizat ce modifică pct. 10 din Regulament stabilesc că producerea, importul, exportul şi reexportul substanţelor în cauză se efectuează în baza licenţei eliberate în modul stabilit de legislaţie. Această prevedere este o normă de trimitere, deoarece nu conţine o referire la un act normativ concret. Considerăm că sintagma "în baza licenţei eliberate în modul stabilit de legislaţie" poate favoriza acte de corupţie prin faptul nestabilirii exprese în ce mod sau în baza cărui act legislativ se eliberează licenţa în cauză. Luînd în considerare prevederile Legii nr. 451/30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate şi prevederile Ordinului Camerei de licenţiere nr. 77 din 10.09.2004 privind condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele genuri de activitate, considerăm că sintagma "modul stabilit de legislaţie" trebuie înlocuită cu o referire expresă la Legea nr. 451/30.07.2001.

6. Considerăm că prevederile art. 8 din actul legislativ expertizat pentru modificarea pct. 11 din Regulament trebuie modificate. În special este raţional ca cuvîntul "corespunzătoare" de la sfîrşitul alineatului 1 din pct. 11 de exclus. De asemenea, credem că ar fi oportun ca alineatul 1 şi alineatul 2 din punctul menţionat să fie comasate într-un text unitar, fapt ce va contribui la concretizarea prevederilor pct. 11 în ceea ce priveşte modul în care se face importul, exportul etc. a substanţelor chimice, precum şi concretizarea autorităţii care eliberează autorizaţiile necesare pentru efectuarea acestor operaţiuni.

7. În noul alineat cu care se intenţionează completarea prevederilor pct. 12 din Regulament considerăm că este necesar de stabilit termenul concret de prezentare de către Serviciul Vamal a informaţiei solicitate de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, pentru a evita tergiversarea neîntemeiată a prezentării informaţiilor solicitate.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului cu condiţia excluderii prevederilor susceptibile de a favoriza acte de corupţie.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI