Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.160

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
6 02 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea Legii cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chisinau"
(înregistrat în Parlament cu nr. 4982 din 28.12.2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Legii cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău".

Evaluare generală

1.1. Corectitudinea înaintării iniţiativei legislative

Din punct de vedere procedural, proiectul legii menţionate corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, reglementate de art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996, autor al iniţiativei legislative fiind deputat în Parlament.

Remarcăm faptul că elaborarea şi promovarea unui proiect de act legislativ în domeniul abordat nu este prevăzută în Programul calendaristic al acţiunilor legislative ale Parlamentului şi nici în programele sau strategiile elaborate la nivel de Guvern.

1.2. Competenţa legiuitorului de a examina obiectul propus spre reglementare, temeiul adoptării actului

În conformitate cu statuările constituţionale, Parlamentul este în drept să modifice legislaţia referitoare la zonele economice libere, potrivit art.66 din Constituţie.

1.3. Categoria actului legislativ înaintat spre examinare
Conform art. 72 alin.(3) lit. "h" din Constituţie, modul de stabilire a zonei economice exclusive se reglementează prin lege organică. În acest sens, propunerea privind instituirea regimului juridic organic este conformă statuărilor constituţionale.

Proiectul face parte din categoria actelor legislative speciale, ce cuprind norme juridice aplicabile unor raporturi juridice concrete (vezi art. 6 alin. (3) din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001).

Remarcăm suplimentar că în proiectul legii nu este stabilit temeiul legal de adoptare, fapt ce nu corespunde dispoziţiilor art. 7 alin.(2) şi art. 27 alin (2) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

1.4. Cerinţe de ordin lingvistic
În conformitate cu art. 19 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, textul propus corespunde în esenţă cerinţelor redactării lingvistice.

Constatări de fond

Analiza textului propriu zis al proiectului de act legislativ şi verificarea corespunderii lui cu Legea nr.780/2001

Elaborarea legii nu a fost precedată de investigaţiile ştiinţifice cerute de art. 13 alin.(3) Legea privind actele legislative. Consideraţiile incluse în nota informativă sînt generale şi nu corespund rigorilor legii.

1.6 Recomandări privind eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupţia
Proiectul legii analizate instituie o reglementare care ar putea ridica probleme în sfera coruptibilităţii, avînd în vedere că modificarea regimului juridic funciar ar putea promova interesele individuale ori de grup.

În acest context, trebuie de menţionat, că nota informativă nu se referă la soarta ulterioară a terenului dat, ridicînd un şir de întrebări la acest compartiment. În acest sens, considerăm oportun de a propune completarea art. 1 alin. (3) a legii după cum urmează: "În cazul modificării hotarelor şi configuraţiei zonei libere, dreptul de folosinţa asupra terenului exclus este transmis Primăriei municipiului Chişinău, destinaţia ulterioară a acestui fiind una publică".

Opinăm că această completare va contribui într-o anumită măsură la minimalizarea gradului de coruptibilitate a modificării propuse de proiect.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI