Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.141

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
15 01 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii privind completarea art.44 din Legea nr. 156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat
(înregistrat în Parlament cu nr. 4830 din 19.12.2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă, după cum urmează, raportul de expertiză asupra coruptibilităţii legii privind completarea art.44 din Legea nr. 156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat

Evaluare generală

1. Din punct de vedere formal, proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

a) autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, fapt ce corespunde prevederilor articolului 73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;

b) în temeiul art.66 lit. a) din Constituţie, Parlamentul este în drept să adopte o nouă lege în domeniul respectiv în baza art.72 alin.(3) lit. j) din Constituţie;

2. Cu referire la categoria proiectului legii, menţionăm că aceasta face parte din categoria legilor organice. În condiţiile stabilite de art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) al Legii nr.780-XVdin 27.12.2001 privind actele legislative, modificarea, completarea şi abrogarea legilor organice sau ale unor dispoziţii ale acestora se fac, de regulă, prin legi cu aceeaşi putere juridică.

3. Proiectul de lege conţine o notă informativă anexată la proiect. Cu toate acestea, în contradicţie cu prevederile art. 13 şi art. 22 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, nota informativă nu conţine informaţii referitoare la efectuarea investigaţiilor ştiinţifice care ar trebui să preceadă elaborarea legii. În special, ar fi interesante informaţiile despre consecinţele sociale, economice şi financiare ale reglementărilor propuse şi compatibilitatea lor cu legislaţia comunitară.

4. În cuprinsul clauzei de adoptare urmează a fi stabilit temeiul constituţional în baza căruia se adoptă actul legislativ.

5. În conformitate cu art. 19 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, textul propus este elaborat în conformitate cu rigorile privind limbajul, ortografia şi punctuaţia în actul legislativ.

Constatări de fond

În opinia noastră, problema migraţiei pedagogilor peste hotarele ţării, în lipsa posibilităţii de a-şi asigura un trai decent (argumentul principal invocat de autor în nota informativă), are drept cauză primordială nivelul scăzut de salarizare. În acest sens, credem, că modificarea modului de calcul al stagiului de cotizare a cadrelor didactice, nu reprezintă o soluţie de impact asupra problemei.

În acelaşi timp, considerăm că în redacţia propusă, art. 44 alin. (4) din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat va fi aplicabil nu numai cadrelor didactice, ci tuturor cadrelor din personalul din învăţămînt, care vor confirma un stagiu de cotizare în sistemul de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar, inclusiv cadrelor didactice auxiliare şi personalul administrativ, conform prevederilor art. 52 din Legea învăţămîntului.

Considerăm că asimilarea cadrelor din personalul din învăţămînt cu asiguratul care nu are statut de funcţionar public, dar confirmă un stagiu de cotizare în serviciul public este de natură să producă un conflict de legi dintre Legea serviciului public, Legea învăţămîntului şi Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat. Aceasta deoarece cadrele din învăţămînt, angajate pe bază de contract individual de muncă în unităţile bugetare (ori chiar private) de învăţămînt, nu pot fi asimilate funcţionarilor publici ori altor categorii de persoane, care activează în serviciul public, deoarece activitatea acestora din urmă este guvernată de o serie de principii şi rigori ale activităţii serviciului public, inaplicabile tuturor cadrelor din personalul din învăţămînt ( de ex. existenţa studiilor superioare, recrutarea prin organizarea unor concursuri).

Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză nu poate fi adoptat în varianta propusă, deoarece viziunile optimiste expuse de legiuitor în nota informativă nu vor avea impactul dorit asupra problemei considerate, de altfel, prioritară la moment, cu atît mai mult că soluţia propusă va crea un impediment în aplicarea corectă a prevederilor legislative în vigoare.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI