Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.155

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
15 01 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993
(înregistrat în Parlament cu nr.4925 din 27.12.2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.

Evaluare generală

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, fapt ce corespunde prevederilor art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să adopte o lege de modificare în domeniul respectiv în temeiul art. 66 lit. a) şi art. 72 alin. (3) lit. p) şi r) din Constituţie.

2. Categoria proiectului de act legislativ este determinată corect, lege organică, deoarece se propune modificarea şi completarea unei legi care, la rîndul ei, este atribuită categoriei legilor organice. Conform art. 9 alin. (5) şi art. 35 alin (3) ale Legii privind actele legislative, legile se modifică prin legi cu aceiaşi putere juridică sau putere juridică superioară.

3. Remarcăm dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului legii în lipsa unei note informative în care s-ar specifica motivele incompatibilităţii legii propuse spre modificare cu legislaţia comunitară, precum şi a listei de referinţă a legislaţiei comunitare, fapt ce contravine exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

Reiterăm faptul că lipsa notei informative afectează în mod considerabil principiul transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă, stipulate în Concepţia respectivă a Parlamentului (HP nr.373-XVI din 29.12.2005).

4. Totodată, trebuie să constatăm, cu regret, faptul că elaborarea proiectului şi promovarea lui s-au făcut în condiţiile lipsei de transparenţă şi cu încălcarea standardelor minime de cooperare stabilite în secţiunea 4 a Concepţiei de cooperare a Parlamentului cu societatea civilă.

Astfel, menţionăm că, deşi proiectul a fost publicat pe site-ul Parlamentului la 27 decembrie 2006, urmînd ca organizaţiile societăţii civile să înainteze contribuţii în termen de 15 zile lucrătoare de la data plasării proiectului pe pagina web, acesta a fost supus dezbaterilor parlamentare şi adoptat "în regim de urgenţă" la 28 decembrie 2006.

În pofida faptului că proiectul a fost deja adoptat, considerăm necesar să evidenţiem următoarele aspecte.

Constatări şi obiecţii de conţinut

5. Proiectul expertizat, deşi necesită unele rectificări şi, respectiv comentarii, are drept scop eficientizarea şi uniformizarea legislaţiei în domeniul asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.

6. Excluderea articolului 5 al legii expertizate poate fi motivată prin faptul că se referă la raporturi reglementate prin Legea nr. 156/1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi, în acest caz, nu punem la îndoială justeţea propunerii de excludere.

Comentariu: Deşi, proiectul nu are o notă informativă care ar face lumină privitor la temeiurile de modificare din însăşi titlul articolului 5 "stabilirea pensiilor pentru militari, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru familiile lor în condiţiile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, deducem acest temei.

7. Referitor la textul propus la alineatul (1) al articolul 10 îl considerăm mai explicit fiind încadrat perfect în parametrii Legii nr. 780/2001 privind actele legislative, dar propunem continuarea frazei cu sintagma "în condiţiile Legii nr. 156/1998"

8. Cu referire la excluderea art. 15 expunem aceleaşi temeiuri prin care am argumentat excluderea art. 5 al legii expertizate.

9. Cît priveşte completarea art. 22 cu sintagma "cu excepţia militarilor în termen" este o corelare generată de conţinutul legii în întregime şi, în special, alineatul (1) art. 10.

10. Substituirile propuse la art. 23 litera a) şi art. 38, litera a) sunt raţionale şi ţin de stabilirea unor sume concrete ce vor duce, în ultimă instanţă, la disciplinarea unor funcţionari.

11. În privinţa excluderii alineatului (1) al art. 24, nu găsim motivaţia or, din titlul articolului deducem corespunderea textului actual. Dacă se insistă asupra excluderii, considerăm necesară şi reformularea titlului articolului.

12. Excluderea art. 27, alineatului (3) al art. 29, art. 39, alineatele (1), (2) şi (3) ale art. 44, art. 45, alineatul (2) al art. 46, alineatul (2) al art. 47, la art. 51 alineatul (1), la alineatul (1)şi (2) al art. 55 şi substituirile propuse la art. 48, 49 alineatul (1), art. 52 alineatul (1), art.58 alineatul (1) sunt generate de tendinţa actualei guvernări de a unifica legislaţia autohtonă cu legislaţia Uniunii Europene şi, totodată, de necesitatea ajustării cadrului normativ din domeniu, optimizării cheltuielilor publice, corelării textului legii expertizate. În legea expertizată aceste reglementări dublează Legea 156/1998.

13. Cît priveşte textul propus la art. 59 este în corespundere plenară cu Legea 780/2001. Redacţia propusă fiind mai explicită, nelăsînd loc interpretărilor diferite.

14. Propunerea de excludere a alineatului (2) al articolului 61, cît şi excluderea articolelor 62 şi 63 le considerăm întemeiate şi prin faptul că aceste raporturi sunt reglementate prin Legea 156/1998 care este legea specială în domeniul vizat. De asemenea, acest aspect este concretizat în art. 64 din prezenta lege.

Concluzie

În opinia noastră proiectul Legii în cauză poate fi adoptat în redacţia propusă, eventual ţinîndu-se cont şi de intervenţia CAPC, din considerentele expuse la secţiunile precedente ale raportului de expertiză.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI