Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.147

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
15 01 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii contabilităţii
(înregistrat în Parlament cu nr. 4884 din 21.12.2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii contabilităţii.

Evaluare generală

1. Din punct de vedere procedural, proiectul legii menţionate corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, stabilite conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996.

2. În opinia noastră proiectul Legii nu se referă la categoria legilor organice, în cazul în care domeniul reglementat de proiect nu este inclus în lista prevăzută expres la alineatul (3) articolul 72 din Constituţie, precum şi nu este prevăzut în lista domeniilor stabilite de alin. (3) art.9 din Legea privind actele legislative, nr. 780-XV din 27.12.2001, care, în esenţă, reprezintă o dezvoltare a normelor constituţionale, specificate mai sus.

Considerăm că legea respectivă trebuie să fie calificată drept o lege ordinară, în corespundere cu prevederile alineatului (4) al articolului 72 din Legea Supremă.

3. Elaborarea unei legi noi în domeniul contabilităţii este prevăzută în secţiunea I, p.19 din Programul legislativ pentru anii 2005-2009 (HP nr.300-XVI din 24.11.2005), precum şi în Planul de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 (HG nr.790 din 01.08.2005)

4. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau cel puţin nota informativă la proiect nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări va necesita cheltuieli financiare şi de altă natură.

Lipsa notei informative, în viziunea noastră, afectează principiului transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă, stipulate în Concepţia respectivă a Parlamentului (HP nr.373-XVI din 29.12.2005).

Obiecţii de fond

5. În privinţa corespunderii proiectului de act legislativ cerinţelor Legii nr.780/2001 art.13(3) - întemeierea soluţiilor actului legislativ pe prevederile legislaţiei comunitare şi art.17(3) - studierea legislaţiei comunitare şi elaborarea propunerilor de asigurare a compatibilităţii proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară, menţionăm că, în linii mari, proiectul legii corespunde rigorilor comunitare în sfera, contabilităţii în special, în ceea ce priveşte principiile de raportare financiară internaţională, care se preconizează a fi implementate.

6. Trebuie de menţionat, că proiectul analizat nu corespunde complet cerinţelor Legii nr.780/2001, deoarece nu sînt clare condiţiile care au determinat necesitatea lui şi scopul pe care îl urmăreşte, nu sînt evidenţiate elementele noi în comparaţie cu Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04,1995; nu sînt făcute argumentări justificate la reglementările comunitare.

Legea nr.780/2001 prevede că "în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură" nota informativă trebuie să conţină şi o fundamentare economico-financiară. Proiectul propune înfiinţarea unui Consiliu consultativ ce se constituie pe lîngă Ministerul Finanţelor. Nu este clar statutul juridic al acestui consiliu, din ce surse financiare se va efectua finanţarea acestui consiliu.

7. Referitor la interacţiunea proiectului actului legislativ cu alte acte legislative în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, se poate afirma că proiectul dat nu este în contradicţie cu dispoziţiile Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului şi nici cu prevederile Convenţiilor civilă şi penală împotriva corupţiei, Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională ale CE, Convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi dispoziţiilor Convenţiei ONU împotriva corupţiei.

8. Interacţiunea proiectului cu alte acte legislative. Din analiza proiectului se remarcă o interacţiune complexă a proiectului cu alte acte normative. Ne referim la modul de organizare a persoanelor juridice, activitatea de întreprinzător care o pot desfăşura persoanele fizice (vezi art. 26 din Codul civil), aspectele de intrare în vigoare a actelor legislative şi normative etc. De menţionat, că proiectul propus are multiple norme extensive, de trimitere, de blanchetă şi chiar contradicţii cu alte acte legislative(a se vedea constatările specifice de fond şi recomandări), dificultăţi care diminuează conţinutul valoros al legii. În acest context, multitudinea de trimiteri are un conţinut justificat de o eventuală coruptibilitate şi subminează valoarea proiectului Legii contabilităţii.

9. Analizînd impactul anti-corupţie al proiectului propus, am constatat, că proiectul legii introduce reglementări noi, conceptul cărora este apreciabil din punctul de vedere al rolului anti-corupţional şi de transparenţă pe care se intenţionează să fie introduse prin standardele internaţionale de raportare financiară, care va exclude la maximum unele tendinţe corupţionale. Trebuie de constatat, că formulările din proiect fac foarte discutabilă posibilitatea reală de implementare a lor şi creează un mediu propice de coruptibilitate.

10. Lipsa coerenţei dintre prevederile proiectului actului legislativ se remarcă în multe cazuri (a se vedea constatările specifice de fond şi recomandări).

Constatări specifice de fond şi recomandări

11. Referindu-ne la fondul problemei remarcăm unele concepte ce sunt în contradicţie cu normele Codului civil al Republicii Moldova, în special art. 3 alin.(1) ale proiectului care instituie noţiunile de: "entitate de interes public", "entitate cu răspundere limitată", "entitate cu răspundere nelimitată" şi introducerea conceptului de "fapt economic".

Considerăm, că primele trei noţiuni trebuie racordate la conceptele fundamentale ale Codului civil (a se vedea art. 55-194 Cod civil).

În ceea ce priveşte noţiunea de "fapt economic", conceptul prezentat extinde "faptul" asupra "actului". Din acest considerent, ar fi necesar de delimitat "actele juridico-economice", "operaţiunile juridico-economice" şi "faptele juridico-economice". Astfel, menţionăm că:

a) prin acte înţelegem manifestarea de voinţă ce produce efecte juridice;

b) operaţiunile se deosebesc de acte prin faptul că nu produc prin ele însele efecte juridice şi în consecinţă sînt denumite operaţiuni material-tehnice;

c) faptele juridice sunt împrejurările de care legiuitorul leagă apariţia, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice.

Prin urmare, considerăm inutil de a include conceptul de "fapt economic", regimul juridic al conceptelor prezentate mai sus, fiind deja concretizate.

12. Art. 3 alin.(2) din proiect are un caracter de trimitere. În acest caz se recomandă excluderea alineatului (2) din proiectul dat, acesta neavînd un conţinut normativ, în cazul în care nu se concretizează actele normative la care face trimitere.

13. Art. 4 alin.(5) din proiect - formula "şi ale altor acte normative" - are un caracter de trimitere. În acest context se propune de a exclude aceste cuvinte din contextul alineatului dat (a se vedea obiecţia de la art.3)

14. Art. 5 alin. (4) din proiect are un caracter de trimitere implicită. În acest context, se propune excluderea alineatului (5) din proiectul dat, acesta neavînd un conţinut normativ.

15. Considerăm că art.6 din proiect are un caracter declarativ, iar conceptele nu sunt explicate, fiind doar declarate formal. Prin urmare, se propune excluderea acestui articol din proiectul legii date.

16. Considerăm art. 7 din proiect inutil şi declarativ. Toate cele menţionate în acest articol sunt expuse în art. 4 din proiect. Din acest considerent, propunem excluderea acestui articol din proiect.

17. Considerăm necesar de a substitui cuvintele "faptelor economice" cu "actelor şi operaţiunilor economice", prevăzute în art. 8 alin. (2) , art.19 alin.(10) şi (14) din proiect (a se vedea punctul 11 din Raport).

18. În art. 10 lit. "a" şi art. 11 alin. (4), "Comisia Naţională a Pieţei Financiare" este menţionat ca o autoritate statală. Actualmente aşa autoritate statală nu există. Considerăm necesar de precizat statutul acestei structuri.

19. Art. 10 lit. a), din proiect - formula "şi alte organe autorizate prin lege" - are un caracter de trimitere. În acest context se propune de a exclude aceste cuvinte din articolului dat. În cazul în care se va insista asupra păstrării formulei respective, considerăm necesar ca aceste organe să fie specificate concret, deoarece formula din proiect lasă loc pentru interpretări abuzive, iar în calitate de "alte organe" ar putea evolua orice autoritate legal constituită, acest fapt producînd eventuale consecinţe cu un grad sporit de coruptibilitate.

20. Considerăm că art. 11 alin. (1) lit. b) din proiect ţine de obiectul reglementării altor acte legislative, cum ar fi de exemplu: Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr.173-XIII din 06.07.1994, (M.O. nr.1 din 12.08.1994). Această normă intră în contradicţie atît cu art.13 din Constituţia Republicii Moldova, cît şi cu Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr.173-XIII din 06.07.1994. În acest sens, se propune excluderea lit. "b" din alin.(1) al art. 11 din proiect.

21. Art. 11 alin. (2) lit. a) subpunctul 4) din proiect considerăm de a fi substituit prin următoarea formulare "codul deontologic al contabilului". Totodată, considerăm că elaborarea acestui cod este necesar de a fi efectuată de asociaţia contabililor (în contextul art. 12 din proiect) şi nu de Ministerul Finanţelor.

22. Art. 11 alin.(2) lit. "c" din proiect - formula "şi a altor acte normative" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din contextul alineatului dat.

23. Art.11 alin. (3) lit. "e" din proiect menţionează o publicaţie oficială "Mesagerul Oficial". Considerăm necesar de precizat, că asemenea publicaţie oficială în republica noastră nu există, dar există "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

24. Considerăm, că în art. 11 alin. (4) din proiect sunt stabilite atribuţii extensive de reglementare normativă transmise în competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale. De menţionat, că întregul conţinut al acestui alineat este consacrat acestor atribuţii extensive. Propunem excluderea alineatului (4) din art. 11 ale proiectului.

25. Considerăm, că în art.11 alin. (5) din proiect sunt stabilite atribuţii extensive. Întregul conţinut al acestui alineat este consacrat acestor atribuţii extensive, Propunem excluderea alineatului (5) din art. 11 ale proiectului.

26. În art. 11 alin. (6) din proiect sînt stabilite atribuţii extensive. Din acest considerent propunem excluderea acestui alineat din conţinutul proiectului.

27. Propunem excluderea alineatului (7) din art.11 din proiect, deoarece această normă nu are nimic comun cu proiectul prezentat.

28. Considerăm, că art.12 din proiect nu are nimic comun cu scopul şi obiectivele proiectului dat. În acest caz, propunem excluderea art. 12 din proiectul legii, conţinutul acestui articol poate fi obiectul unui act de constituire a unei asociaţii (organizaţii necomerciale) a contabililor şi nu a unei norme legale.

29. Art.13 alin. (1), art. 20 alin. (3) din proiect este necesar de racordat la conceptul unic de organizare juridică a persoanelor juridice şi fizice (în acest context a se vedea art. 55-194 Cod civil).

30. Art. 13 alin.(2) lit. "c" pct. 2) din proiect - formula "în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din contextul alineatului dat, fie de a face referire la actele legislative concrete.

31. Art. 13 alin.(2) lit. "d" şi "h" din proiect - formula "acestora conform legislaţiei în vigoare" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din contextul alineatului dat fie de a face referire la actele legislative concrete.

32. Art. 13 alin.(2) lit. "g" din proiect - formula "şi ale altor acte normative contabile" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din contextul alineatului dat fie de a face referire la actele concrete

33. Art. 13 alin. (3) lit. "a" şi alin.(4) din proiect se propun a fi excluse. Regimul juridic al raporturilor de muncă sînt reglementate de Codul muncii.

34. În art. 13 alin. (5) sintagma "de specialitate" se substituie cu sintagma "de profil economic".

35. Considerăm, că Consiliul consultativ de pe lîngă Ministrul Finanţelor este de prisos avînd în vedere, că în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei există un Instituit de Economie care are menirea de a efectua toate activităţile menţionate în art. 14 din proiect. În acest Instituit activează oameni de ştiinţă capabili să efectueze activităţile menţionate.

36. Art.15, art.23 alin.(5), art.24 alin.(1), art.31, art.32, art.33, art.34, art.35. art.36, art.37. art.38. art.39, etc. din proiect, termenul de "entitate", "entităţi-mamă" este necesar de racordat la conceptul unic de organizare juridică a persoanelor juridice şi fizice (în acest context a se vedea art. 26 şi 55-194 Cod civil). În general, conceptul şi structura organizatorico-juridică a persoanelor juridice şi fizice prezentată în proiect contravin Codului civil.

37. Art. 16 alin. (1) din proiect - formula "şi altor acte normative contabile" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat fie de a face referire la actele concrete.

38. Considerăm, că sintagma "şi organul ierarhic superior" este o normă de blanchetă, fiind oportun de exclus din textul proiectului,

39. Suntem de părere, că în art. 16, litera "c" conţine o normă de trimitere foarte generală. Din acest considerent propunem ca litera menţionată să fie exclusă din textul proiectului.

40. Art. 17 alin.(5) din proiect - formula "conform prevederilor actelor normative" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

41. Art. 17 alin. (13) din proiect, sintagma "cu normele metodologice elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor" - oferă atribuţii extensive de reglementare normativă transmise în competenţa autorităţii administraţiei publice centrale. În acest context, este necesar ca sintagma menţionată să fie exclusă din textul legii.

42. Art.17 alin. (16) din proiect - formula "conform legislaţiei în vigoare" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat fie de a face referire la actele legislative concrete.

43. Considerăm, că sintagma "în cazul în care se respectă cerinţele stipulate de legislaţie" este o normă de trimitere. Considerăm, că norma care reglementează producerea efectelor juridice a formatului electronic este obiectul reglementării altor acte legislative, cum ar fi de exemplu: Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr.173-XIII din 06.07.1994, (M.O. nr.1 din 12.08.1994).

44. Considerăm oportun de a exclude din art.19 alin. (9) sintagma "(alta decît cea engleză şi rusă)" deoarece textul oficial prevăzut de norma constituţională prevede doar limba de stat, ce pot legal fi interpretate normele juridice pe teritoriul republicii noastre. Din acest considerent, toate normele pe teritoriul Republicii Moldova sunt interpretate doar în formatul limbii oficiale (art.13 din Constituţie).

45. Art. 19 alin. (10) din proiect - formula "pot fi incluse elemente suplimentare, în modul stabilit" - are un caracter de blanchetă. Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

46. Considerăm alineatul (11) din art. 19 de prisos, deoarece obiectul reglementării date este menţionat în art. 44 din proiect - "Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi". Deci, acest alineat este necesar de a fi exclus.

47. În art.19 alin. (14) din proiect, sintagma "actelor normative" se substituie cu cuvintele "actelor legislative şi normative".

48. Considerăm, că interpretarea alin. (2) şi (3) din art.20 din proiect pot ridica probleme de coruptibilitate, în sensul "poate imprima de sine stătător, cu acordul Ministerului Finanţelor, conform cerinţelor prevăzute de Guvern". Termenul "poate" oferă spaţiu de coruptibilitate din partea autorităţilor publice la acordarea acestei facilităţi. În acest context, se propune excluderea alineatului (3) din textul art.29 al proiectului dat.

49. Art. 21 din proiect - formula "şi alte acte normative emise de organele de reglementare ale contabilităţii" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

50. În art.22 alin. (2) din proiect, sintagma "care se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "care se elaborează de Ministerul Finanţelor şi se aprobă de Guvern".

51. În art.22 alin. (4) din proiect, sintagma "se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "se elaborează de Ministerul Finanţelor şi se aprobă de Guvern".

52. În art. 23 alin. (3), cuvintele "poate stabili" lasă spaţiu pentru coruptibilitate. În acest context, sintagma menţionată este necesar de substituit cu cuvîntul "stabileşte".

53. Art. 23 alin. (5) din proiect - formula "la solicitarea organelor prevăzute de legislaţia în vigoare" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

54. Art. 24 alin. (1) din proiect - formula "precum şi în alte situaţii prevăzute de actele normative" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

55. În art.24 alin. (2) din proiect, sintagma "se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "se elaborează de Ministerul Finanţelor şi se aprobă de Guvern".

56. În contextul aprobării de către Guvern a metodologiei efectuării inventarierii se propune de a exclude alineatul (3) din textul art.24 a proiectului dat.

57. Art. 25 alin. (4) din proiect - formula "precum şi pentru alte acţiuni prevăzute de lege" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

58. În art.25 alin. (6) din proiect, sintagma "se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "se elaborează de Ministerul Finanţelor şi se aprobă de Guvern".

59. În art.24 alin. (2) din proiect, sintagma "potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate de Guvern".

60. În art.27 alin. (3) din proiect, sintagma "aprobate de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate de Guvern".

61. Art. 27 alin. (4) din proiect - formula "care se aprobă în condiţiile legii" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

62. Considerăm, că art. 28 din proiect are un caracter de trimitere. În acest sens, se propune de a exclude acest articol din textul proiectului.

63. Considerăm, că în art. 29 alin. (7), sintagma "în cazuri excepţionale" va produce conflicte în normele de drept. Aplicarea excepţională lasă un spaţiu discreţionar pentru aplicarea normelor de drept, fiind un factor potenţial de coruptibilitate. Din acest considerent această sintagmă trebuie exclusă din textul proiectului.

64. Art. 30 alin. (2) din proiect are un spectru larg de atribuţii discreţionare. Se propune de a exclude acest alineat din textul art.30.

65. În art.33 alin. (6) fraza "În cazuri excepţionale, sunt permise derogări de la acest principiu" are un spectru prea larg de atribuţii discreţionare, considerînd necesar de a exclude această frază din textul proiectului.

66. Considerăm, că în art.35 alin. (5) şi (6) din proiect, sintagmele "şi îl prezintă organului de conducere ierarhic superior" şi "în conformitate cu decizia organului de conducere ierarhic superior, în cazul instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat.", au un caracter extensiv de reglementare normativă transmise în competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale. Pe lîngă aceasta, normele menţionate au şi un caracter de trimitere. Considerăm, că în cazul alineatului (5) se propune de a exclude sintagma menţionată mai sus, iar în cazul alineatului (6) se propune excluderea întregului alineat, deoarece obiectul de reglementare a normei date nu ţine de obiectul proiectului dat.

67. Considerăm, că în art.37 alin. (3) şi (5) din proiect, sintagmele "conform legislaţiei în vigoare" şi "în conformitate cu legislaţia în vigoare", au un caracter de trimitere. În acest sens, se propune de a exclude acest articol din textul proiectului.

68. Art.38 alin.(2) din proiect oferă un spectru larg de atribuţii discreţionare. Se propune de a exclude acest alineat din textul art.38.

69. Art. 38 alin. (7) din proiect - formula "potrivit normelor şi în termenele stabilite de acesta" - are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

70. În art.38 alin.(8) sintagma "pot fi" determină formula de prezentare a rapoartelor financiare. Se propune substituirea sintagmei menţionate mai sus pe următoarea variantă: "sînt".

71. Art. 38 alin. (9) din proiect - sintagma "şi altor organe împuternicite în conformitate cu prezenta lege" - are un caracter de trimitere. Se propune excluderea sintagmei menţionate din proiect.

72. Considerăm, că art.39 din proiect nu are nici un suport juridic concret, responsabilitatea menţionată este materializată în art.44 din proiect. Totodată, această normă contravine legislaţiei civile în vigoare (în acest context a se vedea art. 55-194 Cod civil). Se propune excluderea acestui articol din proiect

73. Art.40 alin.2 din proiect are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude acest alineat din textul art.40.

74. Considerăm, că alin. (3) al art. 43 din proiect nu are nici un suport juridic concret, responsabilitatea menţionată este materializată în art. 44 din proiect. Se propune excluderea alin. (3) din art. 43.

75. Trebuie de menţionat, că alin. (5) al art. 43 din proiect nu are nici un suport juridic concret, responsabilitatea menţionată este materializată în art. 44 din proiect. Se propune excluderea alin. (5) din art. 43.

76. Art. 43 alin. (6) din proiect - sintagma "de către organele împuternicite în conformitate cu legislaţia în vigoare" - are un caracter de trimitere. Se propune excluderea sintagmei menţionate din proiect fie specificarea concretă a organelor împuternicite.

77. Art.45 alin.(2) din proiect are un caracter de trimitere. Se propune de a exclude acest alineat din textul art.45.

78. În art.47 alin. (2) din proiect, cuvintele "Se permite aplicarea anticipată a S.I.R.F." se propune a fi exclusă, deoarece legea nu are efect retroactiv, fiind pusă în aplicare înainte de a intra în vigoare. În acelaşi alineat al articolului menţionat este necesar de stabilit o dată concretă de intrare în vigoare a legii.

79. În art. 48 alin. (1) şi (2) este necesar de a stabili date exacte de intrare în vigoare a proiectului.

Concluzii

Analizînd proiectul Legii contabilităţii, trebuie să constatăm faptul că aparent, proiectul instituie norme moderne în domeniul contabilităţii, instituie mecanisme contabile de raportare financiară. Totuşi, expertiza efectuată privind proiectul Legii contabilităţii a demonstrat faptul că majoritatea prevederilor acestuia au un caracter declarativ, nu corelează cu alte acte legislative care la momentul dat sunt în vigoare, lasă spaţiu pentru interpretări necorespunzătoare oportunităţilor actuale în procesul de aplicare, fapt care, în opinia noastră, sporeşte gradul de coruptibilitate a legii.

Considerăm, că proiectul menţionat ar fi necesar de rectificat şi de adus în conformitate cu normele deja reglementate şi de a exclude elementele specifice de coruptibilitate.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI