Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.151

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
12 01 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc
(înregistrat în Parlament cu nr. 4908 din 22.12.2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă, după cum urmează, raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei este Guvernul, fapt ce corespunde prevederilor art. 66 lit. a), art. 73 din Constituţie, art. 2 alin. (2) lit. c) şi art. 11 alineatul (2) litera d) din Legea 780-XV din 27 decembrie 2001.

2. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului dat este determinată de lipsa unei expuneri de motive ce l-ar însoţi. Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

Totodată, reiterăm faptul că lipsa notei informative afectează în mod considerabil principiul transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă, stipulate în Concepţia respectivă a Parlamentului (HP nr.373-XVI din 29.12.2005).

3. Categoria actului este determinată corect - Hotărîre a Parlamentului, deoarece hotărîrile Parlamentului sînt acte legislative subordonate legilor, care, conform art. 11 alin. (2), litera d) al Legii nr. 780/2001, sînt adoptate şi pentru aprobarea altor acte, şi nu conţin norme de drept. Concomitent proiectul hotărîrii priveşte concepte strategice ale dezvoltării celei de a treia puteri în stat - puterii judecătoreşti, precum şi a altor elemente inerente actului de justiţie.

4. Elaborarea unei asemenea strategii a fost determinată de angajamentele asumate de Republica Moldova prin Planul de Acţiuni Republica Moldova - UE şi este prevăzută în Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 03.08.2006 cu privire la implementarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană.

Astfel, conform hotărîrii Guvernului nr. 889 din 03.08.2006 în trimestrul III al anului 2006, urma să fie definitivată Strategia de reformare a sistemului judecătoresc (parte componentă a Strategiei generale de reformare a sistemului de justiţie în Republica Moldova), iar către trimestrul I-II al anului 2007, urma să fie elaborat şi prezentat spre examinare Parlamentului proiectul Strategiei generale de reformare a sistemului de justiţie în Republica Moldova. Proiectul examinat, probabil, şi reprezintă această sarcină.

Unele constatări şi sugestii de mai jos vin să puncteze elementele care, în opinia noastră, ar putea reprezenta sau prezintă o premisă a coruptibilităţii.

Obiecţii şi constatări la conţinutul proiectului

5. Strategia expusă în conţinutul proiectului hotărîrii priveşte consolidarea sistemului judecătoresc, ceea ce presupune o implicare imperativă a reprezentanţilor puterii judecătoreşti - Consiliul Superior al Magistraturii. Imperativitatea unei asemenea implicări este confirmată şi prin Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc (2007-2008) (anexă la Strategie) unde Consiliul Superior al Magistraturii este indicat drept principala autoritate responsabilă.

6. Deşi, probabil, la elaborarea proiectului acestei strategii a fost implicat şi Consiliul Superior al Magistraturii, totuşi, o asemenea concepte de reformare ar trebui, în opinia noastră, să fie aprobată şi de Consiliul Superior al Magistraturii, cel puţin la capitolele ce privesc responsabilităţile acestuia şi/sau se referă la puterea judecătorească. În legătură cu aceasta, deşi lipseşte o asemenea practică, considerăm legal şi oportun ca asemenea strategii să fie contrasemnate şi de exponenţii responsabili ai puterii judecătoreşti (după modelul art. 94 alin. (2), 102 alin. (4) art. 30 din Legea nr. 64/31.05.90 cu privire la Guvern; art. 82 alin. (2) lit. f) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259/15.07.2004 etc.).

O alternativă ar putea fi ca Consiliul Superior al Magistraturii să aprobe (simultan sau preventiv) planul propriu de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc (2007-2008) - care ar coincide cu planul aprobat de Parlament.

Este clar, însă, că ignorarea Consiliului Superior al Magistraturii (puterii judecătoreşti) şi impunerea acestuia de responsabilităţi ce nu sînt stipulate în art. 114-123 din Constituţie, (inclusiv prin stabilirea de termeni limită!!!), fără acord expres, determină riscul neconstituţionalităţii hotărîrii Parlamentului în raport cu art. 6 din Constituţie ce consfinţeşte principiul separaţiei puterilor în stat.

7. Remarcăm şi acel fapt că conţinutul Strategiei este formal şi departe de calificativul "strategic". Probabil această situaţie este determinată de faptul că multe din acţiunile planificate în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei sau sînt deja realizate (în particular prin Legea nr. 247/21.07.2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative) sau sînt abstractizate (fără un output real sau strategic).

8. Unele acţiuni planificate invocă anumite critici, care, însă, rămîn a fi rezervate în lipsa expunerii de motive la proiect ce ar permite reflectarea clară a esenţei sarcinii.

Drept exemplu, menţionăm p. 1 a) din Planul de acţiuni care prevede elaborarea unui proiect de lege de instituire a inspecţiei generale pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii. Avînd în vedere rolul şi componenţa Consiliul Superior al Magistraturii este discutabilă oportunitatea creării unei asemenea inspecţii.

Un alt exemplu se referă la p. 1 lit. b) care prevede crearea consiliului de monitorizare a aplicării pachetului legislativ. Considerăm crearea unei noi structuri drept inutilă şi ineficientă, cu atît mai mult că funcţiile acestuia actualmente sînt realizate de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie care generalizează practica judiciară.

Atenţionăm şi asupra importanţei responsabilizării asupra fiecărei din propunerile expuse în concept, pentru că după adoptarea Hotărîrii Parlamentului, acestea vor deveni angajamente, care, în fond, nu sînt pasibile de modificare. În acest sens, este salutabil că Guvernul utilizează în strategie formulări ce i-ar permite pe viitor să refuze executarea unor acţiuni planificate - "elaborarea, în funcţie de rezultatele studiului, a proiectului de act normativ respectiv"

9. Art. 3 din proiectul Hotărîrii prevede că aceasta urmează să între în vigoare la "data adoptării". Considerăm că o asemenea prevedere contravine art. 76 din Constituţie, Legii nr. 173 din 06.07.94 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 32/29.10.98 privind interpretarea art.76 din Constituţia Republicii Moldova "Intrarea în vigoare a legii".

Astfel, Hotărîrea Parlamentului trebuie să intre în vigoare la data publicării, inclusiv în cazurile cînd această dată nu este prevăzută expres în text sau la data prevăzută în textul ei, dar care nu poate precede data publicării hotărîrii.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI