Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.142

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
12 01 2007

RAPORT DE EXPERTIZA
la proiectul hotărîrii pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor Fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 4838 din 19.12.2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiza asupra coruptibilităţii proiectului hotărîrii pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor Fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole.

Evaluare generală

1. Proiectul hotărîrii este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autor al iniţiativei este Guvernul, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să adopte hotărîri, în temeiul art. 66, lit. a) din Constituţie, art. 2 alin. (2) lit. c) şi art. 11 alineatul (2) litera d) din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001.

2. Categoria proiectului de act legislativ este determinată corect, deoarece hotărîrile Parlamentului sînt acte legislative subordonate legilor, care sînt adoptate în alte domenii care nu necesită adoptarea de legi., conform art. 11, alin. (2), litera e) al Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.

3. Cît priveşte respectarea cerinţelor tehnicii legislative, remarcăm că proiectul contravine prevederilor Legii privind actele legislative, 780/2001. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii menţionate mai sus nu a fost publicată pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova.. Astfel, nu sînt cunoscute detaliile referitor la efectul social, economic şi de altă natură şi nu este cunoscută fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.

Reiterăm faptul că lipsa notei informative afectează în mod considerabil principiul transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă, stipulate în Concepţia respectivă a Parlamentului (HP nr.373-XVI din 29.12.2005).

Constatări de fond

4. Cu referire la identificarea unor norme juridice ce favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestora, menţionăm că unele prevederi ale proiectului pot condiţiona comiterea unor acte de corupţie, şi anume:

a) Conform punctului 7 al Regulamentului, componenţa nominală a Consiliului se aprobă şi se modifică prin ordinul directorului general al Agenţiei Agroindustriale "Moldova-Vin". În opinia noastră, lipsa unor prevederi privind perioada pentru care se aprobă componenţa organului care gestionează mijloacele Fondului şi cauzele care ar permite modificarea acesteia, reprezintă norme care favorizează sau pot favoriza corupţia. Prezenţa unei asemenea prevederi lasă la discreţia directorului general al Agenţiei dreptul de a destitui din Consiliu persoanele "neconvenabile", fără a justifica legalitatea hotărîrii sale.

b) Potrivit punctului 20 din proiectul Regulamentului rezultă că beneficiari ai compensaţiei sînt persoanele fizice şi juridice înregistrate în modul stabilit. Astfel, legiuitorul nu menţionează concret ce fel de înregistrare trebuie să fie aceasta, corespunzător, care este modalitatea de efectuare a ei şi unde trebuie aceasta realizată. Totodată, e necesar de menţionat că prevederile art. 31 alin. (13) din Legea 57/10.03.2006 nu condiţionează obţinerea de compensaţii parţiale a cheltuielilor suportate de persoanele fizice şi juridice la înfiinţarea plantaţiilor viticole de înregistrarea acestora.

c) Punctul 20 din Regulament stabileşte că se admit pentru compensaţie numai terenurile "cu un grad respectiv de îngrijire", dar nu se menţionează cine anume va stabili acest grad de îngrijire şi care sînt criteriile în baza cărora va fi stabilit acesta.

d) În opinia noastră, punctul 23 din Regulament stabileşte pentru beneficiarii de compensaţii cerinţe exagerate pentru realizarea acestui drept al lor. Astfel, în baza lit. d) a punctului menţionat beneficiarul trebuie să prezinte "actul privind plantarea materialului săditor, confirmat de către administraţia publică locală şi de direcţia agricultură şi alimentaţie a unităţii administrativ teritoriale". Considerăm că obţinerea confirmărilor în cauză va fi destul de anevoioasă. Totodată, nu este clar care este necesitatea prezentării actului în cauză, dacă, potrivit pct. 25 din Regulament, după prezentarea cererii de către beneficiar, se formează o comisie a cărei membrii sînt şi reprezentanţii administraţiei publice locale şi a direcţiei agricultură şi alimentaţie a unităţii administrativ teritoriale, comisie ce are drept scop verificarea plantaţiilor viticole înfiinţate. Reieşind din cele menţionate mai sus, propunem ca litera d) din pct. 23 al Regulamentului să fie exclusă.

e) Trebuie de menţionat că Regulamentul nu stabileşte termenul maxim de examinare a cererii privind acordarea compensării, depuse de către beneficiar. Astfel, pct. 26 prevede că documentele prezentate de către solicitant se examinează în cel mult 30 de zile după prezentarea actului de verificare pe teren a plantaţiilor viticole înfiinţate. Concomitent, nu este stabilit în ce termen de la depunerea cererii privind acordarea compensării, comisia specificată în pct. 25, trebuie să efectueze verificarea pe teren a plantaţiilor viticole înfiinţate şi în ce termen această comisie trebuie să întocmească actul de verificare. Nu este stabilit, de asemenea, cine va suporta cheltuielile de deplasare a comisiei pe teren.

f) Totodată, în Regulament nu sînt specificate temeiurile refuzului acordării compensării sau a amînării soluţionării cererii. Pct. 27 stabileşte doar la general faptul că Consiliul poate lua o decizie de acordare a compensaţiei, de amînare sau de refuz.

Concluzii

Considerăm că prevederile Regulamentului menţionate mai sus, pot favoriza comiterea de către responsabilii de implementarea actului legislativ a faptelor de corupţie. De asemenea, credem că prevederile respective determină apariţia pericolului ca responsabilii de implementarea actului legislativ să elaboreze şi/sau să emită, prin intermediul autorităţilor publice, acte normative şi individuale, care le vor permite să acţioneze la latitudinea lor în anumite situaţii ori care să promoveze interesele unor grupuri de persoane. În acest context, considerăm necesară excluderea carenţelor menţionate în secţiunile precedente ale raportului de expertiză.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI