Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.150

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
11 01 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii pentru modificarea art. 22 al Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
(înregistrat în Parlament cu nr.4893 din 26.12.2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art. 22 al Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Evaluare generală

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autorul iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, fapt ce corespunde prevederilor art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să adopte o lege de modificare în domeniul respectiv în temeiul art. 66 lit. a) şi art. 72 alin. (3) lit. j) din Constituţie.

2. Categoria proiectului de act legislativ este determinată corect, lege organică, deoarece se propune modificarea şi completarea unei legi care, la rîndul ei, este atribuită categoriei legilor organice. Conform art. 9 alin. (5) şi art. 35 alin (3) ale Legii privind actele legislative, legile se modifică prin legi cu aceiaşi putere juridică sau putere juridică superioară.

3. Remarcăm dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului legii în lipsa unei note informative în care s-ar specifica motivele incompatibilităţii legii propuse spre modificare cu legislaţia comunitară, precum şi a listei de referinţă a legislaţiei comunitare, fapt ce contravine exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ. În acelaşi timp, menţionăm şi lipsa detaliilor referitor la efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipsa fundamentării economico-financiare a proiectului.

4. Totodată, trebuie să constatăm, cu regret, că elaborarea proiectului şi promovarea lui s-au făcut în condiţiile lipsei de transparenţă şi cu încălcarea standardelor minime de cooperare stabilite în secţiunea 4 a Concepţiei de cooperare a Parlamentului cu societatea civilă.

Astfel, menţionăm faptul că, deşi proiectul a fost publicat pe site-ul Parlamentului la 26 decembrie 2006, urmînd ca organizaţiile societăţii civile să înainteze contribuţii în termen de 15 zile lucrătoare de la data plasării proiectului, acesta a fost supus dezbaterilor parlamentare şi adoptat "în regim de urgenţă" la 28 decembrie 2006.

În pofida faptului că proiectul Legii a fost deja adoptat, considerăm necesar să remarcăm următoarele aspecte.

5. Din punct de vedere al normelor lingvistice şi redactării tehnico-juridice, textul proiectului este întocmit corect cu unele excepţii.

6. Textul proiectului nu conţine prevederi care să fie în contradicţie directă cu actele internaţionale şi naţionale din domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei. Totuşi, se reclamă unele concretizări şi rectificări, inclusiv, în vederea excluderii unor elemente sau omisiuni care pot fi apreciate ca pasibile de coruptibilitate.

Constatări şi obiecţii de conţinut

7. Proiectul expertizat, deşi necesită unele rectificări şi, respectiv comentarii, are drept scop eficientizarea şi uniformizarea legislaţiei în domeniul salarizării bugetarilor.

8. Textul formulat de legiuitor la alineatul (1) art. 22 îl propunem în următoarea redacţie: " Militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă, angajaţi prin contract, pot beneficia de o îndemnizaţie lunară în mărime de 0,5 din salariul lunar. La calcularea îndemnizaţiei se va ţine cont de sporurile şi suplimentele stabilite, cu excepţia sporului pentru grad militar (special), sporului pentru grad ştiinţific şi titlu onorific, a indemnizaţiilor şi altor drepturi băneşti cu caracter de compensare sau unic. Indemnizaţia se achită în luna următoare perioadei estimate, în funcţie de rezultatele activităţii unităţii în care activează şi cu condiţia că activitatea acesteia este calificată ca satisfăcătoare".

Comentariu În redacţia conţinută în proiect textul este formulat ambiguu, redacţia propusă mai sus, în viziunea noastră, fiind mai explicită. Redacţia conţinută în proiect conţine şi norme ce favorizează corupţia: "pînă la" (atribuţii discreţionare), "actelor normative în vigoare" (norme de trimitere).

8. Referitor la redacţia alineatului (2) din acelaşi articol o propunem în următoarea variantă "Rezultatele activităţii unităţilor se estimează la finele lunii în curs, conform indicatorilor aprobaţi în regulamentele elaborate de către ministerele de resort".

Comentariu În alineatul (2) sunt enumerate Ministerele în cadrul cărora activează categoriile de angajaţi ce vor beneficia de indemnizaţiile stabilite la alin. (1) al art. 22. astfel ministerele de resort, fiecare în parte, stabilesc, prin Regulamente, criterii specifice de evaluare a activităţii subdiviziunilor, angajaţilor etc. pentru a evita enumerarea tuturor ministerelor este suficientă, considerăm, sintagma "ministerul de resort". Referitor la stipularea privind coordonarea regulamentelor cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor este evident (fără a mai menţiona în alineatul enunţat) că acestea vor produce efecte juridice numai dacă sunt adoptate şi aprobate în modul stabilit. Menţionăm, cu referire la redacţia conţinută în proiect şi a elementelor de coruptibilitate: atribuţii paralele ("coordonate cu ..."), cerinţe exagerate (" beneficiază cu condiţia estimării pozitive, conform regulamentelor" (nu este clar mecanismul de evaluare).

9. Cu referire la conţinutul alineatului (3) al art. 22 îl propunem în următoarea redacţie: "Cuantumul îndemnizaţiei în ansamblu pe unitate se stabileşte conform cerinţelor prevăzute la alin. (1) al prezentului articol şi cu condiţia rezultatelor pozitive realizate în perioada evaluată la toţi indicatorii conform cărora sînt apreciate rezultatele activităţii unităţii. În cazul nereuşitei la unul dintre indicatori, cota procentuală rezultată din acesta nu se va plăti".

10. Textul ce se conţine în alineatul (4) al art. 22 îl propunem în următoarea variantă: "Îndemnizaţia lunară este redusă sau anulată în privinţa angajaţilor, care în perioada pentru care se acordă îndemnizaţia au fost sancţionaţi disciplinar"

11. În privinţa alineatului (5) considerăm oportună următoarea formulate: "Angajaţii aparatului central al Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, corpului de ofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Grăniceri, Departamentului instituţiilor penitenciare, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi efectivul de curieri speciali din serviciul de Stat de Curieri Speciali, precum şi pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, specificaţi în anexa nr. 7 a prezentei Legi, li se acordă ajutor material în mărimea a 2 salarii lunare de bază, calculate ţinîndu-se cont de sporuri şi suplimente, iar militarilor unităţilor militare, trupelor de grăniceri şi carabinieri, precum şi efectivului de trupă şi corpului de comandă al subdiviziunilor poliţiei, subdiviziunilor sistemului penitenciar, efectivului de subofiţeri şi sergenţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, serviciilor de pază militarizată, de salvatori şi de pompieri şi colaboratorilor de rînd ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei - în mărimea unui salariu de bază, calculat ţinîndu-se cont de sporuri şi suplimente".

12. La art. II al proiectului se stabileşte doar anul intrării în vigoare a legii (2007), în opina noastră, fiind necesară specificarea expresă a datei şi lunii de intrare în vigoare, or formularea propusă este prea incertă, legea putînd fi pusă în aplicare oricînd pe parcursul anului 2007.

Concluzii

Adiţional trebuie să menţionăm faptul că principiile legiferării stabilite de articolul 4 din Legea privind actele legislative sunt ignorate complet, în cazul în care Guvernul înaintează două iniţiative legislative în paralel, care, de fapt, vizează aceiaşi lege. În acest context, poate fi invocată în mod special încălcarea principiului predictibilităţii normelor juridice, ţinînd cont de faptul că Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, fiind adoptată la 23 decembrie 2005 şi publicată 03.03.2006 a fost deja modificată de 3 ori.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI