Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.148

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
10 01 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Legea nr. 173- XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale
(înregistrat în Parlament cu nr. 4885 din 21.12. 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale.

Evaluarea generală

1. Proiectul corespunde formal cerinţelor iniţierii actelor legislative:

  • autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, subiect cu drept de iniţiativă legislativă, conform prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să intervină cu noi reglementări în domeniu, în baza art.23 alin.(2), art.34 alin.(2) şi art.66 lit. a) din Constituţie;
  • nu se poate constata dacă elaborarea proiectului ar fi determinată expres de careva programe, planuri sau strategii prioritare, însă putem deduce că promovarea modificărilor are scopul de a perfecţiona mecanismul de informare publică asupra deciziilor şi hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în care Republica Moldova are calitatea de pîrît.

2. Categoria legii este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea unui act legislativ ce reglementează implementarea practică a unor obligaţii constituţionale ale autorităţilor publice. Este de notat că, pînă în prezent, modificarea Legii nr. 173- XIII din 06.07. 1994, s-a realizat prin adoptarea de legi organice, Parlamentul recunoscînd implicit acest statut întregului document de bază.

3. Textul proiectului corespunde normelor de redactare lingvistică şi tehnico-legislativă.

Constatări de fond

1. Cerinţele Legii privind actele legislative

În lipsa notei informative publice nu putem constata dacă fundamentarea proiectului corespunde cerinţelor corespunzătoare ale Legii Nr.780/2001 privind actele legislative şi art.44 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului:

  • efectuarea investigaţiilor ştiinţifice;
  • incompatibilitatea reglementărilor în vigoare cu cerinţele sociale existente şi cu reglementările în materia respectivă ale legislaţiei comunitare;
  • expertiză prealabilă din punct de vedere al compatibilităţii cu legislaţia comunitară (lista reglementărilor de referinţă ale legislaţiei comunitare);
  • fundamentarea financiară (implementarea reglementărilor va necesita anumite cheltuieli financiare).

2. Corespundere actelor internaţionale şi naţionale anticorupţie. Impactul anticorupţie al noilor reglementări

Proiectul nu conţine reglementări care ar fi în contradicţie directă cu legislaţia naţională anticorupţie, cu actele şi recomandările internaţionale în domeniu.

Implementarea legii poate avea un anumit impact în sfera anticorupţie, deoarece stabileşte termene concrete în care se vor publica actele CEDO.

În acelaşi timp, efectele pozitive ale modificării pot fi diminuate esenţial prin faptul că se exclud anumite obligaţii ale autorităţilor şi se stabileşte publicarea actelor vizate în ediţii speciale, cu statut neclar, a căror circulaţie este limitată (obiecţiile concrete sînt expuse în analiza proiectului de lege).

Analiza textului proiectului

1. În proiect se propune excluderea din art.1 alin.(l) al Legii privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (în continuare Legea, Legea nr. 173-XIII din 06.07.1994) a textului referitor la "deciziile şi hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de pîrît,". Raţiunea şi motivarea autorilor ar fi că respectivele norme vor fi detaliate în alin.(8) al aceluiaşi articol şi că, în situaţia actuală, se produce o contradicţie cu prevederile art.1 alin.(5), referitoare la intrarea în vigoare a actelor oficiale.

Remarcăm însă, că art.1 alin.(2) al aceleiaşi Legi stabileşte că "actele oficiale indicate la alin.(1) se publică pe web site-ul oficial al Guvernului", iar excluderea actelor CEDO din alin.(1) va conduce şi la anularea obligativităţii publicării lor pe web site-ul executivului. În cazul dat, nu vor mai fi aplicabile nici prevederile art.10/1 ale Legii nr.173-XIII (despre accesul gratuit prin Internet), deoarece, acest articol se referă la obligaţia asigurării accesului gratuit prin Internet doar la "actele legislative şi normative", iar actele CEDO nu vor intra în categoria respectivă.

În consecinţă, opinăm că modificarea va reduce din efectul pozitiv al actelor CEDO, prin care cetăţenii sînt informaţi asupra faptelor de încălcare a drepturilor omului sau asupra acţiunilor corecte ale Guvernului în anumite cazuri. Astfel, vor fi interpretate şi aplicate restrîns dispoziţiile constituţionale:

  • de la art.23 alin.(2), conform cărora "statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.";
  • de la art.34 alin.(1) şi (2), conform cărora, "dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sînt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.".

Excluderea publicării actelor CEDO pe pagina web a Guvernului nu este argumentată şi în virtutea faptului că în cauzele respective, Guvernul este cel care reprezintă pîrîtul (statul) şi publicarea pe pagina sa oficială a deciziilor favorabile sau nefavorabile contribuie la sporirea transparenţei, la informarea publicului, dar şi la creşterea responsabilităţii funcţionarilor de orice rang, la educarea acestora şi la cultivarea spiritului de legalitate în orice acţiuni întreprinse.

2. Cea de a doua componentă a modificării propuse stabileşte publicarea actelor CEDO doar "în ediţii oficiale speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova.". Legea nr.173-XIII/1994 nu determină statutul ediţiilor oficiale şi nu sînt pe deplin clare o serie de aspecte referitoare la aceste publicaţii: - periodicitatea; - accesibilitatea; - gratuitatea; - tirajul; - difuzarea etc. Determinarea "specialităţii" ediţiilor este lăsată la discreţia editorului, aceste atribuţii fiind prea largi, pot fi interpretate şi aplicate în orice fel, inclusiv în detrimentul interesului public.

Conform Constituţiei, actelor internaţionale în materie, chiar întru respectarea principiilor dreptăţii şi al statului de drept, autorităţile (statul) trebuie să asigure cetăţenilor accesul la informaţia despre drepturile şi libertăţile acestora şi este de datoria autorităţilor ca această informaţie să fie cît mai accesibilă, pe măsura posibilităţilor - gratuită şi propagată prin orice mijloace, inclusiv din contul bugetului de stat. Publicaţia Monitorul Oficial deja a devenit una foarte scumpă, de lux, iar ediţiile speciale ale acestuia pot fi şi mai mari în preţ, deoarece, se va dori recuperarea cheltuielilor de traducere şi redactare calificată. Publicarea în ediţii periodice va reduce considerabil din cheltuieli, deoarece nu va trebui editată o publicaţie aparte (cheltuieli de editare, machetare, hîrtie, tipografie, legare, transport, distribuire etc.).

Putem invoca în acest sens şi exemplul tratatelor internaţionale, care, conform art.1 alin.(6) al aceleaşi Legi nr.173-XIII, trebuie să fie publicate periodic în ediţii oficiale speciale ale Monitorului Oficial şi experienţa atestată la moment în acest domeniu confirmă concluziile despre deficienţa procesului de publicare şi despre inaccesibilitatea respectivelor publicaţii, limitîndu-se astfel accesul la informaţia publică de interes deosebit.

Concluzionăm că limitarea accesului la actele CEDO şi limitarea implicită a transparenţei în domeniu, stabilirea unor proceduri derogatorii privind publicarea acestor acte, lipsa clarificărilor despre statutul şi periodicitatea ediţiilor oficiale speciale ale Monitorului Oficial, perceperea plăţilor exagerate pentru aceste publicaţii ş.a., - constituie circumstanţe care limitează accesul la informaţia publică de importanţă majoră şi pot favoriza apariţia elementelor de coruptibilitate în aplicarea legii propuse spre examinare (informarea limitată a opiniei publice şi a funcţionarilor; tărăgănarea publicării; creşterea preţurilor şi a finanţării editorilor).

Propuneri de expunere a normelor legale

În scopul soluţionării problemelor abordate mai sus, pentru prevenirea limitării accesului la informaţie şi a eventualelor manifestări corupţionale, propunem următoarele redactări în textul legii:

a) propunerea de modificare a art.1 alin.(1) se va exclude.

b) art.1 alin.(2) se va completa în final cu textul "iar deciziile şi hotărîrile CEDO sînt publicate pe paginile web ale Ministerului Justiţiei (Centrul de informaţii juridice) şi a editorului Monitorului Oficial, în termen de o lună după intrarea lor în vigoare".

c) la art.1 alin.(5), după textul "nominalizate la alin.(1)" se vor adăuga cuvintele "cu excepţia deciziilor şi hotărîrilor CEDO";

d) la art.5 alin.(1) subalineatul întîi, după cuvintele "actele internaţionale", se va adăuga textul "deciziile şi hotărîrile CEDO, precum".

e) art.1 alin.(8) se va expune în următoarea redacţie:

"(8) Deciziile şi hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de pîrît se publică, în termen de o lună după intrarea lor în vigoare, în ediţia periodică corespunzătoare a Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Spre publicare se prezintă textul autentic al acestora, cu traducerea oficială în limba de stat, exactitatea traducerii fiind certificată de Ministerul Justiţiei. Anual, deciziile şi hotărîrile publicate ale CEDO vor fi editate în culegeri.".
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI