Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.010

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
12 07 2006

Aviz
la proiectul Legii pentru completarea Legii cu privire la Guvern
(nr. de înregistrare în Parlament nr.2512 din 27.06.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Legii cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990.

Evaluarea generală:

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:
- autor al iniţiativei este deputatul A. Oleinic, fapt ce corespunde prevederilor art.73, 74 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
- Parlamentul este în drept să adopte o nouă lege în domeniul respectiv în baza art.66 lit.a) şi art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţie.

2. Categoria actului legislativ propus este determinată corect - lege organică, deoarece se referă la organizarea şi funcţionarea Guvernului (lit.d) alin. (3) art.72 al Legii Fundamentale).

3. În general, textul proiectului este întocmit corect din punct de vedere al normelor lingvistice şi redactării tehnico-juridice. Totuşi, anumite noţiuni, texte şi proceduri propuse necesită perfecţionare suplimentară, corelare cu dispoziţiile altor acte legislative în vigoare, limitarea pîrghiilor de control excesiv din partea autorităţilor şi eliminarea elementelor de coruptibilitate.

Constatări de fond

Considerăm că Legea cu privire la Guvern trebuie să reglementeze doar organizarea şi funcţionarea Guvernului (funcţiile Guvernului, componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea ministerelor etc.)
În acelaşi timp, trebuie să se ţină cont de faptul că relaţiile de proprietate sau regimul juridic al patrimoniului public şi privat urmează a fi reglementate prin legi speciale, în condiţiile în care sistemul legislativ al Republicii Moldova conţine un spectru larg de acte legislative în acest domeniu, cum ar fi: Codul civil, Codul funciar, Legea cu privire la proprietate, Legea cu privire la administraţia publică locală, Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale, Legea cu privire la privatizare etc.

1. Cerinţele Legii privind actele legislative
Nu a fost respectat art.20 al legii referitor la nota informativă care nu argumentează: condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări; fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. De asemenea, considerăm că nu a fost respectat art. 17, deoarece nota informativă nu conţine careva informaţii din domeniul raporturilor sociale sau date dintr-un studiu comparat.

În acelaşi timp, nu este clar, dacă art. 19, 20, 22 reglementează gestionarea patrimoniului public? De ce a fost omis art. 21?

Noţiunile utilizate în proiectul propus sînt în contradicţie cu normele cuprinse în actele legislative normative cu acelaşi obiect de reglementare. De exemplu: art.1 al Legii nr.523 din 16.07.99 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale conţine noţiunea "proprietate publică", în timp ce articolul 19 al prezentului proiect stabileşte o nouă noţiune de "patrimoniu public".

2. Corespunderea actelor internaţionale şi interne anticorupţie
Proiectul conţine prevederi care, în principiu, nu sînt în contradicţie directă cu actele internaţionale în domeniul combaterii corupţiei, fiind corespunzător reglementărilor convenţiilor Consiliului Europei penală şi civilă cu privire la corupţie, precum şi Convenţiei ONU împotriva corupţiei. De asemenea, proiectul este compatibil, în principiu şi cu legislaţia naţională anticorupţie, în special cu Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei şi protecţionismului.

Constatări şi obiecţii de conţinu

La această secţiune vor fi evidenţiate, în special, normele care favorizează sau pot favoriza corupţia.

În alineatul (1) al articolul 20 din proiect se conţine formularea imprecisă "bunurile determinate de lege", care poate condiţiona interpretări diferite în procesul de aplicare a normei respective, în cazul în care nu este făcută trimiterea la un act legislativ concret. Obiecţia în cauză este valabilă şi pentru alineatele (2) şi (3) ale articolului vizat, care conţin sintagmele "conform legii" şi " în condiţiile legii", precum şi pentru articolul 22 alineatul (3): "organizată în condiţiile legii".

Noţiunea utilizată în alineatul (1) din articolul 20 "interes public central" are un caracter ambiguu, deoarece autorul proiectului nu desfăşoară în particular această noţiune, în partea ce se referă la caracterul "central" al acestui interes public. Or, apare o întrebare firească: există şi interese publice "locale-

Cît priveşte articolul 22 al proiectului, referitor la atribuţiile decizionale ale autorităţilor administraţiei publice centrale în materie de administrare a bunurilor, nu există norme speciale care să reglementeze condiţiile şi temeiurile adoptării unor asemenea decizii. Afară de aceasta, trebuie menţionat faptul că în proiect nu au fost abordate aspectele care să clarifice, care autoritate va fi responsabilă de monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale în materie de administrare a patrimoniului public şi eventuala responsabilitate a autorităţilor în cazul comiterii unor încălcări şi abuzuri în procesul de administrare.

Concluzii

În concluzie, proiectul Legii supus expertizei, în ansamblu, nu conţine careva norme primare de drept, care să fie principial noi. În opinia noastră, proiectul Legii are un caracter doar de trimitere şi de blanchetă.

Considerăm că trei articole noi, special consacrate reglementării gestionării patrimoniului public sînt insuficiente pentru domeniul gestionării patrimoniului public. Prin urmare, dacă se consideră necesară reglementarea separată a acestui domeniu, este mai oportună modificarea Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale nr.523 din 16.07.99 (prin includerea un nou titlu care va reglementa în detaliu toate aspectele legate de gestionarea patrimoniului public).


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI