De regula, peste democratiile infantile, pe langa plaga saraciei si coruptiei, mai vine si ciuma nationalismului. Valeriu Butulesc

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Ianuarie 2017

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectului Legii cu privire la statistica oficială

(înregistrat în Parlament cu numărul 502 din 22 Decembrie 2016)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului Legii cu privire la statistica oficială prin prisma drepturilor omului.Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Biroul Naţional de Statistică , ceea ce nu corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
Reglementarea statisticii oficiale printr-un act legislativ de nivelul legilor organice este o alegere nejustificată legal. Or, nici art. 72 din Constituția Republicii Moldova, nici alte articole din aceasta, precum nici art. 9 din Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (în continuare - Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001), nu includ domeniul statisticii oficiale în lista celor care sunt reglementate prin lege organică. Respectiv, normele legislative care urmează să reglementeze statistica oficială pot fi cuprinse de o lege ordinară.


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Examinând prevederile proiectului, constatăm că acesta vine să instituie un cadru normativ nou, ajustat la instrumentele comunitare, care să reglementeze organizarea şi funcționarea sistemului statisticii oficiale, precum şi să creeze condiții normative optime pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale.
Astfel, conform celor declarate de autorul proiectului în preambulul legii, noul proiect de act legislativ urmărește armonizarea cadrului normativ național în domeniul statisticii oficiale la aquis-ul comunitar, şi anume - Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 187 din 31 martie 2009 şi Codul de Practici al Statisticilor Europene, adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European din 28 septembrie 2011.


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Pe pagina web a Parlamentului, proiectul a fost publicat fără Nota informativă, respectiv, nu cunoaștem care este argumentarea proiectului care a fost transmisă Legislativului de către Guvern (autorul proiectului), implicit nu cunoaștem care este argumentarea oferită de Executiv întru susținerea acestui proiect de lege.
Studiind, însă, alte surse informaționale, pe pagina web http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2844, am identificat versiunea notei informative la proiect, care a fost plasată la etapa transmiterii proiectului pentru avizare. Examinând nota respectivă, constatăm că aceasta nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului de lege.

Nota informativă face trimitere la obligațiile asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană: "Necesitatea elaborării proiectului menționat a fost condiționată de prevederile Acordului de Asociere RM-UE (Titlul IV “Cooperarea în sectorul economic şi alte sectoare”, Capitolul VI „Statistica”), Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 07.10.2014, precum şi de Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 16 din 26.02.2015. Conform pct. 2.4 din Acordul de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, s-a stabilit ca măsură de implementare - introducerea modificărilor şi completărilor în Legea nr. 412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială, la aspectele ce ține de independența profesională a directorului general al BNS, fortificarea protecției confidențialii statistice în procesele de producere şi diseminare, precum şi reactivarea Consiliului Statistic, în conformitate cu cerințele şi bunele practici europene". Totuși, existența obligației de ajustare a cadrului normativ național în domeniul statisticii oficiale la instrumentele comunitare nu justifică automat promovarea unui proiect de lege, indiferent de conținutul acestuia.

Astfel, Nota informativă urmă să argumenteze soluțiile legislative propuse de proiectul de Lege cu privire la statistica oficială şi, pe lângă condițiile care au impus elaborarea proiectului, aceasta trebuia să reflecte şi: finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări; principalele prevederi ale proiectului, locul actului în sistemul legislației, evidențierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui; referințele la reglementările corespondente ale legislației comunitare şi nivelul compatibilității proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză; fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Toate aceste elemente nu se regăsesc în Nota informativă la proiectul Legii pentru statistica oficială, în versiunea identificată pe portalul particip.gov.md, ceea ce o face necorespunzătoare unei note de fundamentare, aşa cum este ea reglementată de art. 20 din Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001.5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți individuale:
Dreptul la viața intimă familială și privată (art.28 din Constituția RM)
Drepturi si libertăți social-politice:
Dreptul la informație (art. 34 din Constituția RM)Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței nu este asigurată. Proiectul Legii cu privire la statistica oficială nu conține norme care ar prevedea obligații pentru autoritatea centrală în domeniul statisticii să acorde informații accesibile şi ușor accesibile persoanelor interesate sau societății, în general și nici nu stabileşte mecanisme legale de comunicare cu populaţia.


7. Respectarea principiului participării nu este asigurată. Proiectul Legii cu privire la statistica oficială nu conține prevederi care are statua modul de participare a societății sau cel puțin a grupurilor interesate la luarea deciziilor de către autoritatea centrală în domeniul statisticii sau un mecanism care să permită luarea în consideraţie a opiniei exprimate.


8. Respectarea principiului responsabilizării nu este asigurată. Proiectul Legii cu privire la statistica oficială nu conține prevederi care să permită monitorizarea activităţii autorității centrale în domeniul statisticii, nici prevederi exprese/tacite, care să oblige autorităţile să facă publice rezultatele controalelor acestora.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ este conform Constituției. În cadrul analizei efectuate a proiectului Legii cu privire la statistica oficială nu au fost identificate neconcordanțe cu prevederile Constituției Republicii Moldova.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ este conform parțial legislației corelative. Prevederile proiectului Legii cu privire la statistica oficială, per ansamblu, corespunde legislației corelative, cu excepția prevederilor art. 28 alin. (2) din proiect. Conform normei indicate, autoritatea centrală în domeniul statisticii are dreptul să aplice sancțiuni contravenționale. Amintim că, singurul act legislativ competent să reglementeze autoritățile cu dreptul de examinare şi aplicare a sancțiunilor contravenționale este Codul Contravențional al Republicii Moldova. Astfel, conform art. 419 din Codul Contravențional al Republicii Moldova Biroul Național de Statistică (care şi este autoritatea centrală în domeniul statisticii) reglementează clar că procesele-verbal cu privire la contravenție se transmit spre examinare instanței de judecată. Prin urmare, dreptul de aplicare a sancțiunilor contravenționale pentru contravențiile din domeniul statisticii oficiale îi revine doar instanței de judecată, dar nu autorității centrale în domeniul statisticii oficiale.

O altă neconcordanţă a proiectului cu legislația în vigoare este în partea ce se referă la datele cu caracter personal. Proiectul supus prezentei expertize operează cu termenul "date individuale", or, legislația națională nu cunoaște acest termen. În schimb, repertoriul național reglementează pe larg regimul datelor cu caracter personal - Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Chiar dacă în proiectul Legii cu privire la statistica oficială nu au fost identificate neconcordanțe cu legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal, se consideră oportun de a utiliza, în proiectul respectiv cu terminologia consacrată de cadrul legislativ național şi de completat proiectul cu o prevedere de trimitere la Legea nr. 133 din 8 iulie 2011, care să indice exact că utilizarea datelor cu caracter personal la producerea statisticii oficiale se face în corespundere cu prevederile legii numite.


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform standardelor internaționale. În cadrul expertizei vulnerabilității nu au fost identificate standarde internaționale cărora să le contravină amendamentele propuse. Mai mult, proiectul vine să racordeze cadrul național în domeniul statisticii oficiale la aquis-ul comunitar, în speţă la prevederile Regulamentului (CE) nr. 223/2009 Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 187 din 31 martie 2009 şi cele ale Codului de Practici al Statisticilor Europene, adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European din 28 septembrie 2011. Prevederile proiectului nu contravin reglementărilor instrumentelor comunitare indicate.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Nu există jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. În cadrul analizei proiectului Legii cu privire la statistica oficială nu a fost identificată jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul raporturilor din domeniul statisticii oficiale.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Nu există jurisprudență a CtEDO în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. În cadrul analizei proiectului Legii cu privire la statistica oficială nu a fost identificată jurisprudență CtEDO în domeniul raporturilor din domeniul statisticii oficiale.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă drepturile/libertățile. Proiectul Legii cu privire la statistica oficială nu conține prevederi care încalcă drepturile şi libertățile omului. Trebuie, însă să se ia în considerație, că imperfecțiunile prevederilor legale ar lăsa loc de eventuale încălcări şi abuzuri ale acestor drepturi. Comentarii detaliate urmează a fi relevate la pct. 16 din prezentul Raport de expertiză a vulnerabilității.


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru. Proiectul Legii cu privire la statistica oficială nu influențează diferențierea gender, nu contribuie la inegalitatea gender şi generează același impact atât asupra femeilor, cât şi bărbaților.


16. Analiza detaliată a textului proiectului.


Nr. Articol Text Obiecţii Factorii de vulnerabilitate Recomandări

1

art. 4

Articolul 4. Sarcinile statisticii oficiale

Producătorii de statistici oficiale colectează, prelucrează, sistematizează, centralizează, analizează, estimează şi diseminează informația statistică conform principiilor fundamentale ale statisticii oficiale.

Titlul articolului se află în discordanţă conceptuală cu conținutul acestuia. Or, prevederea de la alineatul unic nu indică care sunt sarcinile statisticii oficiale, astfel, neindicarea acestora nu reflectă rolul şi importanța statisticii oficiale. Norma propusă la art. 4 indică care sunt acțiunile (lato senso, atribuțiile) producătorilor de statistici oficiale, dar nu a statisticii oficiale ca instituție, ca sistem.

Vulnerabilitate
Nerespectare a exigențelor de tehnică legislativă.

Se recomandă revizuirea conținutului art. 4, astfel încât să fie statuate exact care sunt sarcinile sistemului de statistică oficială, dar nu a producătorilor de statistici oficiale.

2

art. 8

Articolul 8. Conducerea autorității centrale în domeniul statisticii

(1) Autoritatea centrala în domeniul statisticii este condusă de un director general, numit şi revocat din funcție de Guvern în condițiile prezentei legi, pe un termen de 5 ani. Funcția de director general nu poate fi ocupata de aceeași persoană mai mult de doua termene.

(2) Ocuparea funcției de director general se face, pentru fiecare termen, prin concurs deschis, în condițiile legislației în vigoare.

(3) Directorul general este asistat de unul sau de mai multi directori generali adjunct al căror număr se stabilește de Guvern, la propunerea directorului general.

(4) Directorii generali adjuncți sunt numiți şi eliberați sau destituiți din funcție, în condițiile legii, de Guvern, la propunerea directorului general.

(5) Cerințele înaintate faţă de candidații la funcția de director general sunt:

a) să dețină cetățenia Republicii Moldova;

b) să aibă studii superioare;

c) să aibă experiență de muncă în domeniul activității statisticii de cel puțin 7 ani, dintre care 3 ani de experiență managerială;

d) să nu aibă antecedente penale nestinse;

e) să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuțiilor;

f) să cunoască limba de stat;

g) să se bucure de o reputație ireproșabilă.

(6) Cerințele înaintate faţă de candidații la funcția de director general adjunct sunt:

a) să aibă studii superioare în domeniul statistic, economic sau al tehnologiilor informaționale;

b) să aibă experiență de muncă în domeniul statistic, economic, financiar sau al tehnologiilor informaționale de cel puțin 5 ani, dintre care 2 ani de experiență managerială;

c) să nu aibă antecedente penale nestinse;

d) să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuțiilor;

e) să cunoască limba de stat;

f) să se bucure de o reputație ireproșabilă.

(7) Mandatul de director general al autorității centrale în domeniul statisticii încetează în cazurile:

a) expirării termenului pentru care a fost numit;

b) revocării;

c) demisiei din proprie inițiativă;

d) decesului.

(8) Revocarea directorului general se face în cazurile:

a) pierderii cetățeniei Republicii Moldova;

b) condamnării, în baza hotărârii definitive şi irevocabile a instanței de judecată, pentru comiterea unei infracțiuni;

c) imposibilității, din motive de sănătate, de exercitare a atribuțiilor timp de mai mult de 4 luni consecutiv;

d) declarării dispariției fără urmă, în conformitate cu legea;

e) incompatibilități cu o altă activitate remunerată;

f) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;

g) nedepunerii declarației de avere şi interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art.27 alin.(8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

h) dispunerii de către instanța de judecate, prin hotărâre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.

(9) Activitatea directorului general se suspendă:

a) în caz de trimitere în instanța de judecată a dosarului penal privind comiterea unei infracțiuni incompatibile cu munca prestată, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;

b) în caz de participare în campania electorală.

(10) Încetarea sau suspendarea mandatului directorului general al autorității centrale în domeniul statisticii se aprobă prin hotărâre de Guvern.

(11) Funcția de director general şi de director general adjunct este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților științifice, didactice şi/sau de creație.

(12) Directorul general şi adjuncții săi nu pot fi persecutați sau trași la răspundere juridică pentru opiniile exprimate şi acțiunile în domeniul statistic.

(13) Directorul general şi adjuncții săi, pe durata activității, işi sistează orice activitate politica.

1. Prevederea de la alin. (3) al articolului este una deficitară, întrucât aceasta nu identifică criteriile care determină necesitatea desemnării a unui singur director general adjunct sau a mai multor. Astfel, în redacția propusă, directorul general ar putea abuza de dreptul său de a propune numărul adjuncților săi. S-ar părea că decizia Guvernului de a stabili numărul adjuncților ar veni ca un garant în vederea evitării unor manifestații abuzive din partea directorului general, totuşi, caracterul lacunar al normei lasă loc de eventuală complicitate între Guvern şi directorul general sau de eventuale cheltuieli bugetare nejustificate, în urma numirii unui număr mai mare, decât necesarul de directori generali adjuncți.

2. Autorul proiectului propune condiția cetățeniei Republicii Moldova doar pentru funcția de director general, fără a o statua şi pentru directorul general adjunct. Se pare că autorul manifestă o atitudine discriminatorie sau, cel puțin, diferențiată. Autorul nu a explicat nici într-un fel decizia de a pune condiția cetățeniei doar pentru directorul general, în condițiile în care funcția de director general adjunct este la fel o funcție de conducere de nivel înalt a instituției respective, această persoană având competența de a exercita atribuțiile directorului general în lipsa acestuia.

3. Aceeași atitudine diferențiată autorul proiectului a manifestat-o în raport cu condiția studiilor superioare. Astfel, se constată că directorul general, în principiu ar putea deține studii superioare în domeniul pedagogic sau filosofie, pe când director general adjunct ar putea fi doar persoana care are studii superioare în unul din domeniile statistic, economic sau al tehnologiilor informaționale. Această abordare este de înțeles, dacă funcția de director general adjunct este percepută ca o funcție de carieră. Totuși nu avem certitudinea că autorul proiectului anume așa a tratat această funcție, întrucât nici în nota informativă, nici în proiect, acest fapt nu este indicat.

O obiecție suplimentară faţă de condiția studiilor superioare este lipsa de exactitate. Pornind de la redacția propusă, constatăm că va fi eligibilă şi o persoană care are studii superioare incomplete. Nu credem că autorul proiectului intenționează să lase loc de rabat la calitatea persoanelor ce urmează să conducă autoritatea centrală în domeniul statistici. Prin urmare, la formularea condiției privind studiile superioare este necesar să se ia în considerație prevederile Codului educației Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.

4. Alte norme vulnerabile sunt prevederile de la alin. (5) lit. g) şi alin. (6) lit. f) care impun condiția reputației ireproșabile. Nici o normă din proiect nu definește termenul "reputație ireproșabilă", fapt ce va permite înțelegerea şi aplicarea lui arbitrară şi subiectivă. Acest termen se regăsește în alte acte legislative naționale, iar condiția reputației ireproșabile este impusă pentru mai multe profesii, totuși, legile speciale care îl utilizează, îl şi definesc. Astfel, acestea explică exact ce se are în vedere prin "reputația ireproșabilă" a persoanei, ceea ce nu regăsim în proiectul Legii cu privire la statistica oficială.

5. O prevedere vulnerabilă este utilizată şi la alin. (9) lit. a), în special termenul "infracțiuni incompatibile cu munca prestată". Autorul nu indică exact care sunt infracțiunile incompatibile cu munca prestată. Lipsa de claritate a acestui termen lasă loc de aplicare abuzivă a normei, fie prin suspendarea într-un caz când, eventual, infracțiunea nu are tangenţă cu munca prestată, fie nesuspendarea în cazul acuzării de săvârșirea unei infracțiuni care are tangenţă cu munca prestată, spre exemplu o infracțiune în domeniul administrării. Norma necesită concretizare, care să permită aplicarea corectă şi obiectivă a acesteia.

6. Nici art. 8, nici legea integral, nu indică când şi care sunt temeiurile încetării raporturilor de muncă ale directorului general adjunct. Legea nu indică care este statutul acestei funcții - funcție publică sau funcție de demnitate publică. Pentru că, dacă este funcție publică - sunt aplicabile prevederile Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public, iar dacă este funcție de demnitate publică, era necesar de indicat mandatul funcției de director general adjunct şi acestuia ar urma să i se aplice prevederile Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Vulnerabilitate
Prevederi discriminatorii;
Caracter coruptibil al normei. din proiect.
Prevederi lacunare.
Lipsă de prevederi normative care ar reglementa unele instituţii de drept.

Se recomandă revizuirea prevederilor art. 8 în vederea excluderii elementelor vulnerabile şi a completării cu norme care să reglementeze clar condițiile de eligibilitate pentru funcția de director general şi director general adjunct, condițiilor de suspendare a mandatului directorului general, încetarea şi suspendarea din funcție a directorului general adjunct etc. În cazul în care normele propuse de articol sunt în corespundere cu intențiile autorului, atunci, acesta din urmă este necesar să facă explicațiile de rigoare în nota informativă la proiect, pentru a exclude întrebările şi problemele conturate.

3

art. 9 alin. (3) - (5)

Articolul 9. Consiliul Naţional pentru Statistică

...

(3) Consiliul are următoarea componenţă:

a) trei reprezentanți ai autorității centrale în domeniul statisticii;

b) un reprezentant al Academiei de Științe a Moldovei;

c) un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei;

d) patru reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale;

e) un reprezentat al organelor administrației publice locale;

f) un reprezentant al învățământului superior de specialitate;

g) un reprezentant al sindicatelor;

h) un reprezentant al mijloacelor de informare în masă;

i) un reprezentant al organizațiilor de patronaj;

j) un reprezentant al societății civile.

(4) Membrii Consiliului sunt numit prin hotărâre de Guvern, la propunerea instituției respective.[N3]

(5) Președintele Consiliului este numit de Guvern.

1. Lipsa unor prevederi privind modul de selectare a reprezentanților indicați ca lit. d) - j) încalcă dreptul de accedere în Consiliul Național pentru Statistică în condiții egale.

Mai mult, normele de la lit. d), f), g), i) sunt ambigui, astfel că nu este clar ce are în vedere autorul proiectului atunci când spune: "reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale" - care organe se au în vedere?; "un reprezentant al învățământului superior de specialitate" - ce s-a avut în vedere? un reprezentant al tuturor instituțiilor de învățământ superior de specialitate?; "un reprezentant al sindicatelor" - care sindicate? sau poate "Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova"? cum se alege acest reprezentant?; aceleași întrebări formulate analog, rămân valabile pentru "un reprezentant al organizațiilor de patronaj"; cine selectează reprezentantul mijloacelor de informare în masă şi pe cel al societății civile.

Neclaritatea generează lipsă de transparenţă în procesul de formare a Consiliului Național pentru Statistică - ceea ce presupune atât caracter corupţional al normei, cât şi existența riscului de încălcare a șanselor egale de acces în Consiliu.

2. Aceeași lipsă de mecanism şi proceduri vizează şi modul de selectare a președintelui Consiliului Național pentru Statistică. Astfel, președintele Consiliului riscă să fie ales de Guvern (un organ politic) pe criterii politice.

Vulnerabilitate
Prevederi care nu asigură șanse egale pentru accedere într-un organ.
Norme cu caracter coruptibil.

1. Se recomandă concretizarea prevederilor de la lit. d) - j), astfel ca să fie clar din reprezentanții căror entități urmează să fie constituit Consiliul Național pentru Statistică.
2. Pentru a asigura șanse egale de accede în Consiliul Național pentru Statistică şi selectarea membrilor acestuia pe bază de meritocrație, se recomandă instituirea unor proceduri clare de selecție şi criterii de selecție în consiliu.

4

art. 28 alin. (2)

Articolul 28. Răspunderea pentru încălcarea legii

.....

(2) Autoritatea centrala în domeniul statisticii are dreptul să examineze cazurile de contravenții, sa aplice sancțiuni contravenționale, conform legislației, în cazul încălcării prevederilor din prezenta lege.

Prevederea de la art. 28 alin. (2) contravine prevederilor art. 419 alin. (3) din Codul contravențional al Republicii Moldova, care statuează că examinarea şi aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru faptele date în competența Biroului Național de Statistică pentru a fi constatate, se realizează de instanța de judecată.

Vulnerabilitate
Colizii între normele proiectului şi cele ale legislaţiei în vigoare.

Se recomandă substituirea textului "să examineze cazurile de contravenții, sa aplice sancțiuni contravenționale, conform legislației" cu textul "să constate faptele contravenționale date în competența sa prin Codul contravențional al Republicii Moldova".

5

art. 29

Articolul 29.

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.412-XII din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni, de la data intrării in vigoare a prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în concordanţă cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

c) va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor prezentei legi.

Având în vedere că proiectul instituie norme noi cu privire la mandatul directorului general, este necesară completarea art. 79 cu prevederi tranzitorii care să indice ce se întâmplă cu directorul general în funcție şi modul, termenele, procedurile ce urmează să demareze pentru aplicarea noilor prevederi referitoare la selecția şi mandatul directorului general.

Vulnerabilitate
Prevederi lacunare.

Se recomandă completarea art. 29 privind soarta mandatului directorului general în funcție sau privind demararea procedurilor de selecție a unui nou director general conform prevederilor noii legi.
Concluzii

Proiectul Legii cu privire la statistica oficială este promovat ca inițiativă legislativă a Guvernului. Conform Notei informative elaborate şi plaste pe portalul particip.gov.md, proiectul este elaborat în vederea executării condiţionalităţilor din Acordului de Asociere RM-UE (Titlul IV “Cooperarea în sectorul economic şi alte sectoare”, Capitolul VI „Statistica”) - acțiunile corespunzătoare din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 07.10.2014, precum şi cele din Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 16 din 26.02.2015.

Promovarea proiectului are ca scop instituirea unui cadru normativ nou, ajustat la instrumentele comunitare din domeniu, care să reglementeze organizarea şi funcționarea sistemului statisticii oficiale, precum şi să creeze condiții normative optime pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale.

Proiectul de lege, pe pagina web a Parlamentului, este plasat fără nota informativă, astfel, la această etapă nu putem vorbi despre o argumentare a prevederilor propuse.
Chiar dacă proiectul nu contravine jurisprudenței Curții Constituționale şi CtEDO, precum nici prevederilor Constituției, proiectul conține deficiențe care creează condiții de aplicare abuzivă a prevederilor sale, fapt, ce în consecință, va genera încălcarea unor drepturi ale omului (de ex. egalitatea în fața legii, egalitatea de șanse, nediscriminarea).
Reglementând statutul autorității centrale în domeniul statisticii oficiale, proiectul nu respectă principiul transparenței, participării şi responsabilizării, așa cum sunt ele definite în contextul expertizei vulnerabilității.

Totodată, prevederile proiectului nu sunt orientate gender, mai mult, acestea sunt gender neutre.

Considerăm oportună promovarea proiectului, dar este absolut necesară revizuirea acestuia prin prisma obiecțiilor formulate în prezentul raport de expertiză şi plasarea, pe pagina web oficială a Parlamentului, a notei informative la proiect.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei