Functionarii sunt precum cartile dintr-o biblioteca: cu cat sunt plasati mai sus, cu atat sunt mai nefolositori. A. Karr

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

21 Octombrie 2016

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectului Legii privind substanțele chimice

(înregistrat în Parlament cu numărul 365 din 13 Septembrie 2016)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului Legii privind substanțele chimice prin prisma drepturilor omului.Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Mediului , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Potrivit notei de fundamentare, scopul proiectului de lege este de a proteja viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul şi proprietatea de efectele nocive ale substanţelor şi amestecurilor chimice. Pentru atingerea scopului menționat, prin proiectul de lege se consolidează cadrul juridic şi instituţional privind substanţele şi amestecurile chimice și se instituie autoritatea publică în domeniul substanţelor chimice, se stabilesc şi se definesc atribuţiile, drepturile şi obligaţiile acesteia.

Proiectul Legii privind substanțele chimice reglementează obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care produc sau plasează pe piaţă substanţe sau amestecuri chimice, interdicţiile şi restricţiile privind producerea, introducerea pe piaţă, importul, exportul şi utilizarea substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase, condiţiile de clasificare, ambalare şi etichetare a substanţelor şi amestecurilor chimice, crearea şi menţinerea unui registru al produselor chimice, procedura de raportare a produselor chimice, procedura de autorizare a produselor chimice periculoase, obligaţiile de raportare, controlul şi alte aspecte cu privire la substanţele şi amestecurile chimice.

Prevederile proiectului de lege urmează să se aplice inclusiv asupra microorganismelor şi virusurilor în ceea ce priveşte substanţele active din componenţa produselor de protecţie a plantelor şi a produselor biocide.


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. În conformitate cu art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, nota informativă trebuie să includă:
a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitarea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări;
b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui;
c) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză;
d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;
e) actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

Nota informativă descrie condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale proiectului, inclusiv necesitarea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei şi elementele de novaţie legislativă. Totuși, în opinia noastră, argumentarea proiectului este insuficientă în partea ce ţine de fundamentarea economico-financiară, actul de analiză a impactului de reglementare și nivelul compatibilităţii proiectului cu reglementările corespondente ale instrumentelor de bază europene în domeniu.

Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Astfel, potrivit notei de fundamentare, adoptarea şi implementarea proiectului Legii va permite:
■ reducerea cheltuielilor bugetului de stat prin stabilirea responsabilităţii operatorilor din lanţul de aprovizionare şi, respectiv, excluderea unor atribuţii improprii ale autorităţilor de reglementare;
■ reducerea semnificativă a cheltuielilor atît bugetului de stat, cît şi cheltuielilor agenţilor economici prin stabilirea procedurii simplificate de autorizare, menţionată în art. 23 al proiectului Legii, inclusiv şi prin reducerea timpului de obţinere a actelor permisive pentru introducerea pe piaţă a substanţelor şi produselor chimice;
■ reducerea atît a cheltuielilor bugetului de stat, cît şi a cheltuielilor agenţilor economici prin excluderea licenţierii din procesul de reglementare şi, respectiv, timpului de obţinere a actelor permisive pentru introducerea pe piaţă a substanţelor şi produselor chimice;
■ consolidarea cadrului instituţional fără admiterea majorării cheltuielilor bugetare, inclusiv angajării unităţilor suplimentare de personal, permiţând, totodată, atragerea suportului tehnic şi asistenţei financiare prin mecanismele internaţionale de mediu etc.

Concomitent autorul menționează că cheltuielile necesare pentru implementarea politicii de stat în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice şi, respectiv, implementării Legii şi cadrului normativ pentru implementarea acesteia sunt stabilite în Programul naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 18.10.2010.

Totuși, nota informativă nu face nici o referinţă la faptul că ar fi fost efectuată o evaluare sau estimare economico-financiară a proiectului sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare şi nu estimează cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului de lege așa cum o cer rigorile cadrului legal.

Totodată, în nota de fundamentare se menționează faptul că, actul de analiză a impactului de reglementare a fost elaborat, iar estimările detaliate ale costurilor sunt expuse în Analiza impactului de reglementare pentru proiectul Legii substanţelor chimice. Constatăm, cu regret, că pagina web a Parlamentului nu conţine o astfel de analiză a impactului de reglementare, aşa cum prevăd şi cerinţele normelor art. 4 şi art. 13 din Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20 iulie 2006, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.

În contextul lit. c) a art. 20 din Legea nr.780/2001, informația privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar urma a fi inserată în Tabelul de concordanță, după modelul stabilit în anexa la Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 și utilizat pentru a demonstra compatibilitatea proiectului de lege naţional cu legislaţia comunitară, care însoţeşte în mod obligatoriu proiectul actului legislativ pe întreg parcursul circulaţiei sale, pînă la adoptarea sa de către Parlament.

Deși, potrivit notei informative, Republica Moldova tinde spre dezvoltarea durabilă a societăţii prin activităţi de aliniere la practicile bune internaţionale din domeniul mediului, prin ratificarea a unui şir de tratate internaţionale de mediu şi aplicarea măsurilor din acestea, inclusiv: Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional, Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi a eliminării acestora, Convenţia de la Helsinki privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, Protocolul de la Montreal referitor la substanţele care distrug stratul de ozon la Convenţia de la Viena pentru protecţia stratului de ozon, Protocolul privind poluanţii organici persistenţi şi Protocolul privind metalele grele la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi etc., simpla enumerare în preambulul proiectului de lege a instrumenentelor europene în domeniu nu oferă autorului dreptul de a se eschiva de la respectarea prevederilor cadrului legal privind elaborarea proiectelor de legi.

De asemenea, sunt încălcate și prevederile lit. d) alin. (2) al art. 23 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, care statuează că dosarul de însoțire a variantei finale a proiectului de act legislativ va cuprinde nota informativă care va conține și rezultatele expertizei compatibilității cu legislația comunitară, precum și lista reglementărilor de referință ale legislației comunitare, informația în cauză lipsind cu desăvîrșire de pe pagina oficială a Parlamentului.

În concluzie, constatăm nerespectarea unor cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate ca un risc de vulnerabilitate, care periclitează viitorul proces de implementare a legii.


5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți social-economice:
Dreptul la ocrotirea sănătații (art.36 din Constituția RM)
Dreptul la mediu înconjurător sănătos (art. 37 din Constituția RM)Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței este asigurată suficient. În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Mediului a supus consultărilor publice proiectul hotărîrii, asigurînd plasarea pe pagina web a anunţului şi setului respectiv al documentelor. Proiectul Legii privind substanţele chimice este examinat şi avizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Ministerul Finanţelor; Ministerul Afacerilor Interne; Biroul Naţional de Statistică; Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia „Moldsilva”. De asemenea, este efectuată expertiza juridică de către Ministerul Justiţiei şi experitiza anticorupţie de către Centrul Național Anticorupţie.

Concomitent, autorul menționează că proiectul a fost consultat, reavizat şi discutat suplimentar în cadrul şedinţelor organizate (din 23.05.2016, 24.05.2016, şi 09.06.2016) cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, privind eliminarea divergenţelor de opinii la proiectul de lege, în vederea prezentării unui concept unic vizavi de aplicarea rementărilor care se referă la substanţele chimice, inclusiv celor din categoria produselor fitosanitare şi biocide, în conformitate cu cerinţele legisalţiei Uniunii Europene în acest domeniu. În rezultatul acestor dezbateri, s-a ajuns la un consens cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, eliminînd divergenţele asupra proiectului, avînd la bază perioada îndelungată de negocieri şi argumentările reflectate în tabelul divergenţelor şi procesul verbal contrasemnat.

De asemenea, au fost organizate dezbateri cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor ca urmare a indicaţiei Guvernului nr. 31-14-52-555 din 13.05.2016, opinii care au fost reflectate în procesul verbal din cadrul şedinţei din 23.05.2016.


7. Respectarea principiului participării este asigurată insuficient. Potrivit art.7 din Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, autorităţile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional.

Astfel, din momentul plasării proiectului de lege pe pagina web a Parlamentului, societatea civilă are posibilitatea de a participa la examinarea acestuia și de a-și înainta propriile propuneri, recomandări și obiecții.

Totodată, potrivit art.49/1 din Regulamentul Parlamentului, comisia permanentă sesizată în fond asigură consultarea publică a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative cu părţile interesate prin organizarea de dezbateri şi audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare stabilite de legislaţia cu privire la transparenţa în procesul decizional.

În acest context, comisia permanentă sesizată în fond dispune plasarea, conform legii, pe web-site-ul Parlamentului a sintezei recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice, în scopul asigurării transparenţei în procesul decizional. În acest sens, notăm că nu am regăsit pe pagina web sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice dacă acestea au avut loc.

Ca remarcă, notăm că la etapa elaborării proiectului de lege, din lipsa informaţiilor şi neidentificarea sintezei recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice, putem conchide că, societatea civilă, la etapele respective, nu a participat la elaborarea şi examinarea acestuia.


8. Respectarea principiului responsabilizării este asigurată insuficient. Proiectul de lege nu conţine prevederi exprese, ce se referă la posibilitatea persoanelor de a solicita de la autorităţile publice, oferirea de argumente şi de explicaţii pentru justificarea deciziilor şi acţiunilor, precum și la posibilitatea persoanelor de a aplica o sancţiune autorităţilor publice pentru performanţe slabe.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ este conform Constituției. Prevederile din proiect au tangență cu normele constituţionale cuprinse în art.37 și 36 din Constituţie, ce garanteză dreptul la un mediu înconjurător sănătos și dreptul la ocrotirea sănătații.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ este conform legislației corelative.


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform standardelor internaționale. Avînd în vedere necesitatea asigurării compatibilităţii actelor legislative şi normative naţionale cu legislaţia Uniunii Europene prin procedura de armonizare, eliminării contradicţiilor şi stabilirii cadrului legal necesar pentru promovarea unui ansamblu de reglementari juridice armonizate cu legislaţia comunitară, proiectul de Lege privind substanţele chimice transpune parţial:

- articolul 191 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene din 25 martie 1957, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326 din 26 octombrie 2012 (versiunea consolidată);

- articolul 1, 2, 4, 5, 6, 8, 35, 43, 46, 47 şi 49 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008;

- articolul 1-3, 5-7, 14, 31, 32, 34, 35, 56, 60-62, 68, 118, 119, 121, 123, 125 şi 126, anexa IV şi punctul 18a (Mercurul) din anexa XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 396 din 30 decembrie 2006;

- articolul 1-4, 18 şi 28 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 201 din 27 iulie 2012;

- articolul 1, 2, 4-6 şi 10 din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 104 din 8 aprilie 2004;

- articolul 1-3, 28, 29, 31, 33, 40 şi 44 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 309 din 24 noiembrie 2009;

- articolul 1, 3, 17, 19, 20, 22, 25 şi 48 şi anexa V din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 167 din 27 iunie 2012;

- articolul 1, 3 şi 8 din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi şi de modificare a Directivei 79/117/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 158 din 30 aprilie 2004;

- articolul 1 din Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecţia şi verificarea bunei practici de laborator (BPL) (Versiunea codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 2004;

- articolul 1 şi noţiunea „Buna practică de laborator” din punctul 2.1, Secţiunea I a anexei 1, din Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator şi verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanţelor chimice (versiunea codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 2004;

- articolul 1 din Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 26 septembrie 2006;

- articolul 1 din Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 174 din 1 iulie 2011;

- articolul 11 din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 365 din 31 decembrie 1994.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Proiectul/actul normativ este conform jurisprudenței Curții Constutiționale. Domeniul de referință al proiectului dat de lege nu contravine jurisprudenţei Curţii Constituţionale.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Proiectul/actul normativ este conform jurisprudenței CtEDO. Prevederile prezentului proiect de lege nu aduc atingere soluţiilor expuse de CtEDO în interpretarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă drepturile/libertățile. Realizarea prevederilor cuprinse în acest proiect, în mare parte, vor avea un impact pozitiv asupra statului, societății în general și persoanelor. Or, viitoarea lege are ca scop de a proteja viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul şi proprietatea de efectele nocive ale substanţelor şi amestecurilor chimice, fiind asigurat un mediu înconjurător sănătos.


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru. Nu au fost depistate norme care ar discrimina sau limita drepturile, libertăţile şi şansele femeilor în raport cu bărbaţii.


16. Analiza detaliată a textului proiectului.


Nr. Articol Text Obiecţii Factorii de vulnerabilitate Recomandări

1

Art. 3

Articolul 3. Domeniile de aplicare a legii

...

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică asupra:

a) substanţelor radioactive reglementate prin Legea nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;

b) substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, care sînt supuse supravegherii vamale, cu condiţia ca acestea să nu fie supuse nici unui tratament sau nici unei transformări, şi care se află în depozitare temporară sau într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber cu scopul de a fi reexportate sau tranzitate;

c) intermediarilor neizolaţi, prezentînd substanţele care, în cursul sintezei, nu sînt scoase în mod intenţionat din echipamentul în care are loc sinteza (cu excepţia prelevării de probe). Asemenea echipamente includ vasul de reacţie, echipamentele auxiliare ale acestuia şi orice echipamente prin care trece (trec) substanţa (substanţele) în cursul unui proces continuu sau discontinuu, precum şi conductele prin care are loc transferul de la un vas de reacţie la altul în vederea efectuării următoarei etape a reacţiei, dar exclud cuvele sau alte recipiente în care este (sînt) depozitată (depozitate) substanţa (substanţele) după producere;

d) transportului de mărfuri periculoase pe calea aerului, maritim, rutier, feroviar, poştă sau pe căile navigabile interioare, ce se reglementează prin legislaţia specială.

(5) Prevederile prezentei legi privind înregistrarea, autorizarea şi evaluarea substanţelor, dosarelor şi intermediarilor, privind utilizatorii din aval, precum şi informaţiile în interiorul lanţului de aprovizionare nu se aplică în cazul în care o substanţă este utilizată:

1) în medicamente de uz uman şi veterinar;

2) în produse alimentare sau în hrana pentru animale, inclusiv în cazul în care sînt utilizate:

a) ca aditiv alimentar în produse alimentare;

b) ca arome în produse alimentare;

c) ca aditiv în hrana pentru animale;

d) în hrana pentru animale.

(6) Prevederile prezentei legi privind informaţiile în interiorul lanţului de aprovizionare nu se aplică următoarelor amestecuri în stare finită, destinate utilizatorului final:

1) medicamentelor de uz uman şi veterinar;

2) produselor cosmetice;

3) dispozitivelor medicale invazive sau care se utilizează în contact fizic direct cu corpul uman, în măsura în care clasificarea şi etichetarea substanţelor şi a amestecurilor periculoase corespund Regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, aprobat de Guvern;

4) produselor alimentare sau hranei pentru animale, inclusiv atunci cînd sînt utilizate:

a) ca aditiv alimentar în produse alimentare;

b) ca arome în produse alimentare;

c) ca aditiv în hrana pentru animale;

d) în hrana pentru animale.

(7) Sînt exceptate din prevederile prezentei legi privind înregistrarea şi evaluarea substanţele incluse în anexa nr. 6 la prezenta lege.

(8) Prevederile prezentei legi privind exportul şi importul de produse chimice periculoase, stipulate în art. 18 din prezenta lege, nu se aplică:

a) substanţelor radioactive menţionate în alin. (4) lit.a) din prezentul articol;

b) alimentelor şi aditivilor alimentari;

c) substanţelor stupefiante şi psihotrope;

d) deşeurilor;

e) furajelor;

f) organismelor modificate genetic;

g) armelor chimice;

h) produselor medicamentoase brevetate şi produselor medicinale de uz uman şi veterinar, cu excepţia celor reglementate de art. 4 pct. 14) lit. c) din prezenta lege.

(9) Prevederile prezentei legi privind clasificarea şi etichetarea nu se aplică:

1) substanţelor şi amestecurilor menţionate în alin. (4) din prezentul articol;

2) substanţelor şi amestecurilor destinate cercetării ştiinţifice şi dezvoltării, care nu sînt plasate pe piaţă, cu condiţia de a fi utilizate în condiţii controlate, în conformitate cu legislaţia referitoare la locul de muncă şi la mediu;

3) substanţelor şi amestecurilor în următoarele forme, aflate în stare finită şi destinate utilizatorului final:

a) medicamente;

b) produse medicamentoase de uz veterinar;

c) produse cosmetice;

d) dispozitive medicale, care sînt invazive sau care sînt utilizate în contact fizic direct cu corpul uman;

e) alimente sau furaje, inclusiv atunci cînd sînt utilizate ca aditivi şi arome în produse alimentare, ca aditivi în furaje, în hrana pentru animale.

Proiectul prevede excepții/derogări şi interpretări abuzive care sunt formulate de o manieră ambiguă, determinînd posibilitatea de a le interpreta diferit în diferite situaţii, inclusiv de a le interpreta în versiunea preferată sau de a deroga de la ele. Formularea neclară generează posibilitatea alegerii de către funcţionar a interpretării celei mai convenabile a atribuţiilor sale, fără a ţine seama de alte interese legitime şi spiritul legii, executarea căreia urmează să o asigure prin activitatea sa.

Vulnerabilitate
Norme care stabilesc excepții/derogări neîntemeiate

Revizuirea propunerilor legislative potrivit obiecțiilor formulate.

2

Art. 3, 25, 30, 36, 38, 43

Articolul 3. Domeniile de aplicare a legii

...

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică asupra:

...

d) transportului de mărfuri periculoase pe calea aerului, maritim, rutier, feroviar, poştă sau pe căile navigabile interioare, ce se reglementează prin legislaţia specială.

Articolul 17. Interdicţii şi restricţii pentru unele substanţe şi amestecuri chimice

...

(5) Cerinţele privind utilizarea unor substanţe chimice periculoase, inclusiv poluanţii organici persistenţi, mercurul, plumbul, cadmiul, compuşii organici ai staniului, cromul hexavalent, ftalaţii, substanţele care distrug stratul de ozon, inclusiv hidroclorofluorocarburile, în echipamente electrice şi electronice, vehicule, acumulatori şi baterii, ambalaje sau componentele de ambalaje şi în alte articole sau dispozitive, produse sau plasate pe piaţă, se stabilesc prin legislaţie specială.

Articolul 25. Condiţii de eliberare şi prelungire a autorizaţiei

...

(4) Solicitantul de autorizaţie trebuie să întrunească următoarele condiţii:

...

f) instituie şi menţine un sistem de informare a publicului în situaţii excepţionale, în conformitate cu legea specială.

Articolul 30. Sistemul informaţional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piaţa Republicii Moldova”

...

(6) Crearea, funcţionarea şi exploatarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piaţa Republicii Moldova” se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat.

Articolul 36. Actualizarea programului şi planului naţional de acţiuni privind managementul durabil al substanţelor chimice

...

(2) La actualizarea programului şi planului naţional, organul central de mediu al administraţiei publice şi Agenţia oferă publicului oportunităţi de a participa la acest proces, în conformitate cu Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului la care Republica Moldova este parte, legislaţia şi procedurile în vigoare.

Articolul 38. Confidenţialitatea informaţiilor

...

(2) Autorităţile trebuie să considere următoarele informaţii drept confidenţiale şi inaccesibile pentru public, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) din prezentul articol sau în alt mod prevăzut prin lege sau în măsura în care astfel de informaţii comerciale sînt deja divulgate public:

...

Articolul 43. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind substanţele chimice

Nerespectarea prevederilor prezentei legi şi a actelor normative aprobate în temeiul prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală sau civilă, conform legii.

Aceste propuneri legislative conţin norme de trimitere, care fac referire la prevederile altui/altor act/e în întregime prin utilizarea expresiei ”ce se reglementează prin legislația specială”, ”se stabilesc prin legislaţie specială”, ”în conformitate cu legea specială”, ”în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”, ”în conformitate cu legislaţia în vigoare”, ”în alt mod prevăzut prin lege” și ”conform legii” fără trimitere la vreun act concret şi care, la evaluare, e dificil de stabilit sau nu poate fi stabilit în genere, fiind încalcate prevederile Legii privind actele legisltive nr. 780-XVI din 27.12.2001.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ.

Concretizarea prevederilor legale la care se referă autorul.

3

Art. 4

Articolul 4. Noţiuni principale

În scopul prezentei legi se aplică următoarele noţiuni principale:

...

5) consimţămînt prealabil de import în cunoştinţă de cauză — act permisiv de import al produsului chimic periculos care se eliberează de către autoritatea naţională desemnată pentru Convenţia de la Rotterdam a ţării importatoare în urma examinării notificării de export al produsului chimic periculos parvenite de la autoritatea naţională desemnată pentru Convenţia de la Rotterdam din ţara exportatoară;

...

Propunerea legislativă este formulată de o manieră ambiguă, acordînd posibilităţi de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependenţă de interesul responsabililor de implementare şi control al aplicării. Astfel, nu este clar la care ”autoritate națională” se referă autorul în proiectul de lege, căreia i se va acorda dreptul de a elibera acte permisive de import al produselor chimice periculoase la nivel național și dacă este vorba de aceeași autoritate publică stabilită la art. 8, 9, 29 și 30 din proiect.

Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen reprezintă folosirea neuniformă sau necorespunzătoare a noţiunilor în textul reglementării prin recurgerea la sinonime pentru a desemna acelaşi fenomen şi/sau prin aplicarea aceleaşi noţiuni la menţionarea fenomenelor distincte.

Pericolul acestui element constă în faptul că la aplicare, terminologia utilizată neunifom poate provoca practici vicioase de interpretare a sensului normei, şi anume, tratarea ca fenomene diferite a aceluiaşi fenomen, din cauza numirii diferite a lui sau tratarea ca acelaşi fenomen a fenomenelor distincte din motivul confundării a două noţiuni diferite în textul reglementării. În rezultat, pot apărea abuzuri din partea exponenţilor sectoarelor şi public, şi privat.

În acest context, subiecţii normelor art. 4, 8, 9, 29 și 30 din proiectul de lege urmează a fi definiţi concret pentru a nu acorda posibilităţi de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependenţă de interesul responsabililor de implementare şi control al aplicării.

Mai mult, potrivit art. 19 lit. e din Legea nr. 780/2001, terminologia utilizată în actul elaborat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia.

Această propunere legislativă urmează a fi corelată cu cea din art. 8, 9, 29 și 30 din proiect pentru a se exclude interpretările abuzive în eventualitatea adoptării proiectului de lege.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive;
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen

Revizuirea normelor în contextul obiecției expuse.

4

Art. 4, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 39, 40, 42

Art. 4 subpct. 2);

Art. 10 alin.(2) lit. c);

Art. 17 alin. (1), alin. (6);

Art. 20 alin. (3);

Art. 21 alin. (9);

Art. 22 alin. (2);

Art. 23 alin. (2);

Art. 24 alin. (1);

Art. 25 alin. (4) lit. c);

Art. 27 alin. (2);

Art. 29 alin. (5);

Art. 32 alin. (1);

Art. 39;

Art. 40 alin. (4);

Art. 42 alin. (1).

Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" este o modalitate vulnerabilă de determinare a competenţelor doar cînd formulează ca drepturi, obligaţiile sau îndatoririle autorităţilor şi funcţionarilor publici. vulnerabilitatea acestui element rezidă în discreţia funcţionarilor care apare în rezultatul utilizării unor asemenea determinări permisive ale competenţelor lor, care urmau a fi stabilite de o manieră imperativă. Această discreţie poate fi folosită în mod abuziv de către funcţionar pentru a nu-şi executa obligaţiile sale legale tocmai în virtutea caracterului permisiv al formulării competenţelor sale. Riscul acestor norme creşte în cazul în care lipsesc criterii pentru a stabili în ce cazuri funcţionarul "este în drept" sau "poate" şi în ce cazuri este în drept şi poate să nu-şi realizeze competenţele.

Vulnerabilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Revizuirea propunerilor legislative potrivit obiecțiilor formulate.

5

Art. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 27, 28, 29, 38, 42

Art. 4 subpct. 6) lit. d);

Art. 4 subpct. 7);

Art. 8 alin. (2);

Art. 9 lit. a), l), n);

Art. 10 alin. (2) lit. a), b);

Art. 11 alin. (1) lit. c);

Art. 12 alin. (1) lit. c); alin. (3);

Art. 13 alin. (2);

Art. 17 alin. (4), (5);

Art. 27 alin. (1);

Art. 28 alin. (1), (4);

Art. 29 alin. (1);

Art. 38 alin. (2);

Art. 42 alin. (2).

Autorul utilizează numeroase norme de trimitere și norme de blanchetă.

Astfel, normele din proiect care fac referire la prevederile altui act/acte fără trimitere la vreun act/acte concret/e, la evaluare, vor fi dificil de stabilit sau nu vor putea fi stabilite în genere, în timp ce normele de blanchetă, care transmit altor autorităţi, subiecţi, dreptul şi competenţa de stabili, în mod autonom, reglementări cu caracter normativ, reguli de comportament, interdicţii vor contribui la apariţia altor elemente cu risc puternic de vulnerabilitate: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a termenelor pentru prestarea serviciilor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi etc.

În acest context, propunerile legislative enumerate urmează a fi concretizate/reformulate pentru a nu admite interpretări abuzive în procesul implementării legii în eventualitatea adoptării ei.

Vulnerabilitate
Norme de trimitere
Norme de blanchetă


Reformularea normelor propuse în condițiile obiecțiilor formulate.

6

Art. 4

Articolul 4. Noţiuni principale

În scopul prezentei legi se aplică următoarele noţiuni principale:

...

12) produse de protecţie a plantelor - produse care constau în sau care conţin substanţe active, agenţi fitoprotectori sau agenţi sinergici, în forma în care sînt prezentate utilizatorului, şi care sînt destinate uneia dintre următoarele utilizări:

a) protecţia plantelor sau a produselor vegetale împotriva tuturor organismelor dăunătoare sau prevenirea acţiunii unor astfel de organisme, cu excepţia cazului în care se consideră că scopul principal al utilizării acestor produse este mai curînd pentru igienă decît pentru protecţia plantelor sau a produselor vegetale;

b)influenţarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanţele care le influenţează creşterea, altele decît îngrăşămintele;

c) conservarea produselor vegetale, în măsura în care aceste substanţe sau produse nu intră sub incidenţa unor dispoziţii speciale privind conservanţii;

d) distrugerea unor plante sau părţi nedorite ale acestora, în afara algelor, cu excepţia cazurilor în care produsele sînt aplicate la sol sau în apă pentru protecţia plantelor;

e) controlul sau prevenirea creşterii nedorite a plantelor, în afara algelor, cu excepţia cazurilor în care produsele sînt aplicate la sol sau în apă pentru protecţia plantelor;

Aceste produse se denumesc „produse fitosanitare”;

Potrivit exigențelor Legii privind actele legisltive nr. 780-XVI din 27.12.2001, terminologia utilizată în actul elaborat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia.

Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen reprezintă folosirea neuniformă sau necorespunzătoare a noţiunilor în textul reglementării prin recurgerea la sinonime pentru a desemna acelaşi fenomen şi/sau prin aplicarea aceleaşi noţiuni la menţionarea fenomenelor distincte.

Pericolul acestui element constă în faptul că la aplicare, terminologia utilizată neunifom poate provoca practici vicioase de interpretare a sensului normei, şi anume, tratarea ca fenomene diferite a aceluiaşi fenomen, din cauza numirii diferite a lui sau tratarea ca acelaşi fenomen a fenomenelor distincte din motivul confundării a două noţiuni diferite în textul reglementării. În rezultat, pot apărea abuzuri din partea exponenţilor sectoarelor şi public, şi privat.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă;
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen

Revizuirea normelor legislative în condițiile obiecției expuse.

7

Art. 5, 12, 14, 17, 21, 24, 30

Articolul 5. Principiile de bază

De rînd cu principiile de protecţie a mediului şi a sănătăţii, prezenta lege se bazează suplimentar pe următoarele principii:

...

Articolul 12. Responsabilităţile generale ale operatorilor din lanţul de aprovizionare

...

(5) În scopul prevenirii sau evitării daunei sănătăţii umane şi a mediului înconjurător, toate persoanele fizice sau juridice care manipulează produse chimice trebuie să ia măsurile necesare de protecţie pe care ele însele le-au identificat sau le-au fost comunicate în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 14. Ambalarea substanţelor şi amestecurilor

...

(4) Ambalajele care conţin o substanţă sau un amestec periculos, livrat publicului larg, trebuie să nu aibă o formă sau un aspect care să atragă ori să stîmească curiozitatea activă a copiilor sau care să inducă în eroare consumatorii şi, de asemenea, trebuie să nu aibă o prezentare similară sau un aspect utilizară) pentru produsele alimentare sau pentru hrana pentru animale sau pentru produsele cosmetice ori medicinale care să inducă în eroare consumatorii.

Articolul 17. Interdicţii şi restricţii pentru unele substanţe şi amestecuri chimice

...

(2) În contextul alin. (1) din prezentul articol şi pentru executarea prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, se interzice producerea, plasarea pe piaţă şi utilizarea mercurului şi compuşilor acestuia:

...

Restricţia se aplică, de asemenea, dispozitivelor menţionate care sînt plasate pe piaţă goale, dacă se intenţionează să fie umplute cu mercur. Restricţia nu se aplică sfigmomanometrelor utilizate ca standarde de referinţă în studiile de validare clinică a sfigmomanometrelor fără mercur şi celulelor pe bază de metcur pentru măsurarea punctului triplu care sînt utilizate la calibrarea termometrelor cu rezistenţă din platină;

4) în dispozitive de măsurare destinate utilizărilor industriale şi profesionale, cum ar fi: picnometre pe bază de mercur şi dispozitive de măsurare care conţin mercur pentru determinarea punctului de înmuiere;

Articolul 21. Cerinţele principale privind înregistrarea substanţelor chimice

...

(9) ... În asemenea cazuri, producătorul sau importatorul furnizează instrucţiuni corespunzătoare beneficiarului articolului.

Articolul 24. Eliberarea autorizaţiei

(1) În vederea implementării legii, se eliberează următoarele autorizaţii pentru produse chimice periculoase:

...

Articolul 30. Sistemul informaţional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piaţa Republicii Moldova”

...

(5) Orice persoană juridică care este obligată să prezinte informaţii în conformitate cu prezenta lege şi Regulamentul privind modalitatea de ţinere a Registrului produselor chimice plasate pe piaţa Republicii Moldova, aprobat de Guvern.

Textul proiectului de lege trebuie să fie în corespundere cu exigenţele redactării tehnico-juridice şi lingvistice, cu cerinţele stabilite de art.19 din Legea 780/2001 şi art.46 din Legea 317/2003. Proiectele de legi se redactează în forma prescriptivă proprie normelor juridice. Prin modul de exprimare actul normativ trebuie să asigure dispoziţiilor sale un caracter obligatoriu. Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicații sau justificări.

Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. Termenii de specialitate pot fi utilizați numai dacă sunt consacrați în domeniul de activitate la care se referă reglementarea. Forma și estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia și claritatea dispozițiilor.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă

Revizuirea propunerilor legislative în condițiile obiecțiilor exprimate.

8

Art. 12, 21

Articolul 12. Responsabilităţile generale ale operatorilor din lanţul de aprovizionare

...

(4) Orice operator din lanţul de aprovizionare al unei substanţe sau al unui amestec este obligat:

a) să transmite operatorului sau distribuitorului situat imediat în amontele lanţului de aprovizionare informaţiile furnizate de către producători şi importatori;

b) să informeze operatorul sau distribuitorul situat imediat în amontele lanţului de aprovizionare despre noile informaţii pe care le-au identificat cu privire la pericolele şi riscurile produselor chimice şi măsurile de siguranţă.

Articolul 21. Cerinţele principale privind înregistrarea substanţelor chimice

...

(6) În cazul înregistrării substanţelor monomere care se conţin în polimeri, orice producător sau importator al unui polimer prezintă Agenţiei o cerere de înregistrare pentru substanţa (substanţele) monomeră (monomere) sau orice altă (alte) substanţă (substanţe) care nu a fost încă înregistrată de un operator din amontele lanţului de aprovizionare, în cazul în care sînt îndeplinite ambele condiţii de mai jos:

...

Potrivit rigorilor Legii privind actele legislative nr. 780-XVI din 27.12.2001 și exigențelor de tehnică legislativă, proiectul de act normativ trebuie redactat într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie. În limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni. Dacă o noțiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înțelesuri diferite, semnificația acestuia în context se stabilește prin actul normativ ce le instituie, în cadrul dispozițiilor generale si devine obligatoriu pentru actele normative din aceeași materie. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului de către destinatarii acestuia.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă;
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect;


Conformarea normelor propuse exigențelor de tehnică legislativă.

9

Art. 24

Articolul 24. Eliberarea autorizaţiei

...

(6) În cazul depunerii de către solicitant a cererii de autorizare a unui produs chimic pentru care nu se aplică procedura simplificată de autorizare stabilită de Guvern în baza art. 23 alin. (2) din prezenta lege, evaluarea cererii şi a dosarului tehnic menţionat la alin. (4) din prezentul articol se realizează cu plată.

(7) Numele şi adresa titularului autorizaţiei, numărul şi data de eliberare a autorizaţiei, precum şi perioada de valabilitate a autorizaţiei sînt specificate în cuprinsul acesteia. Termenul de eliberare şi de valabilitate a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se stabilesc la momentul primirii dosarului complet şi în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta lege.

Propunerile legislative se referă la eliberarea autorizaţiei pentru produsele chimice de către Autoritatea publică în domeniul substanțelor chimice, contra plată, în cazul produsului chimic pentru care nu se aplică procedura simplificată de autorizare, făcînd referire la termenul de eliberare, de valabilitate şi costul taxei de stat de eliberare a autorizaţiilor. În acest context, toate actele permisive urmează să se regăsească în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător al Legii nr. 160 din 22.02.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;

Corelarea propunerii înaintate cu prevederile cadrului legal în vigoare.

10

Art. 24

Articolul 24. Eliberarea autorizaţiei

...

(2) Autorizaţiile menţionate la alin. (1) lit. a)-e) din prezentul articol sînt eliberate prin platforma unică creată în cadrul Agenţiei în baza deciziilor de autorizare, adoptate de către Consiliul Interministerial pentru aprobarea produselor chimice periculoase, şi precizează clauzele şi condiţiile de plasare pe piaţă şi de utilizare a produsului, precum şi cuprind un rezumat al caracteristicilor acestuia.

În opinia noastră, nu este clar cine/care autorități fac parte platforma unică. Mai mult, nu este clară componența Consiliului care urmează a fi instituit, funcțiile și obligațiile acestuia.

Vulnerabilitate
Normă lacunară şi confuză;
Lipsa unor criterii obiective și a unor proceduri concrete

Revizuirea normei în condițiile obiecției expuse.

11

Art. 38

Articolul 38. Confidenţialitatea informaţiilor

...

(3) În cazurile în care este imperios necesar să se acţioneze de urgenţă din motive de securitate sau pentru protejarea sănătăţii umane sau a mediului, Agenţia poate divulga informaţiile menţionate la alin. (2) al prezentului articol altor autorităţi publice centrale menţionate la art. 7-11 din prezenta lege, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor de către funcţionarii acestora.

Această discreţie poate fi folosită în mod abuziv de către funcţionar pentru a nu-şi executa obligaţiile sale legale tocmai în virtutea caracterului permisiv al formulării competenţelor sale. Riscul acestor norme creşte în cazul în care lipsesc criterii pentru a stabili în ce cazuri funcţionarul „poate” şi în ce cazuri poate să nu-şi realizeze competenţele.

Vulnerabilitate
Normă discreționară ce duce la interpretări diferite;
Normă lacunară și deficientă

Reformularea norme discreționare.
Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză, menţionăm următoarele:

- proiectul Legii privind substanțele chimice, potrivit notei de fundamentare, are drept scop de a proteja viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul şi proprietatea de efectele nocive ale substanţelor şi amestecurilor chimice. Pentru atingerea scopului menționat, prin proiectul de lege se consolidează cadrul juridic şi instituţional privind substanţele şi amestecurile chimice și se instituie autoritatea publică în domeniul substanţelor chimice, se stabilesc şi se definesc atribuţiile, drepturile şi obligaţiile acesteia;

- nota informativă este elaborată ţinîndu-se cont parţial de prevederile art. 20 din Legea nr. 780-XIV din 27.12.2001 privind actele legislative. Astfel, remarcăm lipsa unei analize economico-financiare (argumentate), ca parte componentă a unui proiect de lege, a actului de analiză a impactului de reglementare, a Tabelului de concordanţă privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi a Declaraţiei de compatibilitate, informația în cauză lipsind cu desăvîrșire de pe pagina oficială a Parlamentului;

- impactul proiectului va fi unul benefic atît asupra statului, societății în general, cît și persoanelor or, viitoarea lege are ca scop de a proteja viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul şi proprietatea de efectele nocive ale substanţelor şi amestecurilor chimice, fiind asigurat un mediu înconjurător sănătos;

- prin implementarea proiectului de Lege supus expertizei, în cazul adoptării acestuia, respectarea principului transparenţei va fi asigurată suficient, iar cea a principiilor participării și responsabilizării - insuficient.

- prevederile proiectului sunt compatibile standardelor internaționale, normelor constituționale, jurisprudenţei CtEDO și celei constituționale, respectînd drepturile/libertăţile omului şi fiind gender neutru;

- au fost identificați mai mulți factori de vulnerabilitate printre care: nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ; formulare ambiguă care admite interpretări abuzive; determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.; norme de trimitere; norme de blanchetă; norme lacunare şi deficiente; prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă; norme confuze; utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen/aceluiaşi termen pentru fenomene diferite; introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect; lipsa unor criterii obiective și a unor proceduri concrete;

- urmare a analizei detaliate a textului proiectului, reţinem necesitatea redactării textului proiectului de lege cu respectarea principiilor generale de tehnică juridico-legislativă. Textul proiectului de lege trebuie să fie în corespundere cu exigenţele redactării tehnico-juridice şi lingvistice, cu cerinţele stabilite de art.19 din Legea 780/2001 şi art.46 din Legea 317/2003;

- fără a diminua din importanţa şi necesitatea proiectului propus, acesta necesită a fi substanțial revizuit, iar obligația adoptării propunerilor legislative, rămîne a fi o prerogativă a Parlamentului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei