Functionarii sunt precum cartile dintr-o biblioteca: cu cat sunt plasati mai sus, cu atat sunt mai nefolositori. A. Karr

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

18 Iulie 2014

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectului Legii deșeurilor

(înregistrat în Parlament cu numărul 241 din 19 Iunie 2014)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului Legii deșeurilor prin prisma drepturilor omului.Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Potrivit notei informative, proiectul de lege "este elaborat în scopul armonizării legislaţiei naţionale în domeniul gestionării deşeurilor la cea europeană şi optimizării funcţiilor instituţiei responsabile din domeniul protecţiei mediului, ce ţin de gestionarea deşeurilor". Totodată, "elaborarea proiectului de lege a fost condiţionată de "necesitatea introducerii unui sistem nou de management al deşeurilor în corespundere cu standardele internaţionale şi face parte dintr-un pachet complex de noi reglementări al protecţiei mediului. Activităţile de perfecţionare a sistemului actual de gestionare a deşeurilor, prevăd transpunerea Directivei cadru privind deşeurile 2008/98/EC din 19.11.2008 şi altor directive relevante domeniului, inclusiv de gestionare a deşeurilor periculoase şi a produselor specifice". În nota informativă autorul a mai indicat că "în Republica Moldova cadrul instituţional şi legislativ pentru gestionarea deşeurilor este insuficient şi necesită adoptarea unor măsuri stringente, adecvate fiecărei faze de eliminare a deşeurilor în mediu, în conformitate cu exigenţele de mediu. Republica Moldova tinde spre aderarea la UE, iar domeniul managementului deşeurilor solicită întreprinderea eforturilor mari în direcţia alinierii la standardele juridice, organizatorice şi tehnice din Europa Centrală şi de Vest".


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Din informaţia prezentă pe pagina web a Parlamentului, notăm existenţa proiectului de Lege şi a notei explicative. Reieşind din importanţa proiectului, acesta urma să fie transmis spre avizare tuturor instituţiilor publice interesate, să fie supus consultărilor publice cu societatea civilă pentru formularea recomandărilor, iar, în final, avizele, sinteza recomandărilor recepţionate trebuiau să fie anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ.

Totodată, dosarul de însoţire trebuia să conţină Tabelul de concordanţă privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi Declaraţia de compatibilitate. Toate aceste cerinţe sunt expres prevăzute în Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea 797-XIII din 02.04.1996, Hotărîrea Guvernului nr.190 din 21.02.2007. Din lipsa informaţiilor în nota informativă, nu cunoaştem dacă autorii au realizat sau nu aceste cerinţele legale.

Totodată, potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Astfel, ţinînd cont de faptul că: proiectul de lege în art.62 (şi nu în art.59 din lege aşa cum este indicat în Nota explicativă) prevede crearea Centrului de gestionare a deşeurilor periculoase; proiectul de lege stabileşte diverse competenţe pentru autorităţile publice centrale şi locale, ceea ce generează costuri, autorii trebuiau să fundamenteze economico-financiar proiectul respectiv.

În acelaşi timp, reieșind din art.20 lit.e) din Legea nr.780/2001 privind actele legislative, nota informativă la proiectul de lege trebuie să conțină și actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

În pofida faptului că proiectul de lege reglementează activitatea de întreprinzător, acesta nu a fost supus analizei impactului de reglementare.

5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți social-economice:
Dreptul la mediu înconjurător sănătos (art. 37 din Constituția RM)Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței nu este asigurată. Pînă la înregistrarea proiectului în Parlament nu cunoaștem dacă autorul a respectat principiul transparenței. Lipsa unei sinteze a recomandărilor recepționate din partea societăţii civile, ce trebuia să fie anexată la dosarul de însoțire a proiectului de lege, denotă fie pasivitatea societății civile, fie nerespectarea de către autor a cerințelor legale referitor la transparența decizională.

În acelaşi timp, prin implementarea proiectului, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiului transparenţei nu va fi asigurată, deoarece acesta : nu conţine prevederi exprese/tacite, care obligă organele publice să ofere informaţii accesibile şi uşor disponibile, relevante şi actualizate şi nu stabileşte mecanisme legale de comunicare cu populaţia.


7. Respectarea principiului participării este asigurată insuficient. Reieşind din prevederile art.7 din Legea privind transparenţa în procesul decizional, autorităţile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional.

Deşi proiectul de Lege conţine prevederi (art.9 alin.(2) lit.k); art.10alin.(3) lit.f)), care stabilesc un început de mecanism rudimentar, care să permită exprimarea opiniei, totuşi proiectul nu conţine nici prevederi care să stabilească un mecanism, care să permită luarea în consideraţie a opiniei exprimate şi nici nu instituie careva structuri semi-permanente, în cadrul cărora reprezentanţii publici (sau reprezentanţii părţilor interesate) ar putea fi consultaţi, în diferite etape ale procesului decizional .


8. Respectarea principiului responsabilizării nu este asigurată. Astfel, prin implementarea proiectului, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiului responsabilizării nu va fi asigurată, deoarece acesta nu conţine prevederi exprese/tacite, care să permită monitorizarea instituţiilor publice respective, a politicilor elaborate de acestea şi nici nu instituie un mecanism pentru luarea în consideraţie a rezultatelor monitorizării. În acelaşi timp, proiectul nu conţine prevederi, care să oblige autorităţile să facă publice rezultatele controalelor acestora.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ este conform Constituției. Prevederile din proiect dezvoltă parţial normele constituţionale cuprinse în art.37 din Constituţie.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ este conform parțial legislației corelative. Principalele obiecţii la acest compartiment pot fi rezumate la următoarele:
1. Practic nicio normă din proiectul de Lege nu răspunde integral exigenţelor de tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative;
2. Unele prevederi din proiect (de exemplu, art.9-11) sînt concurente sau contravin altor acte legislative;
3. În conformitate cu prevederile art.47 alin.(7) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului, dacă pentru executarea actului legislativ care se adoptă este necesară elaborarea altor acte legislative sau normative, se anexează lista acestora şi/sau, după caz, şi proiectele lor. Autorii nu au prezentat proiectele de acte legislative/normative respective.


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform parțial standardelor internaționale. Într-adevăr, potrivit notei explicative "fiind preconizat ca o lege cadru pentru reglementarea deşeurilor, proiectul Legii transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.l312 din 22 noiembrie 2008....

Concomitent proiectul Legii transpune parţial prevederile generale ale unui şir de directive şi regulamente, creînd o platformă pentru preluarea sau transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor altor acte comunitare, prevăzute de Acordul de Asociere, precum şi Acordul de Creare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC), care este parte integrantă a Acordului de asociere". Dar, cu părere de rău, proiectul de Lege a preluat într-o manieră autohtonă prevederile comunitare. Acestea fie sînt preluate (reiterate) fidel din Directivă, fără a se ţine cont de faptul că o lege trebuie să răspundă exigenţelor de tehnică legislativă, fie sînt nesemnificativ redactate, în sensul retransmiterii competenţei, atunci cînd directiva stabileşte că o anumită problemă de reglementare este lăsată la discreţia statului. Această practică generează un soi de "carusel normativ", în sensul că Directiva stabileşte o obligaţie pentru state sau lasă la discreţia acestora determinarea/stabilirea/reglementarea unor chestiuni şi din obiectul de reglementare al Directivei rezultă că, aceste acţiuni ar fi trebuit să fie realizate printr-un act legislativ, iar actul legislativ (în care de fapt ar fi trebuit să se regăsească soluţia) pur şi simplu preia formal textul Directivei, declinînd această competenţă unei autorităţi publice. Astfel, considerăm că unele prevederi ale proiectului Legii deşeurilor transpun doar la nivel formal şi declarativ Directiva 2008/98/CE.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Nu există jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. Jurisprudenţa existentă a Curţii Constituţionale în domeniul deşeurilor este irelevantă pentru conţinutul proiectului Legii deşeurilor, cuprinzînd în special:

1. Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.8 din 28.04.2009 pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.1284 din 2 octombrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora", cu modificările şi completările ulterioare, Monitorul Oficial 89-90/8, 12.05.2009;

2. Decizia Curţii Constituţionale nr.2 din 01.07.2008 despre sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii art.8 alin.(5) din Legea nr.787-XIII din 26.03.1996 "Cu privire la resursele materiale secundare" şi a Hotărîrii Guvernului nr.1284 din 02.10.2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora", Monitorul Oficial 120-121/8, 08.07.2008.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Proiectul/actul normativ este conform parțial jurisprudenței CtEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului are o jurisprudenţă semnificativă în domeniul poluării sonore (cauzele în care a fost constatată violarea CEDO - Moreno Gomez vs. Spania; Dees vs. Ungaria; Mileva şi alţii vs. Bulgaria; Dubetska şi alţii vs. Ukraina), în domeniul poluării industriale (cauzele în care a fost constată violarea CEDO - Oneryildiz vs. Turcia; Lopez Ostra vs. Spania; Fadeieva vs. Rusia; Giacomelli vs.Italia; Guerra şi alţii vs. Italia; Taşkin şi alţii vs.Turcia; Tatar vs. România), etc. Conţinutul proiectului de Lege nu răspunde exigenţelor constatărilor CtEDO, în partea ce ţine de transparenţă, informare, responsabilizare.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă drepturile/libertățile. Potrivit autorilor, "avînd în vedere că obiectul proiectului de lege este destinat pentru stabilirea măsurilor necesare în scopul protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse generate de producerea şi gestionarea deşeurilor, adoptarea şi realizarea măsurilor, prevăzute de lege, va induce la efecte benefice asupra sănătăţii populaţiei actuale, cît şi asupra generaţiilor viitoare".


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru. Proiectul de lege nu reglementează aspectul gender. Nu au fost depistate norme care ar discrimina sau limita drepturile, libertăţile şi şansele femeilor în raport cu bărbaţii.


16. Analiza detaliată a textului proiectului.


Nr. Articol Text Obiecţii Factorii de vulnerabilitate Recomandări

1

Art.2 p.9)

9) deşeuri municipale - deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, datorită naturii sau compoziţiei lor, sînt similare deşeurilor menajere;

Introducerea acestei noţiuni este inutilă (există definit termenul de "bio-deşeuri") şi poate genera confuziuni. Astfel, Directiva 2008/98/CE nu operează cu un astfel de termen. În plus, dacă acest termen va fi menţinut, ar fi trebuit să fie definit şi termenul de "deşeuri menajere".

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor internaţionale;

Excluderea p.9) din art.2

2

Art.2 p.12)

12) eliminare - orice operaţiune...............Anexa nr.1 stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare;

Conţinutul Anexei 1 al proiectului de Lege este identic cu conţinutul Anexei 1 la Directiva 2008/98/CE. În consecinţă ar fi logic, ca pct.12 din art.2 din proiectul de Lege să stabilească, că această listă nu este exhaustivă, aşa cum stabileşte p.19 din art.2 al Directivei 2008/98/CE.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor internaţionale;

Introducerea precizării că aceasta listă nu este exhaustivă. În situaţia în care se optează pentru redacţia existentă, autorii urmează să se asigure că nu există alte operaţiuni de eliminare, decît cele stabilite prin lista din Anexa 1.

3

Art.2 p.14)

gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul,........inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

Legea cu privire la comerţul interior defineşte noţiunea de comerciant în felul următor - "persoana fizică sau persoana juridică autorizată să desfăşoare activităţi în domeniul comerţului". Or, Directiva 2008/98/CE utilizează noţiunea de "comerciant" în sens restrîns (a se vedea p.7 din art.3 al Directivei)

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor internaţionale;

Definirea noţiunii de comerciant în sensul Legii privind deşeurile, întrucît cel prevăzut de legislaţia în vigoare excede prevederile Directivei 2008/98/CE.

4

Art.2 p.24)

24) valorificare - orice operaţiune care.................... Anexa nr.2 stabileşte o listă a operaţiunilor de valorificare.

Conţinutul Anexei 2 al proiectului de Lege este aproape identic cu conţinutul Anexei 2 la Directiva 2008/98/CE. În consecinţă ar fi logic, ca pct.24 din art.2 din proiectul de Lege să stabilească, că această listă nu este exhaustivă, aşa cum stabileşte pct.15 din art.2 al Directivei 2008/98/CE.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor internaţionale;

Introducerea precizării că aceasta listă nu este exhaustivă. În situaţia în care se optează pentru redacţia existentă, autorii urmează să se asigure că nu există alte operaţiuni de valorificare, decît cele stabilite prin lista din Anexa 2.

5

Art.3

Art. 3 Ierarhia deşeurilor

în continuare după text

Art.3 din proiectul de Lege a preluat într-o manieră autohtonă prevederile art.4 din Directiva 2008/98/CE, dar ultima stabileşte anumite obligaţii (de exemplu, adoptarea de măsuri, luarea în consideraţie a unor principii generale de protecţie a mediului, etc) pentru statele membre. În consecinţă, proiectul de Lege trebuia să dezvolte măsurile adoptate la nivel naţional, dar nu să reitereze, pur şi simplu, prevederile Directivei. Alin.(4) este inutil întrucît Legea privind transparenţa în procesul decizional se aplică tuturor proiectelor de acte normative şi nu este necesară această specificare. Mai mult decît atît, redacţia alin.(5) este de natură să fie interpretată în sensul că principiile enunţate vor fi luate în consideraţie doar de către autoritatea administraţiei publice centrale, dar nu şi de alţi subiecţi.

Vulnerabilitate
Prevederi preluate fidel din standardele internaţionale

Revizuirea conceptuală a art.3.
Excluderea alin.(4) şi (5)

6

Art.5

Articolul 5. Subproduse

în continuare după text

Art.5 din proiect preia de o manieră autohtonă prevederile art.5 din Directiva 2008/98/CE. Textul normei nu răspunde exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj juridic

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Revizuirea totală a conţinutului art.5.

7

Art.6

Articolul 6. Încetarea statutului de deşeu

în continuare după text

Art.6 din proiect preia de o manieră autohtonă prevederile art.6 din Directiva 2008/98/CE. Textul normei nu răspunde exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj juridic

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Revizuirea totală a conţinutului art.6.

8

Art.7

Art.7 din Directiva 2008/98/C prevede anumite criterii pe care trebuie să le ia în consideraţie statele, atunci cînd stabilesc lista deşeurilor. Or, art.7 din proiect preia de o manieră autohtonă conţinutul Directivei. Acesta abundă în prevederi inutile, confuze, contradictorii.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Revizuirea totală a conţinutului art.7.

9

Art.9

o) reglementează activitatea de import, tranzit şi export al deşeurilor;

Această atribuţie (activitatea de import, tranzit, export) pare să depăşească competenţele autorităţii administraţiei publice centrale în domeniul mediului. Este necesară şi implicarea altor autorităţi, cum ar fi, de exemplu, Ministerul Finanţelor.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;

Revizuirea conţinutului lit.o) alin.(2) din art.9.

10

Art.10

(2) organul de control de stat în domeniul gestionării deşeurilor dispune de subdiviziuni teritoriale în interiorul ţării şi dirijează sub aspect organizatoric şi metodologic activitatea acestora.

Această prevedere trebuiă să-şi găsească locul într-un Regulament al instituţiei respective şi nu în acest proiect de Lege. La fel, redacţia alin.(1) urmează a fi revizuită reieşind din această obiecţie.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;

Excluderea alin.(2) şi revizuirea conţinutului alin.(1).

11

Art.11

Articolul 11. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale

în continuare după text

Art.11 stabileşte obligaţii importante pentru autorităţile publice locale, stabilind că acestea vor fi exercitate din resursele financiare disponibile. În absenţa unor mijloace financiare special direcţionate pentru exercitarea atribuţiilor arătate în art.11, acestea vor rămîne fără atenţie.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;

Revizuirea art.11

12

Art.12

Articolul 12. Răspunderea extinsă a producătorilor de produse

în continuare după text

Art.12 din proiect preia de o manieră autohtonă prevederile art.8 din Directiva 2008/98/CE. Astfel, art.8 din Directivă prevede obligaţia pentru statele membre de a adopta măsuri legislative sau non-legislative. Respectiv, proiectul Legii trebuia să prevadă aceste măsuri, dar nu să se limiteze doar la simpla preluare a textului Directivei. Textul art.12 nu răspunde exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj juridic.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Revizuirea art.12.

13

Art.13

(6) Fără a prejudicia prevederile alineatelor (1)-(4) în scopul facilitării sau îmbunătăţirii valorificării, deşeurile sunt păstrate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului, şi nu se amestecă cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

Textul normei nu răspunde exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj juridic. Această normă va fi ineficientă, din cauza excepţiei pe care o stabileşte. Astfel, subiecţii Legii oricînd vor putea invoca argumentul că păstrarea separată a deşeurilor este imposibilă pentru că nu sînt condiţii tehnice sau pentru că aceasta ar presupune cheltuieli economice majore sau pentru că aceasta nu influenţează foarte negativ mediul înconjurător, etc. Prevederea din acest alineat majorează marja de discreţie a organelor de control.

Vulnerabilitate
Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile;
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Revizuirea alin.(6), prin excluderea excepţiilor, fie excluderea alin.(6) din art.13

14

Art.14

Articolul 14. Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor

în continuare după text

Deşi încearcă să transpună prevederile art.11 din Directiva 2008/98/CE, art.14 din proiect, în general, nu răspunde exigenţelor Legii privind actele legislative. De exemplu, conţinutul alin.(1) şi (2) ar putea fi parte a unei Strategii, dar nicidecum a unei legi. Alin.(4) stabileşte unele obligaţii faţă de autorităţile publice locale. or, acestea au fost prevăzute de art.11.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Revizuirea totală a conţinutului art.14

15

Art.16

Articolul 16. Depozitarea deşeurilor

Art.16, în general, nu răspunde exigenţelor Legii privind actele legislative. Unele prevederi din acest articol ar trebui să fie rînduite într-un Regulament, aprobat prin Hotărîre de Guvern.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Revizuirea totală a art.16

16

Art.17-23, 30, 32, 34-67

Art.17-23, 30, 32, 34-67 integral

Conţinutul normelor, în general, nu răspunde exigenţelor Legii privind actele legislative.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Revizuirea conţinutului normelor

17

Art.25-29

Art.25-29 integral

Majoritatea conţinutului acestor norme ar trebui să-şi găsească locul în Regulamentul privind stabilirea modului de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor, aprobat prin Hotărîre de Guvern.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Revizuirea art.25-29

18

Art.31

Articolul 31. Competenţe privind activităţile de control în domeniul gestionării deşeurilor

în continuare după text

Competenţele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale sînt reglementate în Capitolul II al proiectului. În consecinţă, acest articol trebuie eliminat.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Excluderea art.31
Concluzii

Potrivit notei informative, proiectul Legii deşeurilor a fost "elaborat în scopul armonizării legislaţiei naţionale în domeniul gestionării deşeurilor la cea europeană şi optimizării funcţiilor instituţiei responsabile din domeniul protecţiei mediului, ce ţin de gestionarea deşeurilor".

Nota informativă a proiectului Legii deşeurilor conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Totuşi, nota informativă nu conţine nici fundamentarea economico-financiară, nici analiza impactului de reglementare.

Prin implementarea proiectului Legii deşeurilor, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiului transparenţei şi responsabilizării nu va fi asigurată, iar respectarea principului participării va fi asigurată insuficient.

Proiectul Legii deşeurilor este conform Constituției şi dezvoltă parţial normele constituţionale cuprinse în art.37 din Constituţie.

În acelaşi timp, proiectul Legii deşeurilor este conform parțial legislației corelative, deoarece conţinutul acestuia nu răspunde integral exigenţelor de tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative, iar unele prevederi din proiect sînt concurente sau contravin altor acte legislative.

Proiectul este conform parțial standardelor internaționale (unele prevederi ale proiectului Legii transpun doar la nivel formal şi declarativ Directiva 2008/98/CE) şi jurisprudenței CtEDO (conţinutul proiectului de Lege nu răspunde exigenţelor constatărilor CtEDO, în partea ce ţine de transparenţă, informare, responsabilizare).

Proiectul Legii deşeurilor respectă drepturile/libertățile şi este gender neutru.

În procesul efectuării expertizei au fost identificaţi următorii factori de vulnerabilitate: prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă; prevederi care încalcă drepturile/libertăţile; prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă.

În concluzie, proiectul Legii deşeurilor ar putea fi promovat, doar după ajustarea acestuia la exigenţele Legii nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei