Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

16 Februarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Hotărîrii pentru completarea anexei la hotărîrea cu privre la drepturile cetăţenilor decoraţi cu distincţii de stat ale URSS

(înregistrat în Parlament cu numărul 401 din 31 Ianuarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Hotărîrii pentru completarea anexei la hotărîrea cu privre la drepturile cetăţenilor decoraţi cu distincţii de stat ale URSS.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este hotărîre a Parlamentului, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit autorilor, proiectul "propune de echivalat Medalia fostei U.R.S.S. "Pentru vitejie în muncă în anii 1941-1945 ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei" cu distincţia Republicii Moldova - "Medalia "Pentru Vitejie" şi, în acest sens, de operat completări în anexa Hotărîrii Parlamentului nr.533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţiile de stat ale fostei U.R.S.S.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În nota informativă, autorii aduc o justificare suficientă pentru susţinerea proiectului, menţionînd, în special, următoarele: "conform anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţiile de stat ale fostei U.R.S.S. distincţia de stat ale fostei U.R.S.S. - Medalia "Pentru vitejie în muncă în anii 1941-1945 ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei" n-a fost echivalată de către Parlament (aşa cum s-a procedat cu alte distincţii sovietice) la una din distincţiile de stat a Republicii Moldova prevăzute de Legea nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, fapt ce a lăsat persoanele decorate cu această medalie care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova - fără protecţia social-juridică minimă meritată prevăzută conform Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani. Această stare de lucruri din punct de vedere social-uman este inechitabilă şi impune obiectiv necesitatea operării completărilor respective în legislaţia în vigoare şi, în primul rînd, în Hotărîrea vizată a Parlamentului (nr.533-XIII din 13 iulie 1995) în scopul echivalării persoanelor distinse cu medalia nominalizată la persoanele decorate cu distincţia corespunzătoare a Republicii Moldova."


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, lipsa unor asemenea referinţe în nota informativă şi în textul proiectului este justificată prin caracterul categoriei sociale pe care intenţionează să o protejeze proiectul: veteranii de război ai fostei U.R.S.S. decoraţi cu medalia "Pentru vitejie în muncă în anii 1941-1945 ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei".


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Nota informativă conţine un calcul al cheltuielilor aferente adoptării proiectului: "numărul persoanelor decorate cu distincţia respectivă a fostei U.R.S.S. care în prezent domiciliază în Republica Moldova constituie circa 1900 de oameni. Pentru acordarea conform art.22 alin.(1) lit. a) din Legea cu privire la veterani alocaţiilor nominale în mărimea de 25 de lei lunar acestor veterani este necesar de preconizat anual surse bugetare în sumă de 570 mii lei, care nu este considerabilă şi poate fi suportată de bugetul de stat."Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează interese/beneficii pentru un grup de veterani care, conform notei informative, numără circa 1900 persoane, care au fost decoraţi cu medalia "Pentru vitejie în muncă în anii 1941-1945 ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei". Considerăm promovarea acestor interese/beneficii întemeiată.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie menţionăm că proiectul legii expertizate nu conţine norme cu potenţial de coruptibilitate, dispune de o argumentare solidă şi o fundamentare financiar-economică adecvată, iar promovarea acestui proiect de act legislativ constituie beneficii pentru o categorie social-vulnerabilă din rîndul veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei