Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

19 Februarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modifcarea unor acte legislative (Legea privind limitarea activităţii monopoliste, Legea pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei ş.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 440 din 02 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modifcarea unor acte legislative (Legea privind limitarea activităţii monopoliste, Legea pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei ş.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul urmăreşte ajustarea legislaţiei la prevederile Legii nr.206-XVI din 07.07.2006 pentru susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii care, în Capitolul III "Dispoziţii finale şi tranzitorii" art.12 alin.(4) stabileşte o asemenea obligaţie pentru Guvern. Majoritatea propunerilor de modificare ale proiectului se referă la înlocuirea expresiei "businessul mic şi mijlociu" cu expresia "sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii". Alte modificări propuse de proiect urmăresc excluderea menţiunii despre "Fondul de dezvoltare a micului business", instituţie care şi-a pierdut valabilitatea odată cu abrogarea expresă a Legii nr.112-XIII din 20 mai 1994 cu privire la susţinerea şi protecţia micului business.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Deşi nota informativă lipseşte, înaintarea proiectului este determinată de Capitolul III "Dispoziţii finale şi tranzitorii", art.12 alin.(4) al Legii nr.206-XVI din 07.07.2006 pentru susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, care prevede că "Guvernul, în termen de 6 luni: va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege". Cu toate acestea, anumite propuneri înaintate de proiect, cum ar fi art. I şi art. VI ar avea nevoie de o argumentare ulterioară, în situaţia în care nu se propune o înlocuire corespunzătoare a instituţiei juridice a legii abrogate cu cea a legii noi, ci simpla ei excludere.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului, iar nota informativă lipseşte.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este imposibil de comentat existența sau suficiența unei asemenea fundamentări.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public. Cu toate acestea, propunerea de modificare conţinută în art. VI al proiectului este susceptibilă de a afecta interesele persoanelor neangajate în cîmpul muncii.

Art.24 alin.(2) al Legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nr. 102-XV din 13.03.2003 prevede printre "sursele de constituire a fondului de finanţare a proiectelor angajatorilor şi şomerilor destinate creării a noi locuri de muncă" fondul de dezvoltare a micului business. Proiectul propune excluderea acestui fond din lista surselor de finanţare a acestor proiecte sociale, deoarece acesta era prevăzut de Legea nr.112-XIII din 20 mai 1994 cu privire la susţinerea şi protecţia micului business, abrogată prin adoptarea Legii 206-XVI. Considerăm această excludere nejustificată, în situaţia în care acest fond are un "succesor" instituţional, prevăzut de art.8 al Legii 206-XVI: "fonduri speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii". Astfel, proiectul urma să propună înlocuirea şi nu excluderea "fondului de dezvoltare a micului business" sau să propună o sursă alternativă de compensare a excluderii lui.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu se referă la activitatea autorităţilor publice.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I al proiectului, Art.2 alin.(3) al Legii nr. 906-XII din 29 ianuarie 1992 privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei

Proiectul propune excluderea acestui alineat care are următorul conţinut: "Pentru a finanţa dezvoltarea activităţii de antreprenor şi a concurenţei Guvernul creează Fondul pentru susţinerea activităţii de antreprenor şi pentru dezvoltarea businessului mic".

Excluderea nu este argumentată, deoarece legea nouă nr.122-XVI prevede un "succesor" juridic al fondului de dezvoltare al micului business, fondurile speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
De asemenea, considerăm că susţinerea activităţii şi dezvoltării businessului mic reprezintă o măsură antimonopol, motiv din care o asemenea prevedere îşi are locul în această lege.

Alte riscuri
Lipsa stabilităţii şi previzibilitatăţii legislative

înlocuirea formulării alin.3 după cum urmează "Pentru a finanţa dezvoltarea activităţii de antreprenor şi a concurenţei sînt create fonduri speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii".

2

Art.II al proiectului, art.24 alin.(2) al Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Proiectul propune excluderea "Fondului de dezvoltare a micului business" din lista surselor de constituire a fondului de finanţare a proiectelor angajatorilor şi şomerilor destinate creării a noi locuri de muncă şi organizării unei activităţi de întreprinzător.

Excluderea nu este argumentată, deoarece legea nouă nr.122-XVI prevede un "succesor" juridic al fondului de dezvoltare al micului business, "fondurile speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii".
Mai mult decît atît, această excludere lezează interesele unei categorii social vulnerabile a populaţiei, şomerii. Considerăm că excluderea nu poate fi operată fără includerea unei noi surse de finanţare pentru proiectele de creare a locurilor noi de muncă pentru şomeri.

Coruptibilitate
Prejudicierea intereselor contrar interesului public

Alte riscuri
Lipsa stabilităţii şi previzibilitatăţii legislative
Lezarea intereselor şomerilor

înlocuirea expresiei "Fondul de dezvoltare a micului business" "Pentru a finanţa dezvoltarea activităţii de antreprenor şi a concurenţei sînt create fonduri speciale destinate finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii".

Concluzii

În concluzie, menţionăm că raportul de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate. Totuşi, atenţionăm asupra lipsei fundamentării proiectului, precum şi asupra existenţei propunerilor de excludere a anumitor prevederi care ar necesita o argumentare suficientă şi valabilă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei