Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

16 Februarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind tratatele internaţionale

(înregistrat în Parlament cu numărul 528 din 08 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind tratatele internaţionale.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul intenţionează un "transfer" al regulii prevăzute în art.30 alin.(2) la art.11 alin.(4) al Legii nr.595-XIV privind tratatele internaţionale ale RM. Este vorba de regula referitoare la traducerea oficială, autentificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a tratatelor internaţionale, textul autentic al cărora nu există în limba de stat. Actualmente, prezentarea acestei traduceri oficiale a tratatelor internaţionale este obligatorie doar în momentul publicării lor, adică ulterior ratificării tratatelor de către Parlament. Proiectul propune excluderea alineatului care stabileşte această regulă în art.30 şi "transferarea" acestei reguli prin introducerea unui nou alin.(4) în art.11, pentru a stabili că momentul prezentării traducerii oficiale a tratatelor internaţionale este prezentarea lor în Parlament spre examinare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În nota informativă, autorul aduce o justificare valabilă şi suficientă pentru susţinerea proiectului, menţionînd următoarele: "În conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova tratatele internaţionale semnate de Republica Moldova, cu excepţia celor care contravin Constituţiei, sînt parte componentă a sistemului naţional de drept.", pe cînd "Legea cu privire la tratele internaţionale ale Republicii Moldova stabileşte obligativitatea prezentării traducerii autentificate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării doar la etapa publicării" (art.30 alin.(2)). Autorul consideră "că această prevedere este insuficientă, deoarece legiuitorul urmează să cunoască care este textul corect la tratatului internaţional, supus dezbaterilor, pentru a exclude orice interpretare eronată a prevederilor acestuia."


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Asemenea referinţe lipsesc în nota informativă şi în textul proiectului, fiind o chestiune lăsată la libera discreţie a statelor suverane, deoarece ţine de reglementarea tehnică a procedurilor legislative.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Deoarece implementarea proiectului nu va atrage cheltuieli de ordin financiar, o asemenea fundamentare nu este necesară în cazul de faţă.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul legii expertizate nu conţine norme cu potenţial de coruptibilitate, dispune de o argumentare adecvată, iar promovarea lui va contribui la îmbunătăţirea procedurii de examinare a tratatelor prezentate Parlamentului spre ratificare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei