Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

12 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind abrogarea Legii nr. 208 privind modificarea şi completarea unor acte legislative

(înregistrat în Parlament cu numărul 594 din 14 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind abrogarea Legii nr. 208 privind modificarea şi completarea unor acte legislative.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Categoria actului legislativ propus nu este specificată în proiectul de lege supus expertizei. Pentru corespunderea cerinţelor art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001, proiectul urmează să includă în clauza de adoptare categoria de lege organică, deoarece legea acţiunea căreia intenţionează să o abroge aparţine acestei categorii.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul urmăreşte abrogarea ultimelor modificări operate în Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi revenirea la situaţia anterioară, adică:
- includerea defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale de stat în taxa pentru patentă (art.12) şi anularea obligaţiei deţinătorului de a achita personal aceste contribuţii (art.17 în redacţia Legii nr.208-XVI);
- transferarea mijloacelor băneşti încasate de la eliberarea patentelor şi prelungirea termenelor lor de valabilitate nu integral la bugetele locale (conform art.14 alin.(3), în redacţia Legii nr.208), ci în proporţie de 70% la bugetele locale şi 30% la bugetul asigurărilor sociale de stat (art.17, în redacţia anterioară adoptării Legii nr.208-XVI).
- posibilitatea titularilor patentei de a comercializa materiale de construcţie, mobilă, articole de uz casnic (pentru care Legea nr.208-XVI a stabilit interdicţie cu începere de la 1 ianuarie 2007), precum şi produse alimentare (pentru care Legea nr.208-XVI a stabilit interdicţie cu începere de la 1 ianuarie 2008);
- posibilitatea de a practica activităţile prevăzute în anexa Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, care au fost excluse prin efectul Legii nr.208-XVI.

Din nota informativă şi din textul proiectului nu poate fi determinat exact scopul urmărit de autori. Nota informativă sugerează doar că promovarea proiectului va preveni anularea patentei de întreprinzător.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă tratează succint justificarea şi consecinţele adoptării Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, după care critică sever anularea patentei de întreprinzător, deşi nu este clar în ce moment patenta a fost anulată. Nota informativă prezintă chiar un tabel cu o analiză comparativă a argumentelor pro şi contra anulării patentei, şi propune în concluzie abrogarea Legii nr.208-XVI din 07.07.2006. Cu toate acestea, trebuie de menţionat că Legea 208-XVI din 07.07.2006 nu a stabilit anularea patentei, ci a dispus excluderea treptată, în decurs de 3 ani, a anumitor genuri de activitate economică care pot fi practicate în baza patentei, în total 11 dintr-o lista de 53 de activităţi.

Atenţionăm asupra faptului că o parte din modificările dispuse de Legea nr.208-XVI din 07.07.2006 au intrat deja în vigoare. Mai mult decît atît, Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.42 din 12.01.2007 cu privire la patenta de întreprinzător „întru realizarea Legii nr.208-XVI din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, ce a intrat în vigoare la 19.01.2007. Ţinînd cont de specificul legii de modificare nr.208-XVI, considerăm abrogarea acesteia irealizabilă din motivul imposibilităţii suprimării efectelor produse deja. Proiectul nu poate propune aplicarea sa retroactivă sau ultra-activitatea Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător în redacţia anterioară adoptării şi intrării în vigoare a Legii nr.208-XVI de modificare a ei, pentru că acest lucru contravine art.46 al Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative. Dacă intenţia autorilor a fost curmarea în viitor al efectelor legii de modificare nr.208-XVI, procedeul corect al tehnicii legislative trebuia să fie modificarea legii de bază nr.93-XIV, şi nu abrogarea legii de modificare.

Adiţional, considerăm conţinutul proiectului insuficient pentru o lege de abrogare. Legea nr.780-XV stabileşte în art.39 alin.(2) că în textul actului legislativ de abrogare urmează să fie indicate în ordine cronologică toate prevederile şi actele legislative care se abrogă, iar în alin.(3) că „dacă pentru executarea prevederilor actului legislativ supus abrogării au fost emise acte subordonate, în actul de abrogare se dispune, de regulă, abrogarea lor expresă”. Constatăm că proiectul supus expertizei nu satisface nici una din aceste cerinţe.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului, iar nota informativă lipseşte.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă menţionează că "Anularea patentei va duce la cheltuieli adăugătoare din buget pentru asigurarea controlului activităţii acestora." În notă se conţine o analiză comparativă a argumentelor pro şi contra anulării patentei, în care unul dintre argumenetle pro estimează următoarele: "În momentul în care în Moldova ocuparea forţei de muncă în sectorul agricol constituie aproximativ 40% şi formarea PIB-ului are loc cu preponderenţă din activitatea din agricultură-15% din PIB (2006), alocările prin această metodă nu va duce la nişte alocări semnificative; b. Creşterea alocărilor la buget se face într-un stat în dezvoltare se face cu prisosinţă prin intermediul atragerii investiţiilor în volum mare şi în nici un caz prin constrîngerea businessului mic şi mijlociu."Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Adoptarea proiectului va servi intereselor deţinătorilor de patentă pentru genurile de activitate care urmau a fi excluse prin Legea Nr.208-XVI.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă expres prejudicierea anumitor categorii de persoane. Din argumentarea conţinută în nota informativă însă rezultă că „anularea” patentei va contribui la sporirea concurenţei, diminuarea evaziunii fiscale şi protecţia consumatorului, ceea ce în mod logic presupune că promovarea proiectului de lege va lucra împotriva acestor interese publice.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul propune modificări în activitatea autorităţilor publice locale care eliberează şi prelungesc patenta de întreprinzător, şi anume revenirea la atribuţiile anterioare ale acestor autorităţi.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că raportul de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate. Totuşi, atenţionăm asupra alegerii procedeului legislativ eronat de către proiect, şi anume abrogarea unei legi de modificare, intrată deja în vigoare, care a constituit drepturi şi obligaţii valabile, precum şi asupra fundamentării insuficiente pentru a susţine o asemenea abrogare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei