Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

20 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative

(înregistrat în Parlament cu numărul 674 din 19 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative .Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În textul proiectului supus expertizei nu există referinţe la scopul urmărit de acesta, iar nota informativă lipseşte. Totuşi, ţinînd cont de proximitatea înregistrării în Parlamentul Republicii Moldova a acestui proiect şi a proiectului Legii privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, ajungem la concluzia că proiectul examinat se promovează pentru a aduce legislaţia punitivă în conformitate cu prevederile proiectului Legii menţionate.

Astfel, proiectul propune introducerea unui capitol nou (Capitolul 61, art.517-5111) în Codul cu privire la contravenţiile administrative care ar reglementa contravenţiile administrative ce atentează la proprietatea industrială, şi introducerea unui articol nou (art.1852) în Codul penal care ar reglementa infracţiunea de încălcare a dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială.

Pe lîngă aceste reglementări, proiectul mai propune introducerea şi a altor completări şi modificări în Codul cu privire la contravenţiile administrative şi în Codul penal ce ţin de domeniul apărării proprietăţii intelectuale şi a concurenţei libere pe piaţă.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este imposibil de a determina temeinicia reglementărilor propuse de proiect.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului, iar nota informativă lipseşte.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, însă, nu ne putem expune pe marginea unei eventuale asemenea fundamentări.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine prevederi referitoare la transmiterea în competenţa organelor afacerilor interne examinarea cazurilor cu privire la contravenţiile administrative ce atentează la proprietatea industrială.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că raportul de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate. Ţinem să remarcăm totuşi, că toate propunerile ce ţin de modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative urmează a fi examinate în vederea includerii lor în textul proiectului Codului contravenţional, care a fost deja examinat în prima lectura de Parlamentul Republicii Moldova.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei