Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru abrogarea Legii cu privire la arendă

(înregistrat în Parlament cu numărul 760 din 22 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru abrogarea Legii cu privire la arendă.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul examinat nu este însoţit de o notă informativă, prin care autorii proiectului să indice scopul promovării lui. Cu toate acestea, chiar din denumire rezultă că proiectul urmăreşte abrogarea Legii nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă. Intrarea în vigoare a Codului civil nr.1107 din 06.06.2002 a schimbat semnificaţia juridică a noţiunii de arendă în legislaţia civilă a Republicii Moldova, astfel încît Legea nr.861-XV a căzut în desuetudine, fiind adoptată o nouă Lege cu privire la arenda în agricultură, nr.198-XV din 15.05.2003.

Conform Legii cu privire la arendă Nr.861-XII, puteau fi arendate "bunuri din toate tipurile şi formele de proprietate" (art.5). Începînd cu 12 iunie 2003, noul Cod civil a stabilit că arenda este contractul care are ca obiect "terenuri şi de alte bunuri agricole" (art.611).

Legea pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, Nr.1125-XV din 13.06.2002, prevede în art.2 lit. b) că "legile şi actele normative în vigoare se vor aplica în măsura în care nu contravin Codului civil al Republicii Moldova", iar art.3 alin.(2) lit. a) stabileşte obligaţia Guvernului de a prezenta propuneri Parlamentului pînă la 1 ianuarie 2003 "pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu dispoziţiile Codului civil al Republicii Moldova". Prin urmare, promovarea acestui proiect urmăreşte executarea tardivă a obligaţiei Guvernului de a face propuneri de aducere a legislaţiei în conformitate cu rigorile noii legislaţii civile. În special, promovarea acestui proiect va transforma o situaţie existentă de fapt, a inaplicabilităţii Legii Nr.861-XII, la o situaţie de drept, prin abrogarea sa expresă.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul plasat pe site-ul Parlamentului nu este însoţit de vre-o argumentare.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului. Cu toate acestea, potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conțină informații privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. În cazul de faţă, implementarea proiectului nu va atrage cheltuieli.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Aşa cum textul Legii Nr.861-XII a căzut în desuetudine încă la de la intrarea în vigoare a Codului civil la 12 iunie 2003 în virtutea Legii pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, Nr.1125-XV, considerăm că promovarea proiectului supus expertizei nu este susceptibil de a stabili careva interese/beneficii.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că raportul de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate. Atenţionăm doar asupra lipsei notei informative.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei