Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Noiembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (în domeniul administraţiei publice locale)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2959 din 16 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (în domeniul administraţiei publice locale).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul modificărilor rezidă în excluderea necesităţii adoptării unei hotărîri a consiliului local privind vacanţa funcţiei, în caz de deces al consilierului şi atribuirea "în mod automat" a mandatului către supleant.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În Nota Informativă, promovarea modificărilor este argumentată prin apariţia multiplelor cazuri, în care consiliul local nu poate întruni voturile necesare pentru adoptarea deciziilor privind declararea vacanţei mandatului în legătură cu decesul consilierului ales.

Din analiza datelor deţinute (mass-media, studii specializate) şi investigaţii proprii am constatat existenţa problemelor abordate în activitatea unor consilii locale, unde majoritatea blochează completarea funcţiei vacante sau respectiva majoritate nu se poate întruni. Respectiv, problema în cauză există şi necesită soluţionare.

Totuşi, art.47 din Regulamentul Parlamentului obligă ca proiectul de act legislativ să fie depus spre dezbatere împreună cu o expunere a obiectivului, scopului, concepţiei viitorului act, a locului acestuia în legislaţia în vigoare, precum şi a efectelor sale social-economice şi de altă natură, potrivit cerinţelor Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001. Nota Informativă anexată la proiect nu corespunde pe deplin acestor cerinţe, argumentarea este generală şi nu prezintă informaţii concrete, cu exemple concludente de situaţii ajunse în impas, lipsesc informaţii despre investigaţii ştiinţifice la tema abordată, expertize prealabile etc.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul şi Nota Informativă nu conţin referinţe la legislaţia comunitară şi nici informaţii despre expertiza compatibilităţii proiectului cu legislaţia comunitară, deşi art.23 al Legii privind actele legislative prevede, că Nota Informativă trebuie să conţină şi rezultatele expertizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară, precum şi lista reglementărilor de referinţă ale legislaţiei comunitare.
Domeniul administraţiei şi autonomiei locale a fost în atenţia permanentă a organismelor internaţionale şi comunitare, găsindu-şi reflectare în recomandările şi rezoluţiile Consiliului Europei (CoE) referitoare la Republica Moldova. Respectiv, la elaborarea unui proiect de lege care introduce modificări în acest domeniu ar trebui să fie studiată experienţa internaţională, să fie efectuată o expertiză privind reglementarea cazurilor similare în statele membre al CoE.


8. Fundamentarea economico-financiară. Implementarea prevederilor proiectului nu ar atrage creşterea cheltuielilor bugetare şi fundamentarea financiar-economică nu este necesară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Prin promovarea proiectului se urmăreşte scopul asigurării posibilităţii declarării şi completării ulterioare a vacanţei funcţiei consilierului decedat fără intervenţia consiliului local. Este constatat astfel interesul formaţiunii politice de a-şi asigura reprezentarea în consiliul local şi acest interes este corelat cu interesul general, constînd în dreptul cetăţenilor de a fi reprezentanţi de către persoanele pe care i-au ales.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Nu sînt constatate eventuale prejudicii ce pot aduse prin aplicarea ulterioară a prevederilor, în cazul dacă acestea vor fi perfecţionate, după cum se propune şi în prezentul raport de expertiză.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul propune ca "în caz de deces al consilierului, mandatul acestuia se atribuie în mod automat următorului candidat supleant al formaţiunii politice, pe lista căruia a candidat". Normele respective derogă parţial de la dispoziţiile art.133 alin.(9) ale Codului electoral, care stabileşte o procedură similară de completare a mandatului ulterior vacant, dar mai instituie şi posibilitatea ca mandatul să fie repartizat altui concurent, dacă lista celui iniţial s-a epuizat. De asemenea, Codul electoral reglementează situaţia repartizării mandatului vacant deţinut anterior de un candidat independent, iar prevederile din proiect nu propun reglementarea situaţiei respective. Soluţia care poate fi acceptată, în această situaţie, ar fi includerea în Legea privind statutul alesului local a unei trimiteri concrete la dispoziţiile arrt.133 din Codul electoral, referitor la completarea vacanţei funcţiei pentru cauză de deces.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În art. II al proiectului, referitor la completarea art.8 al Legii privind statutul alesului local, textul propus nu corespunde cerinţelor formulării lingvistice:
- se utilizează sintagma "mandatul acestuia" în loc de "mandatul vacant";
- se utilizează sintagma "în mod automat", fără a fi clară şi detaliată procedura.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Constatăm ambiguitatea procedurilor administrative, nedeterminarea autorităţii publice responsabile şi lipsa unor termene concrete. Procedura propusă pentru asigurarea completării vacanţei funcţiei nu este explicită, utilizarea formulei "în mod automat" nu asigură interpretare şi aplicare adecvată: - nu este stabilit că trebuie să fie prezentat un demers la Comisia Electorală Centrală; - nu este clar cine va fi autorul demersului (reprezentantul formaţiunii politice sau al consiliului local); - nu sunt stabilite termenele de adresare şi actele ce urmează a fi prezentate la CEC etc.

Presupunem, că prin formula "în mod automat", iniţiatorii proiectului au dorit să se pună în sarcina CEC efectuarea procedurilor de rigoare dar, pentru a proceda astfel, CEC trebuie sesizată de o entitate oarecare şi cea mai indicată în acest caz este formaţiunea politică, iar dacă aceasta nu îşi exercită dreptul, demersul trebuie să poată fi făcut de către un reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale (secretarul sau preşedintele consiliului), precum şi de către însăşi subiectul vizat - candidatul supleant respectiv. Această procedură ar necesita reglementare detaliată în Legea privind statutul alesului local şi Legea privind administraţia publică locală.
Concluzii

1. Proiectul este binevenit, deoarece abordează soluţionarea unor probleme ce există în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru care legislaţia în domeniu nu conţine prevederi adecvate.

2. În redacţia propusă, modificările nu vor avea impactul cuvenit şi ar putea genera noi situaţi de blocaj, interpretări şi aplicări abuzive.

3. Soluţiile adecvate pentru situaţia abordată ar rezulta în includerea trimiterii exprese la dispoziţiile Codului electoral şi introducerea în cele două legi vizate a dispoziţiilor mai detaliate despre procedura sesizării pentru completarea vacanţei funcţiei, cu oferirea alternativelor: formaţiunea politică - autorităţile locale - persoana vizată.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei