Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

07 Iulie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea Codului de executare

(înregistrat în Parlament cu numărul 2064 din 19 Iunie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Codului de executare.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Preşedintele RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit Notei Informative, proiectul are drept scop includerea în Codul de executare a normelor referitoare la instituirea comisiilor de monitorizare a activităţii instituţiilor ce asigură detenţia persoanelor, în vederea garantării respectării drepturilor omului. Scopul este valabil, însă modificarea propusă va asigura doar parţial concordanţa reglementărilor din Cod şi respectiva Lege, deoarece, nu s-a procedat la modificarea/completarea tuturor normelor vizate, dar s-a mers pe calea introducerii unui articol conţinînd norme de trimitere.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o serie de argumente ce au determinat necesitatea elaborării, dar nu sînt prezentate informaţii suficientedespre: - efectul social, economic şi de altă natură al realizării proiectului; - reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În consecinţă, putem constata că la elaborarea proiectului de lege nu au fost respectate integral dispoziţiile tehnicii legislative, în partea referitoare la fundamentarea proiectului de act legislativ (art.20 din Legea nr.780/2001).


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota explicativă nu conţine: referinţe privind compatibilitatea proiectului cu legislaţia comunitară; referinţe despre rezultatele expertizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară; lista reglementărilor de referinţă ale legislaţiei comunitare.

Totuşi, autorii declară că adoptarea proiectului va contribui la implementarea unor recomandări ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei (REC (2006) 2).


8. Fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectului nu este pe deplin compatibil cu dispoziţiile Codului de executare, conţine norme generale de trimitere la o altă lege, situaţie ce poate crea premise pentru neconcordanţe şi interpretări diferite, inclusiv abuzive.

În calitate de sugestie, am recomanda completarea cu dispoziţii corelativea articolelor: 178 (Vizitarea instituţiilor care asigură deţinerea persoanelor) şi 229 (Corespondenţa şi convorbirile telefonice ale condamnaţilor) ale Codului de executare.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Prevederile proiectului corespund normelor de redactare juridico-lingvistică.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine reglementări despre controlul activităţii unor instituţii speciale ale administraţiei de stat.
Considerăm binevenită introducerea mecanismului de control în domeniu, dar acesta trebuie extins asupra tuturor organelor de drept ce deţin persoane (instituţiile MAI, CCCEC, SIS).
Concluzii

A. Promovarea legii este binevenită, implementarea noilor reglementări ar putea avea impact benefic în sfera transparenţei şi monitorizării locurilor de detenţie.
B. Proiectul necesită completări cu dispoziţii care ar modifica şi alte articole ale Codului de executare, pentru a evita interpretări şi neconcordanţe.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei