Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

09 Octobrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea şi completarea Codului electoral

(înregistrat în Parlament cu numărul 2708 din 17 Septembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea şi completarea Codului electoral.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul modificărilor, formulat în cuprinsul Notei Informative, rezidă în "neadmiterea prezenţei în Parlament ale persoanelor cu probleme de ordin psihic, ceea ce va spori calitatea actului legislativ şi va contribui la îmbunătăţirea imaginii Parlamentului în societate".

Din argumentarea la proiect şi analiza coroborată cu legislaţia naţională nu putem aprecia scopul respectiv ca fiind pe deplin valabil, iar mijloacele propuse nu pot fi apreciate ca fiind în măsură să contribuie la atingerea dezideratelor expuse: sporirea calităţii actului legislativ şi îmbunătăţirea imaginii Parlamentului.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În Nota Informativă, promovarea modificărilor este argumentată prin aceea că unele persoane alese în Parlament "au dat impresia că ar avea anumite probleme de ordin psihic" şi "ieşirile necontrolate ale acestor persoane pun întreg corpul de legiuitori în situaţii penibile".

Conform art.47 din Regulamentul Parlamentului, proiectul de act legislativ se depune spre dezbatere împreună cu o expunere a obiectivului, scopului, concepţiei viitorului act, a locului acestuia în legislaţia în vigoare, precum şi a efectelor sale social-economice şi de altă natură, potrivit cerinţelor Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001.

Nota Informativă anexată la proiect nu corespunde pe deplin acestor cerinţe, deoarece argumentarea se bazează pe supoziţii generale şi nu prezintă informaţii obiective, nu sînt expuse exemple concludente de situaţii ce ar fi adus prejudicii de imagine legislativului sau ar afecta calitatea actului legislativ, lipsesc informaţii despre investigaţii ştiinţifice la tema abordată, expertize prealabile etc.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul şi Nota Informativă la acesta nu conţin referinţe la legislaţia comunitară şi nici informaţii despre expertiza compatibilităţii proiectului cu legislaţia comunitară. Art.23 al Legii privind actele legislative prevede, că Nota Informativă trebuie să conţină şi rezultatele expertizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară, precum şi lista reglementărilor de referinţă ale legislaţiei comunitare.

Deoarece domeniul electoral a fost în atenţia permanentă a organismelor internaţionale şi comunitare, abordările în domeniu găsindu-şi reflectarea în majoritatea recomandărilor şi rezoluţiilor Consiliului Europei (CoE) referitoare la Republica Moldova, opinăm că un proiect de lege care introduce modificări în acest domeniu ar trebui supus şi unei expertize internaţionale calificate (din partea CoE, a experţilor sau structurilor acestuia). În context, notăm că nu am putut identifica recomandări ale organismelor comunitare sau ale CoE, referitor la introducerea unor condiţii suplimentare pentru candidaţi (dimpotrivă, experţii internaţionali recomandă chiar revizuirea unor condiţiile existente, în sensul reducerii lor sau aplicării de o manieră mai lejeră).


8. Fundamentarea economico-financiară. Implementarea prevederilor proiectului ar atrage creşterea cheltuielilor bugetare şi ale persoanelor private, deoarece numărul potenţialilor candidaţi ajunge la zeci de mii de persoane (în cazul alegerilor locale generale), iar efectuarea unor expertize calificate privind starea sănătăţii psihice necesită resurse şi investigaţii costisitoare. Art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului prevede, că în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Constatăm lipsa acestei fundamentări.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Dreptul de a fi ales este un drept politic, a cărui limitare sau condiţionare trebuie să fie întemeiată pe raţiuni clare, de securitate, asigurare a ordinii publice, protecţiei moralităţii ş.a.

Aplicarea normelor propuse poate cauza prejudicii atît intereselor publice (instituţiilor medicale publice, organelor electorale şi instanţelor de judecată implicate în examinarea contestărilor, societăţii în ansamblu, care va fi informată defectuos), cît şi intereselor private (ale candidaţilor propriu-zişi, care vor fi impuşi să se deplaseze, să obţină certificate, să dovedească probitatea acestora etc.).

Remarcăm aparte faptul că deşi se declară dorinţa de a spori calitatea lucrului legislativ şi a imaginii Parlamentului, se propune introducerea unei condiţii generale, aplicabile tuturor candidaţilor, la alegerile de toate nivelurile.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Examinarea sumară a prevederilor legislaţiei Republicii Moldova nu a permis identificarea unui asemenea tip de document întitulat oficial "certificat medical privind starea sănătăţii psihice". De regulă, legislaţia interzice anumite activităţi prin operarea cu astfel de sintagme ca: "este declarată, în modul stabilit de legislaţie, incapabilă sau limitată în capacitatea de exerciţiu" sau "este privată, prin hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa funcţii în cadrul autorităţilor publice". Art.13 alin.(1) lit. b) din Codul electoral interzice să voteze (şi implicit, să fie alese) persoanelor "care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată".

Respectiv, lipsa sau prezenţa unui certificat medical ori careva înscrieri din conţinutul acestui "certificat" nu pot limita exercitarea unui drept, atîta timp cît nu există o concluzie sau hotărîre luată de organul abilitat.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Nu sînt atestate încălcări ale regulilor limbajului, ortografiei şi punctuaţiei.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Deşi textul proiectului nu abordează direct tema funcţionării autorităţilor publice, implicaţiile modificărilor asupra unor autorităţi pot fi considerabile. Pentru a explica plenitudinea problemelor cu care se pot confrunta autorităţile şi potenţialii candidaţi, formulăm cîteva întrebări, la care proiectul, în varianta actuală, nu acordă nici un răspuns:

- de unde trebuie să fie obţinut certificatul medical: locul de trai, de muncă, locul de înregistrare oficială?

- cînd trebuie solicitat actul, de la începutul perioadei electorale, înainte de depunerea actelor, cu cîţiva ani înainte?

- care este autoritatea (instituţia) competentă să elibereze certificatul: un singur medic psihiatru, o comisie teritorială, o comisie ad-hoc, un consiliu republican specializat, cum se formează acest consiliu?

- există medici şi structuri abilitate să elibereze asemenea certificate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi ori candidaţii trebuie să se deplaseze din contul lor în diverse centre medicale speciale?

- cît de pertinentă şi calificată poate fi considerată o concluzie dintr-un certificat, dacă un alt medic pune o altă concluzie, imediat sau chiar în ajunul alegerilor?

- care este protecţia asigurată respectivului certificat, care sînt măsurile pentru neadmiterea falsificării acestuia?

- cum va fi asigurată protecţia datelor personale ale candidatului (deoarece starea sănătăţii este în categoria datelor personale protejate)?

- cum este asigurată păstrarea secretului medical, garantat de legislaţie?

- cum poate fi contestată concluzia din certificat (pozitivă sau negativă), de către cel vizat sau şi de alte persoane?

- cum se va proceda în caz de contestare a concluziei din certificatul medical, care sînt atribuţiile în domeniu ale organelor electorale, organelor administrative, ale instanţelor de judecată?

- care sînt măsurile ce nu vor admite coruperea medicilor pentru cumpărarea certificatelor sau eliberarea formală a acestora?

- cum se va proceda în cazul alegerilor repetate, noi, parţiale - vor f necesare certificate noi?

- ce se întîmplă dacă certificatul nu este prezentat, presupune aceasta refuzul de înregistrare a candidatului etc.
Concluzii

Proiectul nu este argumentat suficient, poate crea dificultăţi majore la aplicare şi prejudicii serioase intereselor publice şi private.

Nu a fost efectuată expertiza internaţională şi nu a fost studiată suficient practica internaţională în domeniu.

Tentative de acest gen s-au întreprins şi anterior, propunerile legislative respective fiind respinse pe aceleaşi motive: de imperfecţiune, complexitate a procedurilor şi prejudiciere a intereselor publice şi private.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei