Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Noiembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea Constituţiei RM

(înregistrat în Parlament cu numărul 2971 din 17 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Constituţiei RM.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege constituţională, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul declarat al modificărilor rezidă în asigurarea obligativităţii degrevării persoanei alese în funcţia de Preşedinte a Republicii Moldova din funcţiile de conducere a partidului politic. Scopul poate fi apreciat ca valabil şi pasibil de realizare prin modificarea Constituţiei, dar pentru a asigura realizarea lui plenară mai sînt necesare modificări suplimentare ale textului constituţional.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În Nota Informativă, promovarea modificărilor este argumentată prin înţelegerile stabilite în cadrul dialogului politic din aprilie 2005 şi acordul convenit asupra necesităţii degrevării persoanei alese în funcţia de Preşedinte a Republicii Moldova din funcţiile de conducere a partidului politic, astfel ca respectiva persoană să fie apreciată drept arbitru imparţial între puterile statului şi actorii politici.

Nota Informativă conţine trimiteri la legislaţia acceptată de alte state în probleme similare, fiind astfel prezentă o analiză comparativă, care poate fi apreciată ca suficientă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În textul proiectului şi în Nota Informativă la acesta nu sînt prezente informaţii despre efectuarea expertizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară, dar sînt făcute trimiteri şi la reglementările unor state-membre ale UE.

Pentru argumentare concludentă, era oportună şi înserarea trimiterilor la anumite standarde internaţionale în domeniu, în eventualitatea că acestea există şi sînt aplicabile.


8. Fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează principiul depolitizării funcţiei supreme în stat, propune asigurarea condiţiilor pentru imparţialitatea activităţii şefului statului. Interesul promovat este unul general, al societăţii, iar beneficiile aplicării unei asemenea reglementări au impact pozitiv pentru societate şi indivizi în parte, aceştia fiind trataţi echidistant.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Se utilizează textul "partidele politice şi organizaţiile politice", însă legislaţia actuală a Republicii Moldova nu conţine definiţia altor organizaţii politice decît partidele (a se vedea Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice). Alte contradicţii directe cu reglementările legislaţiei în vigoare nu se atestă.

Pentru a asigura uniformitatea reglementărilor, opinăm că, odată adoptată legea de revizuire a Constituţiei, va trebui modificată şi completată corespunzător Legea Nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (introducerea unui articol referitor la suspendarea activităţii şi a calităţii de membru al partidului politic, imediat după depunerea jurămîntului constituţional sau concomitent cu semnarea acestuia).


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Din analiza prevederilor propuse rezultă ambiguitatea procedurilor administrative privind constatarea incompatibilităţilor respective şi lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor promovate.

Presupunem, că în cazul neexecutării prevederilor constituţionale despre suspendarea din funcţiile politice, Preşedintele RM ar putea fi supus procedurii de demitere, stabilite de art.89 al Constituţiei, însă aceste norme constituţionale ar putea fi aplicate şi actualmente (spre exemplu, invocîndu-se aceeaşi politizare excesivă a funcţiei de şef al statului). Astfel, chiar dacă proiectul propus va fi adoptat, unica sancţiune aplicabilă pentru încălcarea dispoziţiei constituţionale ar fi demiterea, care se poate realiza doar cu votul a două treimi din numărul deputaţilor aleşi şi este o procedură dificil de realizat.
Concluzii

Proiectul este binevenit, adoptarea lui ar asigura condiţii pentru depolitizarea funcţiei supreme din stat şi ar contribui astfel la prevenirea şi combaterea corupţiei, care se manifestă mai puternic şi nu poate fi redusă considerabil anume în situaţii de dominaţie politico-administrativă majoră.

Sancţiunile ce ar putea să intervină pentru încălcarea normei propuse nu sînt determinate, ceea ce va reduce considerabil din efectul modificărilor, reducîndu-le la simple norme declarative.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei