Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

14 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modifcarea şi completarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială

(înregistrat în Parlament cu numărul 686 din 20 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modifcarea şi completarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Elaborarea şi promovarea proiectului nu este prevăzută de planurile şi strategiile naţionale prioritare. Deşi se enunţă că modificarea este necesară pentru a îndrepta "eroarea tehnică" admisă la adoptarea Legii nr.764-XV din 27.12. 2001, atît legea respectivă, cît şi cele anterioare ei, privind organizarea administrativ-teritorială (Nr.191-XIV din 12.11.98 şi Nr.306-XIII din 07.12.94), nu prevedeau expres existenţa unei localităţi ca "Fabrica de Zahăr".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă nu conţine argumente suficiente şi informaţii complete, necesare pentru examinarea şi soluţionarea problemei înfiinţării unei localităţi în componenţa unei unităţi administrativ-teritoriale existente.
Pentru a fi în corespundere deplină cu dispoziţiile legii nr.780/2001 privind actele legislative, proiectul ar necesita, de asemenea, următoarele completări:
a) în preambul ar putea fi adăugate informaţii despre condiţiile care au generat elaborarea legii (dorinţa locuitorilor, consideraţiile de ordin economic);
b) în cuprinsul clauzei de adoptare lipseşte temeiul constituţional în baza căruia se adoptă actul legislativ;
c) elaborării legii nu au precedat investigaţiile ştiinţifice cerute de Legea privind actele legislative, nu este prezentată argumentarea economico-financiară, estimarea corectă şi concretă a consecinţelor reglementărilor propuse.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul nu conţine prevederi care ar fi în contradicţie directă cu legislaţia internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.
În ceea ce priveşte corespundere generală actelor internaţionale în domeniu, menţionăm că în conformitate cu art.4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, colectivităţile locale trebuie să fie consultate, pe cît posibil, în timp util şi de o manieră apropiată în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziei pentru toate chestiunile care le privesc direct. Constatăm că, în cazul examinat, consultarea nu s-a realizat, din materialele accesibile ale proiectului de lege nu rezultă că colectivităţile şi autorităţile locale au fost informate şi consultate în prealabil, în timp util.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea economico-financiară lipseşteEvaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Conţinutul Notei Informative, care face doar aluzie la faptul că modificarea ar permite soluţionarea unor probleme "de formare şi executare a bugetelor" - deducem că ar fi vorba de problema impozitării veniturilor şi perceperea unor taxe locale de la întreprinderea din care ar rezulta denumirea localităţii, ceea ce reprezintă mai mult un interes administrativ-economic concret, decît o preocupare pentru soluţionarea problemelor locuitorilor.
Din argumentarea la proiect nu se poate stabili că localitatea "Fabrica de Zahăr" ar exista în prezent sau ar fi existat anterior. Deoarece teritoriul şi infrastructura respectivă fac parte fie din oraşul Făleşti, fie din altă localitate învecinată (nu dispunem de informaţia cadastrală necesară în acest scop), avem motive să presupunem că prin modificarea promovată se intenţionează soluţionarea prin lege a unui conflict privind competenţa administrării teritoriului şi a infrastructurii economice existente.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Am putea constata că se propune legalizarea unei ficţiuni juridice - instituţionalizarea juridică a unei localităţi inexistente, în calitate de entitate incorporată într-o unitate administrativ-teritorială.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Conform art.18 din Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, modificarea hotarelor unităţii administrativ-teritoriale, cauzată de necesitatea transferării localităţilor dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, precum şi transferarea centrului administrativ, se efectuează de către Parlament "după consultarea cetăţenilor". Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.741/15.02.96 stabileşte:
1. formarea şi desfiinţarea localităţilor care nu constituie o unitate administrativ-teritorială, precum şi schimbarea subordonării lor se hotărăsc de către Parlament, "la propunerea consiliilor locale respective după consultarea cetăţenilor" (pct.3 din Regulament);
2. denumirea, schimbarea denumirii şi revenirea la denumirile istorice ale raioanelor, municipiilor şi sectoarelor lor, oraşelor, comunelor şi satelor se hotărăsc de către Parlament "luîndu-se în considerare deciziile consiliilor locale respective după consultarea cetăţenilor, pornindu-se de la interesele naţionale, condiţiile economice şi geografice, tradiţiile istorice, culturale, naţionale, modul de trai, alte particularităţi locale" (pct.9 din Regulament);
3. pentru examinarea chestiunilor despre denumirea, schimbarea denumirii şi revenirea la denumirile istorice ale unităţilor administrativ-teritoriale şi localităţilor Parlamentului se prezintă "demersul şi decizia consiliului local respectiv cu argumentarea caracterului raţional al propunerilor făcute", precum şi "decizia adunării generale a locuitorilor localităţii sau a adunării reprezentanţilor lor" (pct.17 lit.d) din Regulament).
Din materialele proiectului nu rezultă că au fost întreprinse acţiunile stabilite de lege, că sînt prezente hotărîrile, deciziile şi alte materiale necesare în acest scop.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Există carenţe tehnico-legislative.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Textul proiectulu,nu conţine reglementări tranzitorii, determină intrarea în vigoare a legii la data publicării, deşi procedurile de înfiinţare şi evidenţă a noii localităţi durează un termen considerabil.
Concluzii

Intrarea în vigoare a legii la data publicării poate genera o serie de probleme:
- în cazul că legea se adoptă pînă la alegerile locale generale din 2007, locuitorii trebuie să fie trecuţi în evidenţa corespunzătoare şi să poată participa la alegerea autorităţilor locale din oraşul Făleşti;
- în cazul că legea se adoptă după alegerile locale generale şi respectivii locuitorii participă la alegerea altor autorităţi, apare problema asigurării participării la administrarea treburilor publice prin intermediul alegerilor (trecerea lor ulterioară în administrarea autorităţilor orăşeneşti generează problema reprezentării în cadrul acestor autorităţi);
- problemele vizînd evidenţa cadastrală necesită şi ele un anumit timp pentru soluţionare, nu sînt excluse şi conflictele de ordin patrimonial.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei