Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports

Raport de expertiză nr.693

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.05 Ianuarie 2016

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.126/1,240,332/1 ș.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 116 din 22 Martie 2016)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.126/1,240,332/1 ș.a.)
.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Procuratura Generală, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit autorului, necesitatea elaborării şi promovării proiectului de lege a fost condiţionată de cerinţa de îmbunătăţire şi ajustare a cadrului legal în domeniul politicilor anticorupţie privind asigurarea şi protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene sau ale altor instituţii, organizaţii şi asociaţii internaţionale sau persoane juridice, care acordă anual RM credite, donaţii, granturi, împrumuturi, fonduri externe, în vederea implementării programelor şi proiectelor social-economice. Această cerinţă reiese din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014, şi anume acţiunea nr. 425 ce ţine de examinarea cadrului normativ naţional în vederea înaintării propunerilor de ajustare a acestuia în partea ce ţine de cercetarea şi urmărirea penală în cazurile ce implică fondurile UE şi ale altor donatori.

Prin proiect, se propune modificarea şi completarea Codului penal al RM, nr. 985 din 18.04.2002, în vederea: 1) definirii noţiunii de "mijloace din fonduri externe" (prin completarea CP cu art. 126/1); 2) reformulării conţinutului art. 240 din CP, astfel fiind incriminată Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe); 3) incriminării Obţinerii frauduloase a mijloacelor din fonduri externe (completarea CP cu art. 332/1), dar şi a Delapidării mijloacelor din fondurile externe (completarea CP cu art. 332/2).Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă, stabilit prin pct. 4.3.1 din Concepţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373 din 29.12.2005, a fost respectat.


6. Suficienţa argumentării. În pofida art. 20 lit. b) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, nota informativă nu conţine o analiză suficientă a principalelor prevederi, inclusiv, prin coroborare cu prevederile ce ţin de competenţa organelor de urmărire penală din Codul de procedură penală al RM, nr. 122 din 14.03.2003. În special, nu sunt elucidate motivele pentru care articolele 332/1 şi 332/2 au fost incluse în capitolul XV din CP (Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică), astfel fiind de competenţa organului de urmărire penală a Centrului Naţional Anticorupţie (în virtutea art. 269 din Codul de procedură penală). În fond, obiectul material al acestora este unul similar Utilizării contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe, art. 240 din CP, capitolul X, Infracţiuni economice, infracţiunea fiind de competenţa organului de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne (în virtutea art. 266 din Codul de procedură penală).


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În linii generale, nota informativă conţine referinţe la practicile internaţionale, dar şi practicile unor ţări străine, relevante domeniului reglementat.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit autorului, implementarea proiectului nu presupune cheltuieli suplimentare. În acest sens, autorul nu pretinde majorări de personal sau buget instituţional.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, care ar fi necorelate sau contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. În linii generale, prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise. Exprimările întrunesc rigorile tehnicii legislative şi ale limbajului juridic, fiind respectate regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. A se vedea pct. 6 din prezentul raport.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic, punctul 3 - redacţia art. 332/2, alin. (3), lit. a)

... (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) săvîrşite: a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;" ...

Aceste prevederi ar trebui să fie armonizate cu cele propuse prin redacţiile articolelor 240 şi 332/1. În cele din urmă două cazuri, sancţiunea pentru săvîrşirea infracţiunii de către o persoană cu funcţie de demnitate publică este identică cu sancţiunea aplicabilă persoanei publice, persoanei cu funcţie de răspundere, persoanei străine, funcţionarului internaţional.

Coruptibilitate
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Revizuirea normelor în sensul obiecţiei.

Concluzii

Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Procuratura Generală, ceea ce corespunde exigenţelor legale.

La fel, este justificată categoria actului legislativ propus - lege organică.

Potrivit autorului, necesitatea elaborării şi promovării proiectului de lege a fost condiţionată de cerinţa de îmbunătăţire şi ajustare a cadrului legal în domeniul politicilor anticorupţie privind asigurarea şi protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene sau ale altor instituţii, organizaţii şi asociaţii internaţionale sau persoane juridice, care acordă anual RM credite, donaţii, granturi, împrumuturi, fonduri externe, în vederea implementării programelor şi proiectelor social-economice.

Această cerinţă reiese din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014, şi anume acţiunea nr. 425 (examinarea cadrului normativ naţional în vederea înaintării propunerilor de ajustare a acestuia în partea ce ţine de cercetarea şi urmărirea penală în cazurile ce implică fondurile UE şi ale altor donatori).

Prin proiect, se propune modificarea şi completarea Codului penal al RM, nr. 985 din 18.04.2002, în vederea: 1) definirii noţiunii de "mijloace din fonduri externe" (prin completarea CP cu articolul art. 126/1); 2) reformulării conţinutului art. 240 din CP, astfel fiind incriminată Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe); 3) incriminării Obţinerii frauduloase a mijloacelor din fonduri externe (completarea CP cu art. 332/1), dar şi a Delapidării mijloacelor din fondurile externe (completarea CP cu art. 332/2).

În pofida art. 20 lit. b) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, nota informativă nu conţine o analiză suficientă a principalelor prevederi, inclusiv, prin coroborare cu prevederile ce ţin de competenţa organelor de urmărire penală din Codul de procedură penală al RM, nr. 122 din 14.03.2003.

În special, nu sunt elucidate motivele pentru care articolele 332/1 şi 332/2 au fost incluse în capitolul XV din CP (Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică), astfel fiind de competenţa organului de urmărire penală a Centrului Naţional Anticorupţie (în virtutea art. 269 din Codul de procedură penală). În fond, obiectul material al acestora este unul similar Utilizării contrar destinaţiiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe, art. 240 din CP, capitolul X, Infracţiuni economice, infracţiunea fiind de competenţa organului de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne (în virtutea art. 266 din Codul de procedură penală).

La fel, reţinem necesitatea revizuirii prevederilor din redacţia propusă a art. 332/2, alin. (3), lit. a) din CP astfel, încît acestea să fie în acelaşi sens cu prevederile corespunzătoare ale articolelor 240 şi 332/1 (a se vedea Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile).Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei